Everyday-Ariana Grande-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

Everyday-Ariana Grande-Clases de Idioma Inglés con la pronunciación de canciones y músicas

“Everyday”
(feat. Future)

[Verse 1 – Ariana Grande:]
Anytime I’m alone, I can’t help thinking about you
All I want, all I need, all I see, it’s just me and you

[Pre-Chorus – Ariana Grande:]
He giving me that good shit
That make me not quit, that good shit
He giving me that good shit
That make me not quit, that good shit

[Chorus – Ariana Grande & Future:]
Oh, he give it to me
Everyday, everyday, everyday (eve-ry)
He give it to me
Everyday, everyday, everyday (eve-ry)
Oh, he give it to me
Everyday, everyday, everyday (eve-ry)
He give it to me
Everyday, everyday, everyday (eve-ry)

[Verse 2 – Ariana Grande:]
Anytime, anywhere, baby boy, I can misbehave
Breathe me in, breathe me out, feel me I’m running through your veins

[Pre-Chorus – Ariana Grande:]
He giving me that good shit
That make me not quit, that good shit
He giving me that good shit
That make me not quit, that good shit

[Chorus – Ariana Grande & Future:]
Oh, he give it to me
Everyday, everyday, everyday (eve-ry)
He give it to me
Everyday, everyday, everyday (eve-ry)
Oh, he give it to me
Everyday, everyday, everyday (eve-ry)
He give it to me
Everyday, everyday, everyday (eve-ry)

[Refrain – Ariana Grande & Future:]
Make me go…
La, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la
Everyday, eve-ry
La, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la
Everyday, eve-ry

[Verse 3 – Future:]
I put that work on you everyday
When the night fall ‘til the sun come
You done fell in love with a bad guy
I don’t compromise my passion
It’s not what you do for me, I’m doing the same for you
I don’t be tripping or making mistakes
I made too many in my past (that’s right)
I fight for the things you believe in
I got your body and put it on drive, baby
I got the keys and
We about to take us a vacation
I’m about to put all this vintage loving on you
Baby like it was the late 80s
When you ride on me, baby rotate it

[Pre-Chorus – Ariana Grande:]
He giving me that good shit
That make me not quit, that good shit

[Chorus – Ariana Grande & Future:]
Oh, he give it to me
Everyday, everyday, everyday (eve-ry)
He give it to me
Everyday, everyday, everyday (eve-ry)
Oh, he give it to me
Everyday, everyday, everyday (eve-ry)
He give it to me
Everyday, everyday, everyday (eve-ry)

[Refrain – Ariana Grande & Future:]
Make me go…
La, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la
Everyday, eve-ry
La, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la
Everyday, eve-ry

[Outro – Ariana Grande:]
Give it to me, to me
(She got me on it…)
Oh, he give it to me every day
(She got me on it…)

 
evridei
fit. fjučər

<[verse> wʌn ariænə ɡrænd: <]>
enitaim aim əloun, ai kænt help θiŋkiŋ əbaut ju
ɔl ai wɑnt, ɔl ai nid, ɔl ai si, its ǰəst mi ənd ju

<[pre-chorus> ariænə ɡrænd: <]>
hi ɡiviŋ mi ðət ɡud šit
ðət meik mi nɑt kwit, ðət ɡud šit
hi ɡiviŋ mi ðət ɡud šit
ðət meik mi nɑt kwit, ðət ɡud šit

<[chorus> ariænə ɡrænd ənd fjučər: <]>
ou, hi ɡiv it tə mi
evridei, evridei, evridei evri
hi ɡiv it tə mi
evridei, evridei, evridei evri
ou, hi ɡiv it tə mi
evridei, evridei, evridei evri
hi ɡiv it tə mi
evridei, evridei, evridei evri

<[verse> tu ariænə ɡrænd: <]>
enitaim, eniwer, beibi bɔi, ai kən misbəheiv
brið mi in, brið mi aut, fil mi aim rʌniŋ θru jər veinz

<[pre-chorus> ariænə ɡrænd: <]>
hi ɡiviŋ mi ðət ɡud šit
ðət meik mi nɑt kwit, ðət ɡud šit
hi ɡiviŋ mi ðət ɡud šit
ðət meik mi nɑt kwit, ðət ɡud šit

<[chorus> ariænə ɡrænd ənd fjučər: <]>
ou, hi ɡiv it tə mi
evridei, evridei, evridei evri
hi ɡiv it tə mi
evridei, evridei, evridei evri
ou, hi ɡiv it tə mi
evridei, evridei, evridei evri
hi ɡiv it tə mi
evridei, evridei, evridei evri

<[refrain> ariænə ɡrænd ənd fjučər: <]>
meik mi ɡou…
lɑ, lɑ, lɑ, lɑ, lɑ, lɑ, lɑ, lɑ
lɑ, lɑ, lɑ, lɑ, lɑ, lɑ
evridei, evri
lɑ, lɑ, lɑ, lɑ, lɑ, lɑ, lɑ, lɑ
lɑ, lɑ, lɑ, lɑ, lɑ, lɑ
evridei, evri

<[verse> θri fjučər: <]>
ai put ðət wərk ɑn ju evridei
hwen ðə nait fɑl til ðə sən kəm
ju dən fel in lʌv wiθ ə bæd ɡai
ai dount kɑmprəmaiz mai pæšən
its nɑt hwʌt ju də fər mi, aim duiŋ ðə seim fər ju
ai dount bi tripiŋ ɔr meikiŋ misteiks
ai meid tu meni in mai pæst ðæts rait
ai fait fər ðə θiŋz ju bəliv in
ai ɡɑt jər bɑdi ənd put it ɑn draiv, beibi
ai ɡɑt ðə kiz ænd
wi əbaut tə teik əz ə vekeišən
aim əbaut tə put ɔl ðis vintiǰ lʌviŋ ɑn ju
beibi laik it wəz ðə leit <80s>
hwen ju raid ɑn mi, beibi routeit it

<[pre-chorus> ariænə ɡrænd: <]>
hi ɡiviŋ mi ðət ɡud šit
ðət meik mi nɑt kwit, ðət ɡud šit

<[chorus> ariænə ɡrænd ənd fjučər: <]>
ou, hi ɡiv it tə mi
evridei, evridei, evridei evri
hi ɡiv it tə mi
evridei, evridei, evridei evri
ou, hi ɡiv it tə mi
evridei, evridei, evridei evri
hi ɡiv it tə mi
evridei, evridei, evridei evri

<[refrain> ariænə ɡrænd ənd fjučər: <]>
meik mi ɡou…
lɑ, lɑ, lɑ, lɑ, lɑ, lɑ, lɑ, lɑ
lɑ, lɑ, lɑ, lɑ, lɑ, lɑ
evridei, evri
lɑ, lɑ, lɑ, lɑ, lɑ, lɑ, lɑ, lɑ
lɑ, lɑ, lɑ, lɑ, lɑ, lɑ
evridei, evri

<[outro> ariænə ɡrænd: <]>
ɡiv it tə mi, tə mi
ši ɡɑt mi ɑn it…
ou, hi ɡiv it tə mi evri dei
ši ɡɑt mi ɑn it…

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!