como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Enrique Iglesias – Somebody’s Me-Pronunciación Letra Traducción

Enrique Iglesias – Somebody’s Me-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Enrique Iglesias Lyrics
“Somebody’s Me”

You, do you remember me
Like I remember you?
Do you spend your life
Going back in your mind to that time?

‘Cause I, I walk the streets alone
I hate being on my own
And everyone can see that I really fell
And I’m going through hell
Thinking about you with somebody else

[Chorus:]
Somebody wants you
Somebody needs you
Somebody dreams about you every single night
Somebody can’t breathe, without you it’s lonely
Somebody hopes that one day you will see
That somebody’s me [2x]
Yeah

How, how did we go wrong?
It was so good and now it’s gone
And I pray at night that our paths soon will cross
And what we had isn’t lost
‘Cause you’re always right here in my thoughts

[Chorus:]
Somebody wants you
Somebody needs you
Somebody dreams about you every single night
Somebody can’t breathe, without you it’s lonely
Somebody hopes that someday you will see
That somebody’s me
Oh, yeah

You’ll always be in my life
Even if I’m not in your life
‘Cause you’re in my memory
You, when you remember me
And before you set me free
Oh, listen please

[Chorus:]
Somebody wants you
Somebody needs you
Somebody dreams about you every single night
Somebody can’t breathe, without you it’s lonely
Somebody hopes that someday you will see
That somebody’s me
Somebody’s me
Somebody’s me
Somebody’s me

#Pronunciación de la Canción

 

enrike iɡleisiəs liriks
səmbɑdi mi
ju, də ju rəmembər mi
laik ai rəmembər ju?
də ju spend jər laif
ɡouiŋ bæk in jər maind tə ðət taim?
kəz ai, ai wɑk ðə strits əloun
ai heit biiŋ ɑn mai oun
ənd evriwʌn kən si ðət ai rili fel
ənd aim ɡouiŋ θru hel
θiŋkiŋ əbaut ju wiθ sʌmbɑdi els
<[chorus>: <]>
sʌmbɑdi wɑnts ju
sʌmbɑdi nidz ju
sʌmbɑdi drimz əbaut ju evri siŋɡəl nait
sʌmbɑdi kænt brið, wiðaut ju its lounli
sʌmbɑdi houps ðət wʌn dei ju wəl si
ðət səmbɑdi mi <[2x]>
hau, hau did wi ɡou rɒŋ?
it wəz sou ɡud ənd nau its ɡɒn
ənd ai prei ət nait ðət auər pæðz sun wəl krɑs
ənd hwʌt wi həd izənt lɒst
kəz jər ɔlweiz rait hiər in mai θɔts
<[chorus>: <]>
sʌmbɑdi wɑnts ju
sʌmbɑdi nidz ju
sʌmbɑdi drimz əbaut ju evri siŋɡəl nait
sʌmbɑdi kænt brið, wiðaut ju its lounli
sʌmbɑdi houps ðət sʌmde ju wəl si
ðət səmbɑdi mi
ou, jæ
jul ɔlweiz bi in mai laif
ivən if aim nɑt in jər laif
kəz jər in mai meməri
ju, hwen ju rəmembər mi
ənd bifɔr ju set mi fri
ou, lisən pliz
<[chorus>: <]>
sʌmbɑdi wɑnts ju
sʌmbɑdi nidz ju
sʌmbɑdi drimz əbaut ju evri siŋɡəl nait
sʌmbɑdi kænt brið, wiðaut ju its lounli
sʌmbɑdi houps ðət sʌmde ju wəl si
ðət səmbɑdi mi
səmbɑdi mi
səmbɑdi mi
səmbɑdi mi
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!