aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Eminem – The Real Slim Shady- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

Eminem – The Real Slim Shady- Cómo se pronuncia en inglés-español-portugues rápido y fácil subtitulada

Eminem Lyrics
“The Real Slim Shady”

May I have your attention please?
May I have your attention please?
Will the real Slim Shady please stand up?
I repeat, will the real Slim Shady please stand up?
We’re gonna have a problem here

Y’all act like you never seen a white person before
Jaws all on the floor like Pam and Tommy just burst in the door
And started whooping her ass worse than before
They first were divorced, throwing her over furniture (Ah!)
It’s the return of the… “Ah, wait, no way, you’re kidding
He didn’t just say what I think he did, did he?”
And Dr. Dre said… nothing, you idiots!
Dr. Dre’s dead, he’s locked in my basement! (Ha-ha!)
Feminist women love Eminem
[*Vocal turntable: chigga chigga chigga*]
“Slim Shady, I’m sick of him
Look at him, walking around grabbing his you-know-what
Flipping the you-know-who.” “Yeah, but he’s so cute though!”
Yeah, I probably got a couple of screws up in my head loose
But no worse, than what’s going on in your parents’ bedrooms
Sometimes, I wanna get on TV and just let loose, but can’t
But it’s cool for Tom Green to hump a dead moose
“My bum is on your lips, my bum is on your lips”
And if I’m lucky, you might just give it a little kiss
And that’s the message that we deliver to little kids
And expect them not to know what a woman’s clitoris is
Of course they gonna know what intercourse is
By the time they hit fourth grade
They got the Discovery Channel, don’t they?
“We ain’t nothing but mammals..” Well, some of us cannibals
Who cut other people open like cantaloupes [*slurp*]
But if we can hump dead animals and antelopes
Then there’s no reason that a man and another man can’t elope
[*ewww!*] But if you feel like I feel, I got the antidote
Women wave your pantyhose, sing the chorus and it goes

‘Cause I’m Slim Shady, yes I’m the real Shady
All you other Slim Shadys are just imitating
So won’t the real Slim Shady please stand up
Please stand up, please stand up?

‘Cause I’m Slim Shady, yes I’m the real Shady
All you other Slim Shadys are just imitating
So won’t the real Slim Shady please stand up
Please stand up, please stand up?

Will Smith don’t gotta cuss in his raps to sell records
Well I do, so fuck him and fuck you too!
You think I give a damn about a Grammy?
Half of you critics can’t even stomach me, let alone stand me
“But Slim, what if you win, wouldn’t it be weird?”
Why? So you guys could just lie to get me here?
So you can, sit me here next to Britney Spears?
Yo Shit, Christina Aguilera better switch me chairs
So I can sit next to Carson Daly and Fred Durst
And hear ‘em argue over who she gave head to first
Little bitch, put me on blast on MTV
“Yeah, he’s cute, but I think he’s married to Kim, hee-hee!”
I should download her audio on MP3
And show the whole world how you gave Eminem VD
I’m sick of you little girl and boy groups, all you do is annoy me
So I have been sent here to destroy you
And there’s a million of us just like me
Who cuss like me; who just don’t give a fuck like me
Who dress like me; walk, talk and act like me
It just might be the next best thing but not quite me!

‘Cause I’m Slim Shady, yes I’m the real Shady
All you other Slim Shadys are just imitating
So won’t the real Slim Shady please stand up
Please stand up, please stand up?

‘Cause I’m Slim Shady, yes I’m the real Shady
All you other Slim Shadys are just imitating
So won’t the real Slim Shady please stand up
Please stand up, please stand up?

I’m like a head trip to listen to, cause I’m only giving you
Things you joke about with your friends inside your living room
The only difference is I got the balls to say it
In front of y’all and I don’t gotta be false or sugarcoated at all
I just get on the mic and spit it
And whether you like to admit it [*err*] I just shit it
Better than ninety percent of you rappers out can
Then you wonder how can kids eat up these albums like Valiums
It’s funny; ‘cause at the rate I’m going when I’m thirty
I’ll be the only person in the nursing home flirting
Pinching nurses asses when I’m jacking off with Jergens
And I’m jerking but this whole bag of Viagra isn’t working
And every single person is a Slim Shady lurking
He could be working at Burger King, spitting on your onion rings
[*hach*] Or in the parking lot, circling
Screaming “I don’t give a fuck!”
With his windows down and his system up
So, will the real Shady please stand up?
And put one of those fingers on each hand up?
And be proud to be outta your mind and outta control
And one more time, loud as you can, how does it go?

‘Cause I’m Slim Shady, yes I’m the real Shady
All you other Slim Shadys are just imitating
So won’t the real Slim Shady please stand up
Please stand up, please stand up?

