aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Eminem – Without Me-Pronunciación Letra Traducción

Eminem – Without Me-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Eminem Lyrics
“Without Me”

[Obie Trice:]
Obie Trice
Real name no gimmicks

[Eminem:]
Two trailer-park girls go ‘round the outside, ‘round the outside, ‘round the outside
Two trailer-park girls go ‘round the outside, ‘round the outside, ‘round the outside

Guess who’s back, back again
Shady’s back, tell a friend
Guess who’s back
Guess who’s back
Guess who’s back
Guess who’s back
Guess who’s back
Guess who’s back
Guess who’s back

I’ve created a monster
‘Cause nobody wants to see Marshall no more
They want Shady I’m chopped liver
Well if you want Shady, this is what I’ll give ya
A little bit of weed mixed with some hard liquor
Some vodka that’ll jump-start my heart
Quicker than a shock
When I get shocked at the hospital by the doctor
When I’m not cooperating
When I’m rocking the table while he’s operating (hey!)

You waited this long now stop debating
‘Cause I’m back I’m on the rag and ovulating
I know that you got a job Ms. Cheney
But your husband’s heart problem’s complicating

So the FCC won’t let me be
Or let me be me so let me see
They try to shut me down on MTV
But it feels so empty without me

So come on dip, bum on your lips fuck that
Cum on your lips and some on your tits and get ready ‘cause this shit’s about to get heavy
I just settled all my lawsuits
Fuck you, Debbie!

Now this looks like a job for me so everybody just follow me
‘Cause we need a little controversy
‘Cause it feels so empty without me

I said this looks like a job for me so everybody just follow me
‘Cause we need a little controversy
‘Cause it feels so empty without me

Little hellions kids feeling rebellious
Embarrassed, their parents still listen to Elvis
They start feeling like prisoners, helpless
‘Til someone comes along on a mission and yells “bitch”

A visionary, vision is scary
Could start a revolution
Polluting the air waves a rebel
So just let me revel and bask
In the fact that I got everyone kissing my ass
And it’s a disaster
Such a catastrophe for you to see so damn much of my ass
You ask for me?

Well I’m back
Fix your bent antennae
Tune it in and then I’m gonna enter in
And up under your skin like a splinter
The center of attention back for the winter

I’m interesting, the best thing since wrestling
Infesting in your kid’s ears and nesting
Testing attention please
Feel the tension soon as someone mentions me
Here’s my 10 cents my 2 cents is free
A nuisance, who sent, you sent for me?

Now this looks like a job for me so everybody just follow me
‘Cause we need a little controversy
‘Cause it feels so empty without me

I said this looks like a job for me so everybody just follow me
‘Cause we need a little controversy
‘Cause it feels so empty without me

A tisk-it a task-it
I’ll go tit for tat with anybody who’s talking this shit, that shit
Chris Kirkpatrick you can get your ass kicked
Worse than them little Limp Bizkit bastards

And Moby
You can get stomped by Obie
You 36 year old bald-headed fag blow me
You don’t know me
You’re too old
Let go
It’s over, nobody listens to techno

Now let’s go, just give me the signal
I’ll be there with a whole list full of new insults
I’ve been dope, suspenseful with a pencil
Ever since Prince turned himself into a symbol

But sometimes the shit just seems
Everybody only wants to discuss me
So this must mean I’m disgusting
But it’s just me I’m just obscene

No, I’m not the first king of controversy
I am the worst thing since Elvis Presley
To do black music so selfishly
And use it to get myself wealthy (Hey)

There’s a concept that works
20 million other white rappers emerge
But no matter how many fish in the sea
It’d be so empty without me

Now this looks like a job for me so everybody just follow me
‘Cause we need a little controversy
‘Cause it feels so empty without me

I said this looks like a job for me so everybody just follow me
‘Cause we need a little controversy
‘Cause it feels so empty without me

