como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Ed Sheeran – Perfect Duet-Beyoncé-Pronunciación Letra Traducción

Ed Sheeran – Perfect Duet-Beyoncé-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Ed Sheeran & Beyonce Lyrics
“Perfect Duet”

[Ed Sheeran:]
I found a love for me
Oh darling, just dive right in and follow my lead
Well, I found a girl, beautiful and sweet
Oh, I never knew you were the someone waiting for me
‘Cause we were just kids when we fell in love
Not knowing what it was
I will not give you up this time
But darling, just kiss me slow, your heart is all I own
And in your eyes, you’re holding mine

Baby, I’m dancing in the dark with you between my arms
Barefoot on the grass, listening to our favourite song
When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath
But you heard it, darling, you look perfect tonight

[Beyonce:]
Well I found a man, stronger than anyone I know
He shares my dreams, I hope that someday we’ll share a home
I found love, to carry more than just my secrets
To carry love, to carry children of our own
We are still kids, but we’re so in love
Fighting against all odds
I know we’ll be alright this time
Darling, just hold my hand
Be your girl, you’ll be my man
And I see my future in your eyes

[Beyonce, Ed Sheeran:]
Well baby, I’m dancing in the dark, with you between my arms
Barefoot on the grass, while listening to our favorite song
When I saw you in that dress, looking so beautiful
I don’t deserve this, darling, you look perfect tonight

Baby, I’m dancing in the dark, with you between my arms
Barefoot on the grass, while listening to our favorite song
I have faith in what I see
Now I know I have met an angel in person
And she looks perfect
And he looks perfect
No I don’t deserve this
You look perfect tonight

#Pronunciación de la Canción

 

ed širən ənd <beyonce> liriks
pərfekt duet

<[ed> širən: <]>
ai faund ə lʌv fər mi
ou dɑrliŋ, ǰəst daiv rait in ənd fɑlou mai led
wel, ai faund ə ɡərl, bjutəfəl ənd swit
ou, ai nevər nu ju wər ðə sʌmwən weitiŋ fər mi
kəz wi wər ǰəst kidz hwen wi fel in lʌv
nɑt nouiŋ hwʌt it wʌz
ai wəl nɑt ɡiv ju ʌp ðis taim
bət dɑrliŋ, ǰəst kis mi slou, jər hɑrt s ɔl ai oun
ənd in jər aiz, jər houldiŋ main

beibi, aim dænsiŋ in ðə dɑrk wiθ ju bitwin mai ɑrmz
berfut ɑn ðə ɡræs, lisəniŋ tə auər feivrət sɒŋ
hwen ju sed ju lukt ə mes, ai wispərd ʌndərniθ mai breθ
bət ju hərd it, dɑrliŋ, ju luk pərfekt tənait

<[beyonce>: <]>
wel ai faund ə mæn, strɒŋər ðən eniwʌn ai nou
hi šerz mai drimz, ai houp ðət sʌmde wil šer ə houm
ai faund lʌv, tə kæri mɔr ðən ǰəst mai sikrəts
tə kæri lʌv, tə kæri čildrən əv auər oun
wi ər stil kidz, bət wir sou in lʌv
faitiŋ əɡenst ɔl ɑdz
ai nou wil bi ɒlrait ðis taim
dɑrliŋ, ǰəst hould mai hænd
bi jər ɡərl, jul bi mai mæn
ənd ai si mai fjučər in jər aiz

<[beyonce>, ed širən: <]>
wel beibi, aim dænsiŋ in ðə dɑrk, wiθ ju bitwin mai ɑrmz
berfut ɑn ðə ɡræs, wail lisəniŋ tə auər feivərət sɒŋ
hwen ai sɔ ju in ðət dres, lukiŋ sou bjutəfəl
ai dount dəzərv ðis, dɑrliŋ, ju luk pərfekt tənait

beibi, aim dænsiŋ in ðə dɑrk, wiθ ju bitwin mai ɑrmz
berfut ɑn ðə ɡræs, wail lisəniŋ tə auər feivərət sɒŋ
ai həv feiθ in hwʌt ai si
nau ai nou ai həv met ən einǰəl in pərsən
ənd ši luks pərfekt
ənd hi luks pərfekt
nou ai dount dəzərv ðis
ju luk pərfekt tənait

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *