como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

EPICA-Storm The Sorrow-Pronunciación Letra y Video

EPICA-Storm The Sorrow-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en América

EPICA LYRICS
“Storm The Sorrow”

Along the way I find myself
To be confined within me
No place for any other’s mind to interfere,
To grasp the meaning of it all
To overcome my limits
And dance away from any void and empty tones,

Just tell me why
Just tell me how
I can survive this time

Believe yourself and look away
From all that’s right within you
Leave all your worries at the door and drift away,
I’ve tried to peer into the core
But could not storm the sorrow
My hollow heart has bled me dry, left me to stray

Another time without a trace,
Condemn me now
Send me to hell
For I’m already failing

Intertwine the lines
That swim beneath the dark
Realize the pain we live in
Demonize the need we reel in, no
In my memories I’ll dig deep enough to know
Centuries of dreams unending
Another me that yielded tears when someone had betrayed

No time to ever go to waste
It’s not that complicated
You’re free to live your life at ease
No more restrain

No heed for shadows on your way
That try to steal your laughter
Your light will drive them all away
Be confident

Will I refrain?
Can I repent?
Will you be there?
Erase the page
For I’m alone and ailing

Intertwine the lines
That swim beneath the dark
Realize the pain we live in
Demonize the need we reel in, no
In my memories I’ll dig deep enough to know
Centuries of dreams unending
Another me that yielded tears when someone had betrayed

So, this is my life
And it can’t break me down
Go, I will decide
Who can come in and heal my disease
Burn it in flames
Kill it and maim
Why can’t you see that you need to be freed?

Intertwine the lines beneath the dark
Every bit of pain we’re feeling
Every other solemn life, no
In the memories you will find somehow
There used to be a dream unending
No more need to be alone

Intertwine the lines
That swim beneath the dark
Realize the pain we live in
Demonize the need we reel in, no
In my memories I’ll dig deep enough to know
Centuries of dreams unending
Another me that yielded tears when someone had betrayed


<epica> liriks
stɔrm ðə sɑrou

əlɔŋ ðə wei ai faind maiself
tə bi kənfaind wiðin mi
nou pleis fər eni ʌðᵊrz maind tə intərfir,
tə ɡræsp ðə miniŋ əv it ɔl
tə ouvəkʌm mai liməts
ənd dæns əwei frəm eni vɔid ənd empti tounz,

ǰəst tel mi wai
ǰəst tel mi hau
ai kən sərvaiv ðis taim

bəliv jərself ənd luk əwei
frəm ɔl ðæts rait wiðin ju
liv ɔl jər wəriz ət ðə dɔr ənd drift əwei,
aiv traid tə pir intu ðə kɔr
bət kəd nɑt stɔrm ðə sɑrou
mai hɑlou hɑrt həz bled mi drai, left mi tə strei

ənʌðᵊr taim wiðaut ə treis,
kəndem mi nau
send mi tə hel
fər aim ɒlredi feiliŋ

intərtwain ðə lainz
ðət swim bəniθ ðə dɑrk
rilaiz ðə pein wi laiv in
dimənaiz ðə nid wi ril in, nou
in mai meməriz ail diɡ dip ənəf tə nou
senčəriz əv drimz ʌnendiŋ
ənʌðᵊr mi ðət jildəd tirz hwen sʌmwən həd bətreid

nou taim tə evᵊr ɡou tə weist
its nɑt ðət kɑmpləketəd
jər fri tə laiv jər laif ət iz
nou mɔr ristrein

nou hid fər šædouz ɑn jər wei
ðət trai tə stil jər læftər
jər lait wəl draiv ðəm ɔl əwei
bi kɑnfədənt

wəl ai rəfrein?
kən ai rəpent?
wəl ju bi ðer?
ireis ðə peiǰ
fər aim əloun ənd eiliŋ

intərtwain ðə lainz
ðət swim bəniθ ðə dɑrk
rilaiz ðə pein wi laiv in
dimənaiz ðə nid wi ril in, nou
in mai meməriz ail diɡ dip ənəf tə nou
senčəriz əv drimz ʌnendiŋ
ənʌðᵊr mi ðət jildəd tirz hwen sʌmwən həd bətreid

sou, ðis iz mai laif
ənd it kænt breik mi daun
ɡou, ai wəl dəsaid
hu kən kəm in ənd hil mai diziz
bərn it in fleimz
kil it ənd meim
wai kænt ju si ðət ju nid tə bi frid?

intərtwain ðə lainz bəniθ ðə dɑrk
evri bit əv pein wir filiŋ
evri ʌðᵊr sɑləm laif, nou
in ðə meməriz ju wəl faind sʌmhɑw
ðər just tə bi ə drim ʌnendiŋ
nou mɔr nid tə bi əloun

intərtwain ðə lainz
ðət swim bəniθ ðə dɑrk
rilaiz ðə pein wi laiv in
dimənaiz ðə nid wi ril in, nou
in mai meməriz ail diɡ dip ənəf tə nou
senčəriz əv drimz ʌnendiŋ
ənʌðᵊr mi ðət jildəd tirz hwen sʌmwən həd bətreid

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!