guitar-skull-pronunciaciones

Eminem – Godzilla – Juice WRLD- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

Eminem – Godzilla – Juice WRLD- Cómo se pronuncia en inglés-español-portugues rápido y fácil subtitulada

Eminem Lyrics
“Godzilla”
(feat. Juice WRLD)

Ugh, you’re a monster

[Eminem:]
I can swallow a bottle of alcohol and I’ll feel like Godzilla
Better hit the deck like the card dealer
My whole squad’s in here, walking around the party
A cross between a zombie apocalypse and B-Bobby “The
Brain” Heenan which is probably the
Same reason I wrestle with mania
Shady’s in this bitch, I’m posse’d up
Consider it to cross me a costly mistake
If they sleepin’ on me, the hoes better get insomnia
ADHD, Hydroxycut
Pass the Courvoisier (Hey, hey)
In AA with an AK, melee, finna set it like a playdate
Better vacate, retreat like a vacay, mayday
This beat is cray-cray, Ray J, H-A-H-A-H-A
Laughing all the way to the bank, I spray flames
They cannot tame or placate the (Ayy)

[Juice WRLD (Eminem):]
Monster
You get in my way, I’ma feed you to the monster, yeah
I’m normal during the day, but at night, turn to a monster, yeah
When the moon shines like Ice Road Truckers
I look like a villain outta those blockbusters
(Godzilla, fire spitter), monster
Blood on the dance floor, and Louis V carpet
(Fire, Godzilla, fire), monster
Blood on the dance floor, and Louis V carpet

[Eminem:]
I’m just a product of Slick Rick and Onyx, told ‘em lick the balls
Had ‘em just appalled did so many things that pissed ‘em off
It’s impossible to list ‘em all
And in the midst of all this
I’m in a mental hospital with a crystal ball
Tryna see, will I still be like this tomorrow?
Risperdal, voices whisper
My fist is balled back up against the wall, pencil drawn
This is just the song to go ballistic on
You just pulled a pistol on a guy with a missile launcher
I’m just a Loch Ness, the mythological
Quick to tell a bitch screw off like a fifth of Vodka
When you twist the top of the bottle, I’m a

[Juice WRLD (Eminem):]
Monster
You get in my way, I’ma feed you to the monster (Yeah)
I’m normal during the day, but at night, turn to a monster (Yeah)
When the moon shines like Ice Road Truckers
I look like a villain outta those blockbusters
(Godzilla, fire spitter), monster
Blood on the dance floor, and Louis V carpet
(Fire, Godzilla, fire), monster
Blood on the dance floor, and Louis V carpet

[Eminem:]
If you never gave a damn, raise your hand
‘Cause I’m about to set trip, vacation plans
I’m on point like my index is, so all you will ever get is
The motherfuckin’ finger (Finger), prostate exam (‘Xam)
How can I have all these fans and perspire?
Like a liar’s pants, I’m on fire
And I got no plans to retire and I’m still the man you admire
These chicks are spazzin’ out, I only get more handsome and flyer
I got ‘em passin’ out like what you do when you hand someone flyers
And what goes around comes around just like the blades on the chainsaw
‘Cause I caught the flack, but my dollars stacked right off the bat like a baseball
Like Kid Ink, bitch, I got them racks with so much ease that they call me Diddy
‘Cause I make bands and I call getting cheese a cakewalk (Cheesecake, yeah)
Bitch, I’m a player, I’m too motherfuckin’ stingy for Cher
Won’t even lend you an ear, ain’t even pretending to care
But I tell a bitch I’ll marry her if she’ll bury her
Face in my genital area, the original Richard Ramirez
Cristhian Rivera, ‘cause my lyrics never sit well
So they wanna give me the chair
Like a paraplegic, and it’s scary, call it Hari Kari
‘Cause every Tom and Dick
And Harry carry a Merriam motherfuckin’ dictionary
On ‘em swearing up and down, they can spit, this shit’s hilarious
It’s time to put these bitches in the obituary column
We wouldn’t see eye to eye with a staring problem
Get the shaft like a steering column (Monster)
Trigger happy, pack heat, but it’s black ink
Evil half of the Bad Meets
Evil, that means take a back seat
Take it back to Fat Beats with a maxi, single
Look at my rap sheet, what attracts these people
Is my ‘Gangsta Bitch’ like Apache with a catchy jingle
I stack chips, you barely got a half-eaten Cheeto
Fill ‘em with the venom and eliminate ‘em
Other words, I Minute Maid ‘em
I don’t want to hurt ‘em, but I did, I’m in a fit of rage
I’m murderin’ again, nobody will evade him
I’m fittin’ to kill ‘em and dumpin’ their fuckin’ bodies in the lake
Obliterating everything, incinerate a renegade
I’m here to make anybody who want it with the pen afraid
But don’t nobody want it, but they’re gonna get it anyway
‘Cause I’m beginnin’ to feel like I’m mentally ill
I’m Attila, kill or be killed, I’m a killer bee, the vanilla gorilla
You’re bringin’ the killer within me outta me
You don’t want to be the enemy of the demon who entered me
Or be on the receivin’ end of me, what stupidity it’d be
Every bit of me’s the epitome of a spitter
When I’m in the vicinity, motherfucker, you better duck
Or you finna be dead the minute you run into me
A hundred percent of you is a fifth of a percent of me
I’m ‘bout to fuckin’ finish you, bitch, I’m unfadable
You wanna battle, I’m available, I’m blown up like an inflatable
I’m undebatable, I’m unavoidable, I’m unevadable
I’m on the toilet bowl
I got a trailer full of money and I’m paid in full
I’m not afraid to pull a—

