aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Eminem-Campaign Speech-Pronunciación Letra Traducción y Video

Eminem-Campaign Speech-Clases de Inglés con Pronunciaciones de Canciones

#Pronunciación de Nivel Intermedio

<eminem> liriks
kæmpein spič

ǰəmpt aut əv ðə sekənd flɔr əv ə rəkɔrd stɔr
wiθ ə trečərəs fɔr kəset ənd ə kəset rikɔrdər
in ekwədɔr wiθ edwərd nɔrtən
witnəs ðə metəmɔrfəsəs
əv ə leǰənd <growin> laik ən ekspərt sɔrdzmən
frəm ðə hešən wɔr ænd
hens ði ɔriǰin əv ðə hedləs hɔrsmən
bɔrn wiθ ði endɔrfənz əv ə pəθetik ɔrfən
endləs sɔrs ənd rezəvwɑr
əv ikstenšən kɔrdz in dresər drɔrz
ənd <deadbolts> ɑn ðə bedrum dɔrz
ənd sekšuəl tɔrčər kits kept in ə sepəret stɔrəǰ bin
eksələnt bɔifrend

jus intərkɔrs tə setəl skɔrz
wiθ wimən hu həv bin vendetəz təwɔrdz men

<dickhead> z fɔrst in til ðerz šredəd fɔrskin
rediš tɔrn ənd ðer ounli bin fed ə pɔršən
bed sɔrz ənd sɔr šinz
preɡnənt hɔrz kən ɡet əbɔršənz
fetiš fər <stickin> metəl fɔrks in, <self-absorption>
<skeletor>, ai went tə hel ənd fel ə flɔr
ə predətər, aim hedəd fər kəmpetətərz
betər wɔrn <em>, hwʌt ai læk in tækt ənd ə set əv mɔrəlz
ai meik ʌp fər in metəfɔrz
ɔrz laik ə kazmetik stɔr
steɡəsɔrəs, čək nɔris wiθ ə θəsɔrəs
jes, əv kɔrs, ə mes əv wɔrənts
ju wɑnt sʌm? kəm ənd ɡet sʌm, bɔiz!
aim <givin> dænjəl pantɑliou ə rəfrešər kɔrs
ɑn iksesiv fɔrs ənd prešər pɔints
ənd <dressin> ǰɔrǰ zimərmən in ə fluresənt ɔrənǰ
dres ənd fɔr inč hilz tə ədres ðə kɔrt
wiθ ə bulzai ɑn iz bæk, hiz houl čest ənd tɔrsou
ɔr left ɑn ðə dɔrsteps əv <trayvon>iz dæd əz ə prezənt fər im

in mai prezənt fɔrm aim dezᵊrt stɔrm
æpətait fər dəstrəkšən ðerz nou səpresənt fɔr
əɡresiv, fɔrsfəl, ənd les rəmɔrsfəl in evri mɔrsəl
ʌnplezənt, hɔrəbəl; həlou, ɡɔrǰəs!
ðə rebəl wiθ devəl hɔrnz ǰəst fel ɒf ðə jelou šɔrt bəs
met ə kəntɔršənəst, sed, hwen ju wɑnə ɡet sekšuəl?
ši sed, hɑwevər ai fit in jər skeǰul. aim fleksəbəl.
ikspaird tæɡz ɑn ðə sætᵊrn, ɡɑt kæθərən bɑk
in ðə bæk in deizi duks wiθ ðə hæzərdz ɑn
ət ə træfik stɑp <gettin> həræst, sain ən ɒtəɡræf
fər ðis æshoul kɑpiz dɒtər
læf kəz ai kɒld hər ə bræt ɑn it
hi spæt ɑn it ənd brɔt it bæk <lookin> hæf in šɑk
həd ə hɑrt ətæk ənd drɑpt ded
stɑrtəd fælin bæk wiθ it
ənd ɡɑt slæpt wiθ ə kolin <kaepernick> præktis sɑk

wʌn bɒl ənd hæf ə dik, æpəl wɑč
kræk frənt æksəl, wɔkt in ə bæs prou šɑp wiθ deivəd <hasselhoff>, puld təbæskou sɒs aut əv mai sæčəl
nɑkt ouvᵊr ə fišərmənz tækəl bɑks ənd kræš saund
æskt if ðei həd ə <laughin> stɑk
ðət wəz <fuckin> <stupid…>

