como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Emily Warren-Hurt By You-Pronunciación Letra Traducción

Emily Warren-Hurt By You-Clases de Canto con Pronunciación del Inglés al Español

[Intro]
Ye-e-ah, oh-oh!

[Verse 1]
I see this scene where you walk down the hallway
I try to stop you, but you don’t wait
It’s exactly what I was afraid of, you don’t love me anymore
And I know the part where you say you’re unfaithful
Sittin’ at the kitchen table
In that moment in-between I love and fuckin’ hate you
I’m not sure, not sure

[Pre-Chorus]
But that isn’t stopping me
So come sweep me off my feet

[Chorus]
‘Cause I wanna give, give you all that I got
And I wanna believe we’ll defy all the odds
And I hope you don’t hurt me
But oh, if you do
It would be worth getting hurt by you

[Verse 2]
Everybody’s got their own opinion
And I hate, but admit it
It’s naive to think that you and I are somehow different
From anyone else
And I give myself, but only giving fractions
This is not what I imagined
Gotta put myself out there to see what happens
Before I give up

[Pre-Chorus]
But that isn’t stopping me
So come sweep me off my feet

[Chorus]
‘Cause I wanna give, give you all that I got
And I wanna believe we’ll defy all the odds
And I hope you don’t hurt me
But oh, if you do
It would be worth getting hurt by you

[Bridge]
Oh, I could wonder
Will our love survive?
Oh, but what a waste of time
Whoa-oh

[Chorus]
I wanna give, give you all that I got
And I wanna believe we’ll defy all the odds
And I hope you don’t hurt me
But oh, if you do
It would be worth getting hurt by you
Getting hurt by, by you-ou-ou
Getting hurt by, by you-ou-ou
By you-ou-ou
Oh, it would be worth getting hurt by you

#Pronunciación

<[intro]>
<ye-e-ah>, <oh-oh>!

<[verse> <1]>
ai si ðis sin hweᵊr ju wɑk daun ðə hɒlwe
ai trai tə stɑp ju, bət ju dount weit
its igzæktli hwʌt ai wəz əfreid ʌv, ju dount lʌv mi enimɔr
ənd ai nou ðə pɑrt hweᵊr ju sei jər ənfeiθfəl
<sittin> ət ðə kičən teibəl
in ðət moumənt bitwin ai lʌv ənd <fuckin> heit ju
aim nɑt šur, nɑt šur

<[pre-chorus]>
bət ðət izənt stɑpiŋ mi
sou kəm swip mi ɒf mai fit

<[chorus]>
kəz ai wɑnə ɡiv, ɡiv ju ɔl ðət ai ɡɑt
ənd ai wɑnə bəliv wil dəfai ɔl ði ɑdz
ənd ai houp ju dount hərt mi
bət ou, if ju du
it wud bi wərθ ɡetiŋ hərt bai ju

<[verse> <2]>
evribɒdiz ɡɑt ðer oun əpinjən
ənd ai heit, bət ədmit it
its nɑjiv tə θiŋk ðət ju ənd ai ər sʌmhɑw difərənt
frəm eniwʌn els
ənd ai ɡiv maiself, bət ounli ɡiviŋ frækšənz
ðis iz nɑt hwʌt ai imæǰənd
ɡɑtə put maiself aut ðər tə si hwʌt hæpənz
bifɔr ai ɡiv ʌp

<[pre-chorus]>
bət ðət izənt stɑpiŋ mi
sou kəm swip mi ɒf mai fit

<[chorus]>
kəz ai wɑnə ɡiv, ɡiv ju ɔl ðət ai ɡɑt
ənd ai wɑnə bəliv wil dəfai ɔl ði ɑdz
ənd ai houp ju dount hərt mi
bət ou, if ju du
it wud bi wərθ ɡetiŋ hərt bai ju

<[bridge]>
ou, ai kəd wʌndər
wəl auər lʌv sərvaiv?
ou, bət hwʌt ə weist əv taim
<whoa-oh>

<[chorus]>
ai wɑnə ɡiv, ɡiv ju ɔl ðət ai ɡɑt
ənd ai wɑnə bəliv wil dəfai ɔl ði ɑdz
ənd ai houp ju dount hərt mi
bət ou, if ju du
it wud bi wərθ ɡetiŋ hərt bai ju
ɡetiŋ hərt bai, bai <you-ou-ou>
ɡetiŋ hərt bai, bai <you-ou-ou>
bai <you-ou-ou>
ou, it wud bi wərθ ɡetiŋ hərt bai ju

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!