aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Elliott Yamin – Wait for You-Pronunciación Letra Traducción

Elliott Yamin – Wait for You-Cómo se pronuncia en Inglés

Elliott Yamin Lyrics
“Wait For You”

[Verse 1]
I never felt nothing in the world like this before
Now I’m missing you and I’m wishing that you would come back through my door
Why did you have to go?
You could have let me know
So now I’m all alone.

Girl you could have stayed but you wouldn’t give me a chance
With you not around it’s a little bit more than I can stand
And all my tears they
Keep running down my face
Why did you turn away?

[Bridge]
So why does your pride make you run and hide?
Are you that afraid of me?
But I know it’s a lie what you keep inside
This is not how you want it to be

[Chorus]
So baby I will wait for you
‘Cause I don’t know what else I can do
Don’t tell me I ran out of time
If it takes the rest of my life
Baby I will wait for you
If you think I’m fine it just ain’t true
I really need you in my life
No matter what I have to do I’ll wait for you

[Verse 2]
It’s been a long time since you called me
(How could you forget about me)
You got me feeling crazy (crazy)
How can you walk away,
Everything stays the same
I just can’t do it baby

What will it take to make you come back
Girl I told you what it is and it just ain’t like that
Why can’t you look at me,
You’re still in love with me
Don’t leave me crying.

[Bridge]
Baby why can’t we just start over again?
Get it back to the way it was
If you give me a chance I can love you right
But you’re telling me it won’t be enough

[Chorus]
So baby I will wait for you
‘Cause I don’t know what else I can do
Don’t tell me I ran out of time
If it takes the rest of my life
Baby I will wait for you
If you think I’m fine it just ain’t true
I really need you in my life
No matter what I have to do I’ll wait for you

[Bridge]
So why does your pride make you run and hide
Are you that afraid of me?
But I know it’s a lie what you’re keeping inside
That’s not how you want it to be

Baby I will wait for you
Baby I will wait for you
If it’s the last thing I do

[Chorus]
Baby I will wait for you
‘Cause I don’t know what else I can do
Don’t tell me I ran out of time
If it takes the rest of my life
Baby I will wait for you
If you think I’m fine it just ain’t true
I really need you in my life
No matter what I have to do I’ll wait for you

I’ll be waiting.

#Pronunciación de la Canción

 

eliət jæmin liriks
weit fər ju

<[verse> <1]>
ai nevər felt nʌθiŋ in ðə wərld laik ðis bifɔr
nau aim misiŋ ju ənd aim wišiŋ ðət ju wud kəm bæk θru mai dɔr
wai did ju həv tə ɡou?
ju kəd həv let mi nou
sou nau aim ɔl əloun.

ɡərl ju kəd həv steid bət ju wudənt ɡiv mi ə čæns
wiθ ju nɑt əraund its ə litəl bit mɔr ðən ai kən stænd
ənd ɔl mai tirz ðei
kip rʌniŋ daun mai feis
wai did ju tərn əwei?

<[bridge]>
sou wai dəz jər praid meik ju rən ənd haid?
ər ju ðət əfreid əv mi?
bət ai nou its ə lai hwʌt ju kip insaid
ðis iz nɑt hau ju wɑnt it tə bi

<[chorus]>
sou beibi ai wəl weit fər ju
kəz ai dount nou hwʌt els ai kən du
dount tel mi ai ræn aut əv taim
if it teiks ðə rest əv mai laif
beibi ai wəl weit fər ju
if ju θiŋk aim fain it ǰəst eint tru
ai rili nid ju in mai laif
nou mætər hwʌt ai həv tə də ail weit fər ju

<[verse> <2]>
its bin ə lɔŋ taim sins ju kɒld mi
hau kəd ju fərɡet əbaut mi
ju ɡɑt mi filiŋ kreizi kreizi
hau kən ju wɑk əwei,
evriθiŋ steiz ðə seim
ai ǰəst kænt də it beibi

hwʌt wəl it teik tə meik ju kəm bæk
ɡərl ai tould ju hwʌt it s ənd it ǰəst eint laik ðæt
wai kænt ju luk ət mi,
jər stil in lʌv wiθ mi
dount liv mi kraiiŋ.

<[bridge]>
beibi wai kænt wi ǰəst stɑrt ouvᵊr əɡen?
ɡet it bæk tə ðə wei it wʌz
if ju ɡiv mi ə čæns ai kən lʌv ju rait
bət jər teliŋ mi it wount bi ənəf

<[chorus]>
sou beibi ai wəl weit fər ju
kəz ai dount nou hwʌt els ai kən du
dount tel mi ai ræn aut əv taim
if it teiks ðə rest əv mai laif
beibi ai wəl weit fər ju
if ju θiŋk aim fain it ǰəst eint tru
ai rili nid ju in mai laif
nou mætər hwʌt ai həv tə də ail weit fər ju

<[bridge]>
sou wai dəz jər praid meik ju rən ənd haid
ər ju ðət əfreid əv mi?
bət ai nou its ə lai hwʌt jər kipiŋ insaid
ðæts nɑt hau ju wɑnt it tə bi

beibi ai wəl weit fər ju
beibi ai wəl weit fər ju
if its ðə læst θiŋ ai du

<[chorus]>
beibi ai wəl weit fər ju
kəz ai dount nou hwʌt els ai kən du
dount tel mi ai ræn aut əv taim
if it teiks ðə rest əv mai laif
beibi ai wəl weit fər ju
if ju θiŋk aim fain it ǰəst eint tru
ai rili nid ju in mai laif
nou mætər hwʌt ai həv tə də ail weit fər ju

ail bi weitiŋ.

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!