ju ɡɑt it twistəd, ɔl kəz ai ɒfərd ðis bič
ə dɒɡi biskət, ju kɒl mi misɒǰinist
bič, ɡet tə <massagin> ðis dik!
laik spɑz in ðis bič, slɑb ɑn it wiθ ɡɑbz əv lipstik
ɡɑt ə <shoppin> list fər ju tə rən səm ɑdz ənd endz wiθ
its nɑt ə bič ɑn ðis ərθ ai kən bi mənɑɡəməs wiθ
šiz nɑnəgzistənt
rɑbən <thicke> wiθ ə <throbbin> dik ɑn səm swɑv ənd slik šit
bət ai šaut <derogatives> ət bičəz laik <fuckin> misəl lɒnčəz
misfit, blɑnd ənd nitwit
laik aiv ɡɒn bəlistik, wiθ ə <frostin> tip kit
skrimd, ai heit blɑndz, ənd bikeim wʌn, aim ɑptəmistik
lʌv tə stɑrt šit
<shovin> klɑrk kents ʌndərɡɑrmənts in ðə ɡləv kəmpɑrtmənt
əv ðə bʌkət, <bumpin> bəbə <sparxxx>
aim dʌbəl pɑrkin ʌp ət tɑrɡəts, trʌbəl kɒzər, ə dʌbəl krɒsər
šeidiist <mothafucka> jul evᵊr kəm əkrɒs
olimpik ǰimnəst, bin noun fər səm əsɒlts
ə kʌpəl lɒsuts, ənəf tə kəz ə stʌmək ʌlsər
seim dæm brein skæn rəzəlts əz reinməniz iz
sʌmθiŋz ɒf, bət hwen dəstin hɒfmənz
<dressin> ʌp in jər mʌmi kastum
ɑn steiǰ <dancin> tə brein dæməǰ, hwʌts ðə prɑbləm?
nʌθiŋz rɒŋ, ðə neim brænd z bæk tə rikleim stætəs
rən ðə fɒsət, <ima> dəŋk
ə bənč əv trəmp səpɔrtərz ʌndərwɒtər
snək ʌp ɑn <em> in rei bænz in ə ɡrei væn wiθ ə sprei tæn
its ə ræp, laik ən eis bændiǰ
<dont-give-a-fuck> pərsounə, tə mai læst di:enei strænd
<e&j> in ðə weistbænd, ət ðə <vmas> wiθ ðə steiǰhænd
ši wɑnts kilbɑsə, priəreinǰ ən əskeip plæn
<three-inch> bleid ɑn pɔint, laik ə <see-and-say>
kənsidər mi ə deinǰərəs mæn
bət ju šəd bi əfreid əv ðis dæŋ kændədet
ju sei trəmp dount kis æs laik ə pʌpət
kəz hi rənz iz kæmpein wiθ iz oun kæš fər ðə <fundin>
ənd ðæts hwʌt ju wɒntəd
ə <fuckin> lus kænən huz blənt wiθ iz hænd ɑn ðə bʌtən
hu dʌzənt həv tə ænsər tə nou wʌn ɡreit aidiə!

if ai wəz prezədent
<gettin> ɒf s ðə fərst ɔrdər əv biznəs
wəns ai ɡet in ɑfəs
sekənd θiŋ ðætəl meik mi hæpiiz wɑkən ʌp tə ʌŋkəl sæm
neikəd, <laughin>, dik kʌpt in hænd
<screamin>, fək seif seks!
θrou ə leiteks ənd ən eidz test ət im
tel kɑŋɡrəs ai rən ðis lænd
ənd ai wɑnt ðə rʌbər bænd, ənd meik it snæpi
ədikšən tə frikšən ənd stætik
ədikt hu kænt əskeip ðə hæbət
kəntinju tə čeis ðə dræɡən
bət əz feit wud həv it, ai wɔkt ʌp in meiǰər mæǰiks
drest əz ðə meintənəns mæn
in ə leizər tæɡ vest ənd ə <racin> ǰækət
wiθ ə ɡeiǰ tə blæst it
ənd sped əwei in ðə steišən wæɡən
steisi dæšiz ənd keisi ænθəniz
kreizi æsəz in ðə bæksit
<throwin> <stayfree> pædz ət mi
ded pæsənǰər in ðə pæsənǰər sit
ʌnfæsən ðə seifti læčəz
ənd slæm ɑn ðə breiks in træfik sou hɑrd
ai snæpt ðə riloukeišən brækəts fər ðə mɑnstər taiərz
<finna> ɡet ə mərdər keis ənd kæč it
laik ju θru it ət mi enkeist in plæstik

