Evanescence – Anywhere-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Evanescence Lyrics
“Anywhere”

Dear my love, haven’t you wanted to be with me
And dear my love, haven’t you longed to be free
I can’t keep pretending that I don’t even know you
And at sweet night, you are my own
Take my hand

[CHORUS:]
We’re leaving here tonight
There’s no need to tell anyone
They’d only hold us down
So by the morning light
We’ll be half way to anywhere
Where love is more than just your name

I have dreamt of a place for you and I
No one knows who we are there
All I want is to give my life only to you
I’ve dreamt so long I cannot dream anymore
Let’s run away, I’ll take you there

We’re leaving here tonight
There’s no need to tell anyone
They’d only hold us down
So by the mornings light
We’ll be half way to anywhere
Where no one needs a reason

Forget this life
Come with me
Don’t look back you’re safe now
Unlock your heart
Drop your guard
No one’s left to stop you

Forget this life
Come with me
Don’t look back you’re safe now
Unlock your heart
Drop your guard
No one’s left to stop you now

[Chorus]

[Silence]

Yeah yeah, yeah yeah, yeah yeah

[Fades out]

#Pronunciación de la Canción

evənesəns liriks
eniwer
dir mai lʌv, hævənt ju wɒntəd tə bi wiθ mi
ənd dir mai lʌv, hævənt ju lɔŋd tə bi fri
ai kænt kip pritendiŋ ðət ai dount ivən nou ju
ənd ət swit nait, ju ər mai oun
teik mai hænd
<[chorus>: <]>
wir liviŋ hiər tənait
ðerz nou nid tə tel eniwʌn
ðeid ounli hould əz daun
sou bai ðə mɔrniŋ lait
wil bi hæf wei tə eniwer
hweᵊr lʌv z mɔr ðən ǰəst jər neim
ai həv dremt əv ə pleis fər ju ənd ai
nou wʌn nouz hu wi ər ðer
ɔl ai wɑnt s tə ɡiv mai laif ounli tə ju
aiv dremt sou lɔŋ ai kænɑt drim enimɔr
lets rən əwei, ail teik ju ðer
wir liviŋ hiər tənait
ðerz nou nid tə tel eniwʌn
ðeid ounli hould əz daun
sou bai ðə mɔrniŋz lait
wil bi hæf wei tə eniwer
hweᵊr nou wʌn nidz ə rizən
fərɡet ðis laif
kəm wiθ mi
dount luk bæk jər seif nau
ʌnlɑk jər hɑrt
drɑp jər ɡɑrd
nou wʌnz left tə stɑp ju
fərɡet ðis laif
kəm wiθ mi
dount luk bæk jər seif nau
ʌnlɑk jər hɑrt
drɑp jər ɡɑrd
nou wʌnz left tə stɑp ju nau
<[chorus]>
<[silence]>
jæ jæ, jæ jæ, jæ jæ
<[fades> <out]>