como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Ellie Goulding – Hanging On-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

Ellie Goulding – Hanging On-Clases de Idioma Inglés con la pronunciación de canciones y músicas

“Hanging On”
(feat. Tinie Tempah)

You know we can get away
Because I’m calling your name
Every day I feel this pain
But you just turn and walk away

I just can’t keep hanging on, to you and me
I just don’t know what is wrong, with you and me

Touch me and then turn away
And put your hands into the flame
Tell me if you feel this pain
Cause I don’t want to be a ball and chain, nooo

I just can’t keep hanging on, to you and me
I just don’t know what is wrong

[Tinie Tempah]
Give me the respect, forgive me and forget
We’ve got to get a grip, living on the edge
I barely even know this fucking woman in my bed
And if there’s too much on my plate, then I ain’t finishing my veg
And if anybody said the grass is greener on the other side
Well it ain’t, swear on my mother’s life
You got me wrapped up in your shit
I’m feeling mummified
I’ve only ever had this fucking feeling in my stomach twice
You gave me what I needed, and I gave her everything she wanted
Miss something ‘bout your cleavage
Now why can’t put my fingers on it
You’re taking me the deepest
I thought that she was coming for me
If all women are from venus, then I guess I really got a rocket
You’ve got a noose around my neck, but I’m still hanging on
We’ve nearly reached the finish line up in our marathon
I spat a verse, she sang a song
She broke my heart, I took some Gaviscon

I just can’t keep hanging on to you and me, with you, with me
With you, with…

hæŋiŋ ɑn
fit. <tinie> <tempah>

ju nou wi kən ɡet əwei
bikɒz aim kɒliŋ jər neim
evri dei ai fil ðis pein
bət ju ǰəst tərn ənd wɑk əwei

ai ǰəst kænt kip hæŋiŋ ɑn, tə ju ənd mi
ai ǰəst dount nou hwʌt s rɒŋ, wiθ ju ənd mi

təč mi ənd ðen tərn əwei
ənd put jər hændz intu ðə fleim
tel mi if ju fil ðis pein
kəz ai dount wɑnt tə bi ə bɒl ənd čein, <nooo>

ai ǰəst kænt kip hæŋiŋ ɑn, tə ju ənd mi
ai ǰəst dount nou hwʌt s rɒŋ

<[tinie> <tempah]>
ɡiv mi ðə rəspekt, fərɡiv mi ənd fərɡet
wiv ɡɑt tə ɡet ə ɡrip, liviŋ ɑn ði eǰ
ai berli ivən nou ðis fʌkiŋ wumən in mai bed
ənd if ðerz tu mʌč ɑn mai pleit, ðen ai eint finišiŋ mai veǰ
ənd if enibədi sed ðə ɡræs iz ɡrinər ɑn ði ʌðᵊr said
wel it eint, swer ɑn mai mʌðᵊrz laif
ju ɡɑt mi ræpt ʌp in jər šit
aim filiŋ mʌməfaid
aiv ounli evᵊr həd ðis fʌkiŋ filiŋ in mai stʌmək twais
ju ɡeiv mi hwʌt ai nidəd, ənd ai ɡeiv hər evriθiŋ ši wɒntəd
mis sʌmθiŋ baut jər klivəǰ
nau wai kænt put mai fiŋɡərz ɑn it
jər teikiŋ mi ðə dipəst
ai θɔt ðət ši wəz kʌmiŋ fər mi
if ɔl wimən ər frəm vinəs, ðen ai ɡes ai rili ɡɑt ə rɑkət
juv ɡɑt ə nus əraund mai nek, bət aim stil hæŋiŋ ɑn
wiv nirli ričt ðə finiš lain ʌp in auər merəθɑn
ai spæt ə vərs, ši sæŋ ə sɒŋ
ši brouk mai hɑrt, ai tuk səm <gaviscon>

ai ǰəst kænt kip hæŋiŋ ɑn tə ju ənd mi, wiθ ju, wiθ mi
wiθ ju, wiθ…

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!