Kids

#Pronunciación de la Canción

<eminem> liriks
wiðaut mi
<[obie> trais: <]>
obi trais
riəl neim nou ɡimiks
<[eminem>: <]>
tu <trailer-park> ɡərlz ɡou raund ði autsaid, raund ði autsaid, raund ði autsaid
tu <trailer-park> ɡərlz ɡou raund ði autsaid, raund ði autsaid, raund ði autsaid
ɡes huz bæk, bæk əɡen
šeidiiz bæk, tel ə frend
ɡes huz bæk
ɡes huz bæk
ɡes huz bæk
ɡes huz bæk
ɡes huz bæk
ɡes huz bæk
ɡes huz bæk
aiv krieitəd ə mɑnstər
kəz noubədi wɑnts tə si mɑršəl nou mɔr
ðei wɑnt šeidi aim čɑpt livər
wel if ju wɑnt šeidi, ðis iz hwʌt ail ɡiv jɑ
ə litəl bit əv wid mikst wiθ səm hɑrd likər
səm vɑdkə ðætəl ǰəmpstɑrt mai hɑrt
kwikər ðən ə šɑk
hwen ai ɡet šɑkt ət ðə hɑspitəl bai ðə dɑktər
hwen aim nɑt kouɒpəreitiŋ
hwen aim rɑkiŋ ðə teibəl wail hiz ɑpəretiŋ hei!
ju weitəd ðis lɔŋ nau stɑp dəbeitiŋ
kəz aim bæk aim ɑn ðə ræɡ ənd <ovulating>
ai nou ðət ju ɡɑt ə ǰɑb miz. čeini
bət jər həzbəndz hɑrt prɑbləmz kɑmpləketiŋ
sou ðə <fcc> wount let mi bi
ɔr let mi bi mi sou let mi si
ðei trai tə šət mi daun ɑn <mtv>
bət it filz sou empti wiðaut mi
sou kəm ɑn dip, bəm ɑn jər lips fək ðæt
kəm ɑn jər lips ənd səm ɑn jər tits ənd ɡet redi kəz ðis šitiz əbaut tə ɡet hevi
ai ǰəst setəld ɔl mai lɒsuts
fək ju, debi!
nau ðis luks laik ə ǰɑb fər mi sou evribɑdi ǰəst fɑlou mi
kəz wi nid ə litəl kɑntrəvərsi
kəz it filz sou empti wiðaut mi
ai sed ðis luks laik ə ǰɑb fər mi sou evribɑdi ǰəst fɑlou mi
kəz wi nid ə litəl kɑntrəvərsi
kəz it filz sou empti wiðaut mi
litəl <hellions> kidz filiŋ rəbeljəs
emberəst, ðer perənts stil lisən tə elvis
ðei stɑrt filiŋ laik prizənərz, helpləs
til sʌmwən kəmz əlɔŋ ɑn ə mišən ənd jelz bič
ə vižəneri, vižən z skeri
kəd stɑrt ə revəlušən
pəlutiŋ ði er weivz ə rebəl
sou ǰəst let mi revəl ənd bæsk
in ðə fækt ðət ai ɡɑt evriwʌn kisiŋ mai æs
ənd its ə dizæstər
səč ə kətæstrəfi fər ju tə si sou dæm mʌč əv mai æs
ju æsk fər mi?
wel aim bæk
fiks jər bent ænteni
tun it in ənd ðen aim ɡɑnə entər in
ənd ʌp ʌndᵊr jər skin laik ə splintər
ðə sentər əv ətenšən bæk fər ðə wintər
aim intrəstiŋ, ðə best θiŋ sins resəliŋ
infestiŋ in jər kidz irz ənd nestiŋ
testiŋ ətenšən pliz
fil ðə tenšən sun əz sʌmwən menšənz mi
hiərz mai ten sents mai tu sents iz fri
ə nusəns, hu sent, ju sent fər mi?
nau ðis luks laik ə ǰɑb fər mi sou evribɑdi ǰəst fɑlou mi
kəz wi nid ə litəl kɑntrəvərsi
kəz it filz sou empti wiðaut mi
ai sed ðis luks laik ə ǰɑb fər mi sou evribɑdi ǰəst fɑlou mi
kəz wi nid ə litəl kɑntrəvərsi
kəz it filz sou empti wiðaut mi
ə <tisk-it> ə <task-it>
ail ɡou tit fər tæt wiθ enibədi huz tɔkiŋ ðis šit, ðət šit
kris kərkpætrik ju kən ɡet jər æs kikt
wərs ðən ðəm litəl limp <bizkit> bæstərdz
ənd mobi
ju kən ɡet stɑmpt bai obi
ju θərti siks jiᵊr ould hedid fæɡ blou mi
ju dount nou mi
jər tu ould
let ɡou
its ouvᵊr, noubədi lisənz tə teknou
nau lets ɡou, ǰəst ɡiv mi ðə siɡnəl
ail bi ðər wiθ ə houl list ful əv nu insəlts
aiv bin doup, səspensfəl wiθ ə pensəl
evᵊr sins prins tərnd himself intu ə simbəl
bət səmtaimz ðə šit ǰəst simz
evribɑdi ounli wɑnts tə diskəs mi
sou ðis məst min aim disɡəstiŋ
bət its ǰəst mi aim ǰəst absin
nou, aim nɑt ðə fərst kiŋ əv kɑntrəvərsi
ai əm ðə wərst θiŋ sins elvis presli
tə də blæk mjuzik sou selfišli
ənd jus it tə ɡet maiself welθi hei
ðerz ə kɑnsept ðət wərks
twenti miljən ʌðᵊr wait ræpərz imərǰ
bət nou mætər hau məni fiš in ðə si
itəd bi sou empti wiðaut mi
nau ðis luks laik ə ǰɑb fər mi sou evribɑdi ǰəst fɑlou mi
kəz wi nid ə litəl kɑntrəvərsi
kəz it filz sou empti wiðaut mi
ai sed ðis luks laik ə ǰɑb fər mi sou evribɑdi ǰəst fɑlou mi
kəz wi nid ə litəl kɑntrəvərsi
kəz it filz sou empti wiðaut mi
kidz
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!