Man, stop
Look what I’m plannin’, haha

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

 

<eminem> liriks
ɡɑdzilə
fit. ǰus <wrld>

əɡ, jər ə mɑnstər

<[eminem>: <]>
ai kən swɑlou ə bɑtəl əv ælkəhɑl ənd ail fil laik ɡɑdzilə
betər hit ðə dek laik ðə kɑrd dilər
mai houl skwɑdz in hiər, wɔkiŋ əraund ðə pɑrti
ə krɑs bitwin ə zɑmbi əpɑkəlips ənd <b-bobby> ði:
brein hinən hwič iz prɑbəbli ði:
seim rizən ai resəl wiθ meiniə
šeidiiz in ðis bič, aim <possed> ʌp
kənsidər it tə krɑs mi ə kɑstli misteik
if ðei <sleepin> ɑn mi, ðə houz betər ɡet insɑmniə
<adhd>, <hydroxycut>
pæs ðə <courvoisier> hei, hei
in eiei wiθ ən <ak>, meile, <finna> set it laik ə <playdate>
betər veiket, ritrit laik ə <vacay>, meide
ðis bit s <cray-cray>, rei ǰei, <h-a-h-a-h-a>
læfiŋ ɔl ðə wei tə ðə bæŋk, ai sprei fleimz
ðei kænɑt teim ɔr pleiket ðə <ayy>

<[juice> <wrld> <eminem>: <]>
mɑnstər
ju ɡet in mai wei, <ima> fid ju tə ðə mɑnstər, jæ
aim nɔrməl duriŋ ðə dei, bət ət nait, tərn tə ə mɑnstər, jæ
hwen ðə mun šainz laik ais roud trəkərz
ai luk laik ə vilən utə ðouz blɑkbəstərz
ɡɑdzilə, faiər <spitter>, mɑnstər
bləd ɑn ðə dæns flɔr, ənd luəs vi kɑrpət
faiər, ɡɑdzilə, faiər, mɑnstər
bləd ɑn ðə dæns flɔr, ənd luəs vi kɑrpət

<[eminem>: <]>
aim ǰəst ə prɑdəkt əv slik rik ənd ɑniks, tould <em> lik ðə bɒlz
həd <em> ǰəst əpɒld did sou meni θiŋz ðət pist <em> ɒf
its impɑsəbəl tə list <em> ɔl
ənd in ðə midst əv ɔl ðis
aim in ə mentəl hɑspitəl wiθ ə kristəl bɒl
<tryna> si, wəl ai stil bi laik ðis təmɑrou?
<risperdal>, vɔisəz wispər
mai fist s bɒld bæk ʌp əɡenst ðə wɒl, pensəl drɒn
ðis iz ǰəst ðə sɒŋ tə ɡou bəlistik ɑn
ju ǰəst puld ə pistəl ɑn ə ɡai wiθ ə misəl lɒnčər
aim ǰəst ə lɑk nes, ðə miθəlɑǰikəl
kwik tə tel ə bič skru ɒf laik ə fifθ əv vɑdkə
hwen ju twist ðə tɑp əv ðə bɑtəl, aim ei

<[juice> <wrld> <eminem>: <]>
mɑnstər
ju ɡet in mai wei, <ima> fid ju tə ðə mɑnstər jæ
aim nɔrməl duriŋ ðə dei, bət ət nait, tərn tə ə mɑnstər jæ
hwen ðə mun šainz laik ais roud trəkərz
ai luk laik ə vilən utə ðouz blɑkbəstərz
ɡɑdzilə, faiər <spitter>, mɑnstər
bləd ɑn ðə dæns flɔr, ənd luəs vi kɑrpət
faiər, ɡɑdzilə, faiər, mɑnstər
bləd ɑn ðə dæns flɔr, ənd luəs vi kɑrpət

