Eminem-Rihanna-Love The Way You Lie Part 2-Pronunciación Letra Traducción y Video

Eminem-Rihanna-Love The Way You Lie Part 2-AULA FACIL EN INGLÉS CON PRONUNCIACIONES

RIHANNA LYRICS
“Love The Way You Lie Part II”

(feat. Eminem)
[Rihanna]
On the first page of our story
The future seemed so bright
Then this thing turned out so evil
I don’t know why I’m still surprised
Even angels have their wicked schemes
And you take that to new extremes
But you’ll always be my hero
Even though you’ve lost your mind
[Chorus:]
Just gonna stand there and watch me burn
But that’s all right because I like the way it hurts

Just gonna stand there and hear me cry
But that’s all right because I love the way you lie
I love the way you lie
Oh, I love the way you lie
[Rihanna]
Now there’s gravel in our voices
Glass is shattered from the fight
In this tug of war you’ll always win
Even when I’m right
‘Cause you feed me fables from your hand
With violent words and empty threats
And it’s sick that all these battles
Are what keeps me satisfied
[Chorus]
[Rihanna]
So maybe I’m a masochist
I try to run but I don’t wanna ever leave
‘Til the walls are goin’ up
In smoke with all our memories
[Eminem]
It’s morning, you wake, a sun ray hits your face
Smeared makeup as we lay in the wake of destruction
Hush baby, speak softly, tell me you’re awfully sorry
That you pushed me into the coffee table last night
So I can push you off me
Try and touch me so I can scream at you not to touch me
Run out the room and I’ll follow you like a lost puppy
Baby, without you I’m nothing, I’m so lost, hug me
Then tell me how ugly I am, but that you’ll always love me
Then after that, shove me, in the aftermath of the
Destructive path that we’re on, two psychopaths but we
Know that no matter how many knives we put in each other’s backs
That we’ll have each other’s backs, ’cause we’re that lucky
Together, we move mountains, let’s not make mountains out of molehills,
You hit me twice, yeah, but who’s countin’?
I may have hit you three times, I’m startin’ to lose count
But together, we’ll live forever, we found the youth fountain
Our love is crazy, we’re nuts, but I refuse counsellin’
This house is too huge, if you move out I’ll burn all two thousand
Square feet of it to the ground, ain’t shit you can do about it
‘Cause with you I’m in my fuckin’ mind, without you I’m out it
[Chorus]
I love the way you lie [3x]

#Pronunciación de Nivel Intermedio

<rihanna> liriks
<“love> ðə wei ju lai pɑrt <ii”>
fit. <eminem>
<[rihanna]>
ɑn ðə fərst peiǰ əv auər stɔri
ðə fjučər simd sou brait
ðen ðis θiŋ tərnd aut sou ivəl
ai dount nou wai aim stil sərpraizd
ivən einǰəlz həv ðer wikəd skimz
ənd ju teik ðət tə nu ikstrimz
bət jul ɔlweiz bi mai hirou
ivən ðou juv lɒst jər maind
<[chorus>: <]>
ǰəst ɡɑnə stænd ðər ənd wɑč mi bərn
bət ðæts ɔl rait bikɒz ai laik ðə wei it hərts

ǰəst ɡɑnə stænd ðər ənd hir mi krai
bət ðæts ɔl rait bikɒz ai lʌv ðə wei ju lai
ai lʌv ðə wei ju lai
ou, ai lʌv ðə wei ju lai
<[rihanna]>
nau ðerz ɡrævəl in auər vɔisəz
ɡlæs iz šætərd frəm ðə fait
in ðis təɡ əv wɔr jul ɔlweiz win
ivən hwen aim rait
kəz ju fid mi feibəlz frəm jər hænd
wiθ vaiələnt wərdz ənd empti θrets
ənd its sik ðət ɔl ðiz bætəlz
ər hwʌt kips mi sætəsfaid
<[chorus]>
<[rihanna]>
sou meibi aim ə mæsəkəst
ai trai tə rən bət ai dount wɑnə evᵊr liv
til ðə wɒlz ər ɡɔin ʌp
in smouk wiθ ɔl auər meməriz
<[eminem]>
its mɔrniŋ, ju weik, ə sən rei hits jər feis
smird meikʌp əz wi lei in ðə weik əv dəstrəkšən
həš beibi, spik sɒftli, tel mi jər ɑfli sɑri
ðət ju pušt mi intu ðə kɑfi teibəl læst nait
sou ai kən puš ju ɒf mi
trai ənd təč mi sou ai kən skrim ət ju nɑt tə təč mi
rən aut ðə rum ənd ail fɑlou ju laik ə lɒst pʌpi
beibi, wiðaut ju aim nʌθiŋ, aim sou lɒst, həɡ mi
ðen tel mi hau ʌɡli ai æm, bət ðət jul ɔlweiz lʌv mi
ðen æftər ðæt, šəv mi, in ði æftərmæθ əv ði:
dəstrəktiv pæθ ðət wir ɑn, tu saikoupæθs bət wi
nou ðət nou mætər hau məni naivz wi put in ič ʌðᵊrz bæks
ðət wil həv ič ʌðᵊrz bæks, kəz wir ðət lʌki
təɡeðər, wi muv mauntənz, lets nɑt meik mauntənz aut əv moulhilz,
ju hit mi twais, jæ, bət huz <countin>?
ai mei həv hit ju θri taimz, aim <startin> tə luz kaunt
bət təɡeðər, wil laiv fərevər, wi faund ðə juθ fauntən
auər lʌv z kreizi, wir nəts, bət ai rəfjuz <counsellin>
ðis haus iz tu hjuǰ, if ju muv aut ail bərn ɔl tu θauzənd
skwer fit əv it tə ðə ɡraund, eint šit ju kən də əbaut it
kəz wiθ ju aim in mai <fuckin> maind, wiðaut ju aim aut it
<[chorus]>
ai lʌv ðə wei ju lai <[3x]>

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!