ənd send dilən ruf θru ðə windšild əv ðə benz
ʌntil hi spinz laik ə <pinwheel> ənd biɡinz <feelin>…
laik ə windmilər wiθ ə θin bild wail iz skinz <peelin>
ənd skidz til hi hits ə səment pilər
swiŋ fər ðə fens laik prins fildər
nɑk it intu ði ʌpər pəninsələ
ju wɑnə ɡou əɡenst zilə? ðə ræp ɡɑd
hwen wəl ai kwit? nevər bin <realer>
ðə <in-stiller> əv fir, nɑt ivən ə sintilə əv daut
huz penz <iller> ðən prins in ə činčilə
ɔr ben stilər in ə səspens θrilər
rivenǰ kilər, əvenǰ siləbəl binǰ
fil ə sərinǰ, til ai
drɒ fərst bləd
ivən pɑp šit ɑn mai pɑp šit, ənd its pɑpjələr
kudənt bi mɔr <awkwarder>
kəz jər inəsəns ai rɑbd ju ʌv
its mai fiŋɡərz ðət ɡɑt stək ʌp
tɒt jɑ tɑ, nɑt ɡiv ei
slæpstik, hɑki pək
ðə brɒd hʌntər wiθ ðə sɔd ɒf
laik ən ɑrm hwen its lɑpt ɒf əv jɑ
bət aim nɑt ɡɑnə, ɡet ðə šɑtɡən
ɔr ðə ɡlɑk, aim ɡɑnə ɑpt fər ði ɑks
kəz aim intu ɑbǰekts ðət ər šɑrp hwen ai šɑp
ənd its nɑt ə šɑk, aim səč ən abnɑkšəs fʌkər
ðə rɑk hədsən əv rɑk kəz hu wud həv θɔt
ðis mʌč əv ə <cocksucker> tə ɡou əkrɒs ðə bʌtəks əv <vivica> fɑks wiθ ə bɑks kʌtər
ðət wəz fər fifti, litəl slæp ɑn ðə rist bi wɔrnd
aim <unrevealin> kwikli
mai skwɑbəlz, aim ɡræpəliŋ wiθ jər taim trævəliŋ wiθ mi
trai ənd fɑlou, əz ai wɑbəl, rilæps intu histᵊri, wiθ ə flæsk əv ðə wiski
tip it bæk ðen aim twistiŋ wain bɑtəlz
laik hwʌt hæpənd tə kris rivz spain kɑləm
ðæts ðə plæn əv ətæk hwen aim fiksiŋ mai prɑbləmz
wiš mai čest wɑzənt hæviŋ tə ɡet ðiz raimz ɒf <em>
bət ðə fækt ðət ai həv sou meni ræpərz əɡenst mi maind bɑɡəlz
ənd wai ai hævənt kəm bæk ɑn ðiz fæɡəts hu dis mi iz
mɔr əv ə spektækjələr mistəri ðən ə fʌkiŋ æɡəθə kristi kraim nɑvəl

bət mai peišəns iz weriŋ θin
swer ai bin <contemplatin> rʌbiŋ šit in jər feis til ai smir it in
dis ju in evri lirik ʌntil ju fir ðə pen
ənd nevər əpir əɡen
if ju ækčəwəli həd <fuckin> kərirz tə end
bət ðen ai θiŋk əv mɑli <qerim> ənd ai stir <em> in ðət dərekšən ənd fərɡet mai aidiəz fər ðəm
mɑli, aim ɡɒn ɒf ju
mæn, lait səm kuš
jər mai fərst teik, ail neil ju
kænt lai, ai ɡəš
if ai wən ju ouvᵊr, ju wud bi ðə ɡrænd praiz
aim entrænst bai jər luks, kəm ənd ɡiv ðə šeidi frænčaiz ə puš
ju kən ɡet it in ðə kən laik səm ænhaizər buš
ǰinz tu smɒl, list θri pænt saizəz tuš
<mushed> əɡenst jər dæm said, jər pus
ənd θaiz ər <squished>
hwʌt kaind əv ətaiərz ðæt?
aim redi tə bi roud
saikoupæθ, bet ju wil ɡet it <poppin> laik ə flæt
lait ðə mæč tə ignait ðə ræθ
ɡɑt naivz tə slæš ənd slais hərmæfrədaits in hæf
paipər <chapmans> mait ǰəst həv tə pikət mi
laik ə skæb
hɑrd tə dəskraib in fækt
stɑrtəliŋ vaiələnt pərhæps
ər θiŋz ðət kəm tə maind əz sun əz ai stɑrt spitiŋ raimz laik ðæt
ənd ju ɑrənt rili sərpraizd ət ðæt
bət əz fɑr əz ðiz lainz ai ræp
ənd ðiz bɑrz, wudənt daiəl it bæk if ai stɑr <69ed> ðə træk

wai əm ai səč ə dik?