<[eminem>: <]>
if ju nevər ɡeiv ə dæm, reiz jər hænd
kəz aim əbaut tə set trip, vekeišən plænz
aim ɑn pɔint laik mai indeks iz, sou ɔl ju wəl evᵊr ɡet iz
ðə <motherfuckin> fiŋɡər fiŋɡər, prɑsteit igzæm <xam>
hau kən ai həv ɔl ðiz fænz ənd pərspair?
laik ə laiəriz pænts, aim ɑn faiər
ənd ai ɡɑt nou plænz tə rətair ənd aim stil ðə mæn ju ædmair
ðiz čiks ər <spazzin> aut, ai ounli ɡet mɔr hænsəm ənd flaiər
ai ɡɑt <em> <passin> aut laik hwʌt ju də hwen ju hænd sʌmwən flaiərz
ənd hwʌt ɡouz əraund kəmz əraund ǰəst laik ðə bleidz ɑn ðə čeinsɒ
kəz ai kɔt ðə flæk, bət mai dɑlərz stækt rait ɒf ðə bæt laik ə beisbɒl
laik kid iŋk, bič, ai ɡɑt ðəm ræks wiθ sou mʌč iz ðət ðei kɒl mi didi
kəz ai meik bændz ənd ai kɒl ɡetiŋ čiz ə <cakewalk> čizkek, jæ
bič, aim ə pleiᵊr, aim tu <motherfuckin> stinǰi fər šer
wount ivən lend ju ən ir, eint ivən pritendiŋ tə ker
bət ai tel ə bič ail meri hər if šil beri hər
feis in mai ǰenətəl eriə, ði əriǰənəl ričərd rəmirez
<cristhian> riverə, kəz mai liriks nevər sit wel
sou ðei wɑnə ɡiv mi ðə čer
laik ə perəpliǰik, ənd its skeri, kɒl it hɑri keri
kəz evri tɑm ənd dik
ənd heri kæri ə meriəm <motherfuckin> dikšəneri
ɑn <em> sweriŋ ʌp ənd daun, ðei kən spit, ðis šitiz həleriəs
its taim tə put ðiz bičəz in ði običueri kɑləm
wi wudənt si ai tə ai wiθ ə steriŋ prɑbləm
ɡet ðə šæft laik ə stiriŋ kɑləm mɑnstər
triɡər hæpi, pæk hit, bət its blæk iŋk
ivəl hæf əv ðə bæd mits
ivəl, ðət minz teik ə bæk si:t
teik it bæk tə fæt bits wiθ ə mæksi, siŋɡəl
luk ət mai ræp šit, hwʌt ətrækts ðiz pipəl
iz mai ɡæŋstə bič laik əpæči wiθ ə kæči ǰiŋɡəl
ai stæk čips, ju berli ɡɑt ə <half-eaten> <cheeto>
fil <em> wiθ ðə venəm ənd əlimənet <em>
ʌðᵊr wərdz, ai minət meid <em>
ai dount wɑnt tə hərt <em>, bət ai did, aim in ə fit əv reiǰ
aim <murderin> əɡen, noubədi wəl iveid im
aim <fittin> tə kil <em> ənd <dumpin> ðer <fuckin> bɑdiz in ðə leik
əblitəretiŋ evriθiŋ, insinəret ə renəɡed
aim hiər tə meik enibədi hu wɑnt it wiθ ðə pen əfreid
bət dount noubədi wɑnt it, bət ðer ɡɑnə ɡet it eniwe
kəz aim <beginnin> tə fil laik aim mentəli il
aim ətilə, kil ɔr bi kild, aim ə kilər bi, ðə vənilə ɡərilə
jər <bringin> ðə kilər wiðin mi utə mi
ju dount wɑnt tə bi ði enəmi əv ðə dimən hu entərd mi
ɔr bi ɑn ðə <receivin> end əv mi, hwʌt stupidəti itəd bi
evri bit əv miz ði əpitəmi əv ə <spitter>
hwen aim in ðə vəsinəti, <motherfucker>, ju betər dək
ɔr ju <finna> bi ded ðə minət ju rən intu mi
ə hʌndrəd pərsent əv ju z ə fifθ əv ə pərsent əv mi
aim baut tə <fuckin> finiš ju, bič, aim <unfadable>
ju wɑnə bætəl, aim əveiləbəl, aim bloun ʌp laik ən infleitəbəl
aim <undebatable>, aim ʌnəvɔidəbəl, aim <unevadable>
aim ɑn ðə tɔilət boul
ai ɡɑt ə treilər ful əv mʌni ənd aim peid in ful
aim nɑt əfreid tə pul ei

mæn, stɑp
luk hwʌt aim <plannin>, hɑhɑ

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *