pronunciaciones

Eric Bellinger-G.O.A.T.-Pronunciación Letra Traducción y Video

Eric Bellinger-G.O.A.T.-Cursos de Inglés Gratis

ERIC BELLINGER LYRICS
“G.O.A.T.”
(feat. ARoc)

Shorty bad
Slim thick
She my drug
She my fix
And I’m all up in her mix
She be mixing with the wrist
She the plug
She finesse
She the one they call the goat
She don’t stress
She don’t trip and she fuck with all my bros

So if I gotta choose someone
Then it must be her she been here since day one
I guess I’mma have to call her “bae”
I guess I’mma have to call her “bae”
I guess we gon’ have to go hit
London, Paris, and Montego Bay
I guess I’mma have to call her “bae”
I guess she gon’ have to scream my name
Now every time that she come to the crib
I’mma break her back like I break that bank
I guess I’mma have to call her “bae”
I guess I’mma have to call her “bae”
I guess I’mma have to call her “bae”
I guess I’mma have to call her “bae”

[ARoc:]
I guess I guess I guess
It’s about time that you get what you need and what you deserve
This love been buzzing like bees
I’m thinking the end, we been through the worst
My sign match your sign
I gotta thank God for the universe
Ain’t had a nigga like me this is new to her
Girlfriends like sheesh, what he do to her?
I’m on, yeah I’m on
Bless that song
Can’t do wrong
I see your ass could agree
She my right hand no pledge of allegiance
Goat yeah she the goat
I brag and I boast
Niggas tryna pass, wanna take my place
‘Til they play dumb I’mma call her “bae”

So if I gotta choose someone
Then it must be her she been here since day one
I guess I’mma have to call her “bae”
I guess I’mma have to call her “bae”
I guess we gon’ have to go hit
London, Paris, and Montego Bay
I guess I’mma have to call her “bae”
I guess she gon’ have to scream my name
Now every time that she come to the crib
I’mma break her back like I break that bank
I guess I’mma have to call her “bae”
I guess I’mma have to call her “bae”
I guess I’mma have to call her “bae”
I guess I’mma have to call her “bae”

She the goat, she the goat
She the goat, she the goat
Greatest of all time
Yeah, yeah, yeah, yeah
Gucci on all the time
Yeah, yeah, yeah, yeah
She the goat, she the goat
She the goat, she the goat
Greatest of all time
Yeah, yeah, yeah, yeah
Gucci on all the time

Shorty bad
Slim thick
She my drug
She my fix
And I’m all up in her mix she be mixing with the wrist
She the plug
She finesse
She the one they call the goat
She don’t stress
She don’t trip and she fuck with all my bros

#Pronunciación de Nivel Avanzado

 

erik beliŋər liriks
ǰi. ou. ei. ti.
fit. <aroc>

šɔrti bæd
slim θik
ši mai drʌɡ
ši mai fiks
ənd aim ɔl ʌp in hər miks
ši bi miksiŋ wiθ ðə rist
ši ðə pləɡ
ši fənes
ši ðə wʌn ðei kɒl ðə ɡout
ši dount stres
ši dount trip ənd ši fək wiθ ɔl mai brɒs

sou if ai ɡɑtə čuz sʌmwən
ðen it məst bi hər ši bin hiər sins dei wʌn
ai ɡes <imma> həv tə kɒl hər bai
ai ɡes <imma> həv tə kɒl hər bai
ai ɡes wi <gon> həv tə ɡou hit
lʌndən, pæris, ənd mɒntiɡou bei
ai ɡes <imma> həv tə kɒl hər bai
ai ɡes ši <gon> həv tə skrim mai neim
nau evri taim ðət ši kəm tə ðə krib
<imma> breik hər bæk laik ai breik ðət bæŋk
ai ɡes <imma> həv tə kɒl hər bai
ai ɡes <imma> həv tə kɒl hər bai
ai ɡes <imma> həv tə kɒl hər bai
ai ɡes <imma> həv tə kɒl hər bai

<[aroc>: <]>
ai ɡes ai ɡes ai ɡes
its əbaut taim ðət ju ɡet hwʌt ju nid ənd hwʌt ju dəzərv
ðis lʌv bin bʌziŋ laik biz
aim θiŋkiŋ ði end, wi bin θru ðə wərst
mai sain mæč jər sain
ai ɡɑtə θæŋk ɡɑd fər ðə junivərs
eint həd ə <nigga> laik mi ðis iz nu tə hər
ɡərlfrendz laik šiš, hwʌt hi də tə hər?
aim ɑn, jæ aim ɑn
bles ðət sɒŋ
kænt də rɒŋ
ai si jər æs kəd əɡri
ši mai rait hænd nou pleǰ əv əliǰəns
ɡout jæ ši ðə ɡout
ai bræɡ ənd ai boust
<niggas> <tryna> pæs, wɑnə teik mai pleis
til ðei plei dəm <imma> kɒl hər bai

sou if ai ɡɑtə čuz sʌmwən
ðen it məst bi hər ši bin hiər sins dei wʌn
ai ɡes <imma> həv tə kɒl hər bai
ai ɡes <imma> həv tə kɒl hər bai
ai ɡes wi <gon> həv tə ɡou hit
lʌndən, pæris, ənd mɒntiɡou bei
ai ɡes <imma> həv tə kɒl hər bai
ai ɡes ši <gon> həv tə skrim mai neim
nau evri taim ðət ši kəm tə ðə krib
<imma> breik hər bæk laik ai breik ðət bæŋk
ai ɡes <imma> həv tə kɒl hər bai
ai ɡes <imma> həv tə kɒl hər bai
ai ɡes <imma> həv tə kɒl hər bai
ai ɡes <imma> həv tə kɒl hər bai

ši ðə ɡout, ši ðə ɡout
ši ðə ɡout, ši ðə ɡout
ɡreitəst əv ɔl taim
jæ, jæ, jæ, jæ
ɡuči ɑn ɔl ðə taim
jæ, jæ, jæ, jæ
ši ðə ɡout, ši ðə ɡout
ši ðə ɡout, ši ðə ɡout
ɡreitəst əv ɔl taim
jæ, jæ, jæ, jæ
ɡuči ɑn ɔl ðə taim

šɔrti bæd
slim θik
ši mai drʌɡ
ši mai fiks
ənd aim ɔl ʌp in hər miks ši bi miksiŋ wiθ ðə rist
ši ðə pləɡ
ši fənes
ši ðə wʌn ðei kɒl ðə ɡout
ši dount stres
ši dount trip ənd ši fək wiθ ɔl mai brɒs

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!