‘Cause I’m Slim Shady, yes I’m the real Shady
All you other Slim Shadys are just imitating
So won’t the real Slim Shady please stand up
Please stand up, please stand up?

‘Cause I’m Slim Shady, yes I’m the real Shady
All you other Slim Shadys are just imitating
So won’t the real Slim Shady please stand up
Please stand up, please stand up?

‘Cause I’m Slim Shady, yes I’m the real Shady
All you other Slim Shadys are just imitating
So won’t the real Slim Shady please stand up
Please stand up, please stand up?

Ha ha
Guess there’s a Slim Shady in all of us
Fuck it, let’s all stand up

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

 

<eminem> liriks
ðə riəl slim šeidi

mei ai həv jər ətenšən pliz?
mei ai həv jər ətenšən pliz?
wəl ðə riəl slim šeidi pliz stænd ʌp?
ai rəpit, wəl ðə riəl slim šeidi pliz stænd ʌp?
wir ɡɑnə həv ə prɑbləm hiər

jɒl ækt laik ju nevər sin ə wait pərsən bifɔr
ǰɒz ɔl ɑn ðə flɔr laik pæm ənd tɑmi ǰəst bərst in ðə dɔr
ənd stɑrtəd wupiŋ hər æs wərs ðən bifɔr
ðei fərst wər divɔrst, θrouiŋ hər ouvᵊr fərničər ɑ!
its ðə rətərn əv ði:… ɑ, weit, nou wei, jər kidiŋ
hi didənt ǰəst sei hwʌt ai θiŋk hi did, did hi?
ənd dɒktᵊr. <dre> sed… nʌθiŋ, ju idiəts!
dɒktᵊr. <dre>iz ded, hiz lɑkt in mai beismənt! hɑ!
femənəst wimən lʌv <eminem>
<[*vocal> tərntebəl: <chigga> <chigga> <chigga*]>
slim šeidi, aim sik əv im
luk ət im, wɔkiŋ əraund ɡræbiŋ iz junouwɒt
flipiŋ ðə <you-know-who>. jæ, bət hiz sou kjut ðou!
jæ, ai prɑbəbli ɡɑt ə kʌpəl əv skruz ʌp in mai hed lus
bət nou wərs, ðən hwʌts ɡouiŋ ɑn in jər perənts bedrumz
səmtaimz, ai wɑnə ɡet ɑn tivi ənd ǰəst let lus, bət kænt
bət its kul fər tɑm ɡrin tə həmp ə ded mus
mai bəm z ɑn jər lips, mai bəm z ɑn jər lips
ənd if aim lʌki, ju mait ǰəst ɡiv it ə litəl kis
ənd ðæts ðə mesəǰ ðət wi dəlivər tə litəl kidz
ənd ikspekt ðəm nɑt tə nou hwʌt ə wumənz klaitɔris iz
əv kɔrs ðei ɡɑnə nou hwʌt intərkɔrs iz
bai ðə taim ðei hit fɔrθ ɡreid
ðei ɡɑt ðə diskəvəri čænəl, dount ðei?
wi eint nʌθiŋ bət mæməlz.. wel, səm əv əz kænəbəlz
hu kət ʌðᵊr pipəl oupən laik kæntəlops <[*slurp*]>
bət if wi kən həmp ded ænəməlz ənd æntiloups
ðen ðerz nou rizən ðət ə mæn ənd ənʌðᵊr mæn kænt iloup
<[*ewww>! <*]> bət if ju fil laik ai fil, ai ɡɑt ði æntidout
wimən weiv jər pæntihoz, siŋ ðə kɔrəs ənd it ɡouz

kəz aim slim šeidi, jes aim ðə riəl šeidi
ɔl ju ʌðᵊr slim <shadys> ər ǰəst imətetiŋ
sou wount ðə riəl slim šeidi pliz stænd ʌp
pliz stænd ʌp, pliz stænd ʌp?

kəz aim slim šeidi, jes aim ðə riəl šeidi
ɔl ju ʌðᵊr slim <shadys> ər ǰəst imətetiŋ
sou wount ðə riəl slim šeidi pliz stænd ʌp
pliz stænd ʌp, pliz stænd ʌp?