EMINEM LYRICS
“Campaign Speech”

Jumped out of the 2nd floor of a record store
With a Treacherous Four cassette and a cassette recorder
In Ecuador with Edward Norton
Witness the metamorphosis
Of a legend growin’ like an expert swordsman
From the Hessian war and
Hence the origin of the Headless Horseman
Born with the endorphins of a pathetic orphan
Endless source and reservoir
Of extension cords in dresser drawers
And deadbolts on the bedroom doors
And sexual torture kits kept in a separate storage bin
Excellent boyfriend

Use intercourse to settle scores
With women who have been vendettas towards men
Dickhead is forced in ‘til there’s shredded foreskin
Reddish torn and they’re only bein’ fed a portion
Bed sores and sore shins
Pregnant whores can get abortions
Fetish for stickin’ metal forks in, self-absorption
Skeletor, I went to Hell and fell a floor
A predator, I’m headed for competitors
Better warn ‘em, what I lack in tact and a set of morals
I make up for in metaphors like a cosmetic store
Stegosaurus, Chuck Norris with a thesaurus
Yes, of course, a mess of warrants
You want some? Come and get some, boys!
I’m givin’ Daniel Pantaleo a refresher course
On excessive force and pressure points
And dressin’ George Zimmerman in a fluorescent orange
Dress and four inch heels to address the court
With a bullseye on his back, his whole chest and torso
Or left on the doorsteps of Trayvon’s dad as a present for him

In my present form I’m Desert Storm
Appetite for destruction there’s no suppressant for
Aggressive, forceful, and less remorseful in every morsel
Unpleasant, horrible; hello, gorgeous!
The rebel with devil horns just fell off the yellow short bus
Met a contortionist, said, “When you wanna get sexual?”
She said, “However I fit in your schedule. I’m flexible.”
Expired tags on the Saturn, got Catherine Bach
In the back in Daisy Dukes with the hazards on
At a traffic stop gettin’ harassed, sign an autograph
For this asshole cop’s daughter
Laugh ‘cause I called her a brat on it
He spat on it and brought it back lookin’ half in shock
Had a heart attack and dropped dead
Started fallin’ back with it
And got slapped with a Colin Kaepernick practice sock

One ball and half a dick, Apple Watch
Crack front axle, walked in a Bass Pro Shop with David Hasselhoff, pulled Tabasco sauce out of my satchel
Knocked over a fisherman’s tackle box and *crash sound*
Asked if they had a laughin’ stock
That was fuckin’ stupid…

You got it twisted, all ‘cause I offered this bitch
A doggie biscuit, you call me misogynistic
Bitch, get to massagin’ this dick!
Like spas in this bitch, slob on it with gobs of lipstick
Got a shoppin’ list for you to run some odds and ends with
It’s not a bitch on this earth I can be monogamous with
She’s non-existent
Robin Thicke with a throbbin’ dick on some suave and slick shit
But I shout derogatives at bitches like fuckin’ missile launches
Misfit, blond and nitwit
Like I’ve gone ballistic, with a frostin’ tip kit
Screamed, “I hate blondes,” and became one, I’m optimistic
Love to start shit
Shovin’ Clark Kent’s undergarments in the glove compartment
Of the bucket, bumpin’ Bubba Sparxxx
I’m double parkin’ up at Targets, trouble ‘causer, a double crosser
Shadiest mothafucka you’ll ever come across
Olympic gymnast, been known for some assaults
A couple lawsuits, enough to cause a stomach ulcer
Same damn brain scan results as Rainman’s is
Something’s off, but when Dustin Hoffman’s
Dressin’ up in your mummy costume
On stage dancin’ to “Brain Damage,” what’s the problem?
Nothing’s wrong, the name brand is back to reclaim status
Run the faucet, I’ma dunk
A bunch of Trump supporters underwater
Snuck up on ‘em in Ray Bans in a gray van with a spray tan
It’s a wrap, like an Ace bandage
Don’t-give-a-fuck persona, to my last DNA strand
E&J in the waistband, at the VMAs with the stagehand
She wants kielbasa, pre-arrange an escape plan
Three-inch blade on point, like a See-and-Say
Consider me a dangerous man
But you should be afraid of this dang candidate
You say Trump don’t kiss ass like a puppet
‘Cause he runs his campaign with his own cash for the fundin’
And that’s what you wanted
A fuckin’ loose cannon who’s blunt with his hand on the button
Who doesn’t have to answer to no one—great idea!

If I was president
Gettin’ off is the first order of business
Once I get in office
Second thing that’ll make me happy’s walkin’ up to Uncle Sam
Naked, laughin’, dick cupped in hand
Screamin’, “Fuck safe sex!”
Throw a latex and an AIDS test at him
Tell Congress I run this land
And I want the rubber banned, and make it snappy
Addiction to friction and static
Addict who can’t escape the habit
Continue to chase the dragon
But as fate would have it, I walked up in major Magics
Dressed as the maintenance man
In a laser tag vest and a racin’ jacket
With a gauge to blast it
And sped away in the station wagon
Stacey Dash’s and Casey Anthony’s
Crazy asses in the backseat
Throwin’ Stayfree pads at me
Dead passenger in the passenger seat
Unfasten the safety latches
And slam on the brakes in traffic so hard
I snapped the relocation brackets for the monster tires
‘Finna get a murder case and catch it
Like you threw it at me encased in plastic

And send Dylan Roof through the windshield of the Benz
Until he spins like a pinwheel and begins feelin’…
Like a windmiller with a thin build while his skin’s peelin’
And skids ‘til he hits a cement pillar
Swing for the fence like Prince Fielder
Knock it into the upper peninsula
You wanna go against ‘zilla? The Rap God
When will I quit? Never been realer
The in-stiller of fear, not even a scintilla of doubt
Whose pens iller than Prince in a chinchilla
Or Ben Stiller in a suspense thriller
Revenge killer, avenge syllable binge
Fill a syringe, ‘til I
Draw first blood
Even pop shit on my pop shit, and it’s popular
Couldn’t be more awkwarder
Cause you’re innocence I robbed you of
It’s my fingers that got stuck up
Taught ya ta, not give a
Slapstick, hockey puck
The broad hunter with the sawed off
Like an arm when it’s lopped off of ya
But I’m not gonna, get the shotgun
Or the Glock, I’m gonna opt for the ox
Cause I’m into objects that are sharp when I shop
And it’s not a shock, I’m such an obnoxious fucker
The Rock Hudson of rock ‘cause who would have thought
This much of a cocksucker to go across the buttocks of Vivica Fox with a box cutter
That was for 50, little slap on the wrist be warned
I’m unrevealin’ quickly
My squabbles, I’m grappling with your time traveling with me
Try and follow, as I wobble, relapse into history, with a flask of the whiskey
Tip it back then I’m twisting wine bottles
Like what happened to Chris Reeves’ spine column
That’s the plan of attack when I’m fixing my problems
Wish my chest wasn’t having to get these rhymes off ‘em
But the fact that I have so many rappers against me mind boggles
And why I haven’t come back on these faggots who diss me is
More of a spectacular mystery than a fucking Agatha Christie crime novel

But my patience is wearing thin
Swear I been contemplatin’ rubbing shit in your face ‘til I smear it in
Diss you in every lyric until you fear the pen
And never appear again
If you actually had fuckin’ careers to end
But then I think of Molly Qerim and I steer ‘em in that direction and forget my ideas for them
Molly, I’m gone off you
Man, light some kush
You’re my first take, I’ll nail you
Can’t lie, I gush
If I won you over, you would be the grand prize
I’m entranced by your looks, come and give the Shady franchise a push
You can get it in the can like some Anheuser Busch
Jeans too small, least three pant sizes tush
Mushed against your damn side, your puss
And thighs are squished
What kind of attires that?
I’m ready to be rode
Psychopath, bet you we’ll get it poppin’ like a flat
Light the match to ignite the wrath
Got knives to slash and slice hermaphrodites in half
Piper Chapmans might just have to picket me
Like a scab
Hard to describe in fact
Startling violent perhaps
Are things that come to mind as soon as I start spitting rhymes like that
And you aren’t really surprised at that
But as far as these lines I rap
And these bars, wouldn’t dial it back if I star 69ed the track

Why am I such a dick?

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!