wəl smiθ dount ɡɑtə kəs in iz ræps tə sel rəkɔrdz
wel ai du, sou fək im ənd fək ju tu!
ju θiŋk ai ɡiv ə dæm əbaut ə ɡræmi?
hæf əv ju kritiks kænt ivən stʌmək mi, let əloun stænd mi
bət slim, hwʌt if ju win, wudənt it bi wird?
wai? sou ju ɡaiz kəd ǰəst lai tə ɡet mi hiər?
sou ju kæn, sit mi hiər nekst tə britni spirz?
jou šit, kristinə aɡwilerə betər swič mi čerz
sou ai kən sit nekst tə kɑrsən deili ənd fred dərst
ənd hir <em> ɑrɡju ouvᵊr hu ši ɡeiv hed tə fərst
litəl bič, put mi ɑn blæst ɑn <mtv>
jæ, hiz kjut, bət ai θiŋk hiz merid tə kim, <hee-hee>!
ai šəd daunloud hər ɑdiou ɑn <mp3>
ənd šou ðə houl wərld hau ju ɡeiv <eminem> vidi
aim sik əv ju litəl ɡərl ənd bɔi ɡrups, ɔl ju də z ənɔi mi
sou ai həv bin sent hiər tə dəstrɔi ju
ənd ðerz ə miljən əv əz ǰəst laik mi
hu kəs laik mi; hu ǰəst dount ɡiv ə fək laik mi
hu dres laik mi; wɑk, tɔk ənd ækt laik mi
it ǰəst mait bi ðə nekst best θiŋ bət nɑt kwait mi!

kəz aim slim šeidi, jes aim ðə riəl šeidi
ɔl ju ʌðᵊr slim <shadys> ər ǰəst imətetiŋ
sou wount ðə riəl slim šeidi pliz stænd ʌp
pliz stænd ʌp, pliz stænd ʌp?

kəz aim slim šeidi, jes aim ðə riəl šeidi
ɔl ju ʌðᵊr slim <shadys> ər ǰəst imətetiŋ
sou wount ðə riəl slim šeidi pliz stænd ʌp
pliz stænd ʌp, pliz stænd ʌp?

aim laik ə hed trip tə lisən tu, kəz aim ounli ɡiviŋ ju
θiŋz ju ǰouk əbaut wiθ jər frendz insaid jər liviŋ rum
ði ounli difərəns iz ai ɡɑt ðə bɒlz tə sei it
in frənt əv jɒl ənd ai dount ɡɑtə bi fɔls ɔr <sugarcoated> ət ɔl
ai ǰəst ɡet ɑn ðə mik ənd spit it
ənd weðər ju laik tə ədmit it <[*err*]> ai ǰəst šit it
betər ðən nainti pərsent əv ju ræpərz aut kæn
ðen ju wʌndər hau kən kidz it ʌp ðiz ælbəmz laik <valiums>
its fʌni; kəz ət ðə reit aim ɡouiŋ hwen aim θərti
ail bi ði ounli pərsən in ðə nərsiŋ houm flərtiŋ
pinčiŋ nərsəz æsəz hwen aim ǰækiŋ ɒf wiθ ǰərɡənz
ənd aim ǰərkiŋ bət ðis houl bæɡ əv <viagra> izənt wərkiŋ
ənd evri siŋɡəl pərsən z ə slim šeidi lərkiŋ
hi kəd bi wərkiŋ ət bərɡər kiŋ, spitiŋ ɑn jər ʌnjən riŋz
<[*hach*]> ɔr in ðə pɑrkiŋ lɑt, sərkəliŋ
skrimiŋ ai dount ɡiv ə fək!
wiθ iz windouz daun ənd iz sistəm ʌp
sou, wəl ðə riəl šeidi pliz stænd ʌp?
ənd put wʌn əv ðouz fiŋɡərz ɑn ič hænd ʌp?
ənd bi praud tə bi utə jər maind ənd utə kəntroul
ənd wʌn mɔr taim, laud əz ju kæn, hau dəz it ɡou?

kəz aim slim šeidi, jes aim ðə riəl šeidi
ɔl ju ʌðᵊr slim <shadys> ər ǰəst imətetiŋ
sou wount ðə riəl slim šeidi pliz stænd ʌp
pliz stænd ʌp, pliz stænd ʌp?

kəz aim slim šeidi, jes aim ðə riəl šeidi
ɔl ju ʌðᵊr slim <shadys> ər ǰəst imətetiŋ
sou wount ðə riəl slim šeidi pliz stænd ʌp
pliz stænd ʌp, pliz stænd ʌp?

kəz aim slim šeidi, jes aim ðə riəl šeidi
ɔl ju ʌðᵊr slim <shadys> ər ǰəst imətetiŋ
sou wount ðə riəl slim šeidi pliz stænd ʌp
pliz stænd ʌp, pliz stænd ʌp?

kəz aim slim šeidi, jes aim ðə riəl šeidi
ɔl ju ʌðᵊr slim <shadys> ər ǰəst imətetiŋ
sou wount ðə riəl slim šeidi pliz stænd ʌp
pliz stænd ʌp, pliz stænd ʌp?

hɑ hɑ
ɡes ðerz ə slim šeidi in ɔl əv əz
fək it, lets ɔl stænd ʌp

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!