aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Exchange Bryson Tiller-Pronunciación Letra Video para Aprender Inglés Rápido

Exchange Bryson Tiller-Pronunciación de Canciones en Inglés y Clases de Inglés

“Exchange”

This what happen when I think about you
I get in my feelings, yeah
I start reminiscing, yeah
Next time around, fuck I want it to be different, yeah
Waiting on a sign, guess it’s time for a different prayer
Lord please save her for me, do this one favor for me
I had to change my player ways, got way too complicated for me
I hope she’s waiting for me
Everywhere she go, they playin’ my song
That’s why I say the things that I say that way I know you can’t ignore me
But so, so

[Hook:]
So gimme all of you in exchange for me
Just give me all of you in exchange for me, for me

Break it down, yeah
Yes sir, check

We use to lay up and then stay up
Have sex and then blow dank
I shouldn’t have played no games with you, just levelled up my rank
Last time I saw you we ain’t speak that was strange
Guess it’s nothing I can do, man it’s true, ex’s change, yeah
Guess you changed for the better (better)
I know you know how to make me jealous
I was never loyal, let you tell it, yo
But I’m ready to fix it if you ready, baby
But so, so

[Hook:]
So gimme all of you in exchange for me
Just give me all of you in exchange for me, for me

For real shawty
Yeah I know

Yeah, is you at 2 Keys or Tin Roof?
Turn up with young Tiller, we just getting loose
Maybe, I’m lowkey feelin’ you, don’t be cynical
I’m a fuck you over, wanna fuck you over then again
The truth is I ain’t really here to start problems
Girl, I swear to God them, hoes can’t never say they got him
Know how bad you wanna tell ‘em, “Don’t try him.”
I don’t wanna tell him, let’s surprise him
I don’t wanna get into it, why you stressin’ him, I’ve been drivin’
Back and fourth, from Louisville to Lexington, mileage
On the whip, got your ass on my grip, college
Make you wanna strip for them dollars
Nah, girl, I got a job for you, swear to God I could do a lot for you
Saw you strollin’ through the campus, I had to stop for you
I was scrollin’ through the ‘gram, girl, I had to follow you
Say what’s up with you? You got my soul

 

iksčeinǰ

ðis hwʌt hæpən hwen ai θiŋk əbaut ju
ai ɡet in mai filiŋz, jæ
ai stɑrt remənisiŋ, jæ
nekst taim əraund, fək ai wɑnt it tə bi difərənt, jæ
weitiŋ ɑn ə sain, ɡes its taim fər ə difərənt prer
lɔrd pliz seiv hər fər mi, də ðis wʌn feivər fər mi
ai həd tə čeinǰ mai pleiᵊr weiz, ɡɑt wei tu kɑmpləketəd fər mi
ai houp šiz weitiŋ fər mi
evriwer ši ɡou, ðei <playin> mai sɒŋ
ðæts wai ai sei ðə θiŋz ðət ai sei ðət wei ai nou ju kænt ignɔr mi
bət sou, sou

<[hook>: <]>
sou ɡimi ɔl əv ju in iksčeinǰ fər mi
ǰəst ɡiv mi ɔl əv ju in iksčeinǰ fər mi, fər mi

breik it daun, jæ
jes sər, ček

wi juz tə lei ʌp ənd ðen stei ʌp
həv seks ənd ðen blou dæŋk
ai šudənt həv pleid nou ɡeimz wiθ ju, ǰəst levəld ʌp mai ræŋk
læst taim ai sɔ ju wi eint spik ðət wəz streinǰ
ɡes its nʌθiŋ ai kən du, mæn its tru, eksiz čeinǰ, jæ
ɡes ju čeinǰd fər ðə betər betər
ai nou ju nou hau tə meik mi ǰeləs
ai wəz nevər lɔiəl, let ju tel it, jou
bət aim redi tə fiks it if ju redi, beibi
bət sou, sou

<[hook>: <]>
sou ɡimi ɔl əv ju in iksčeinǰ fər mi
ǰəst ɡiv mi ɔl əv ju in iksčeinǰ fər mi, fər mi

fər riəl <shawty>
jæ ai nou

jæ, iz ju ət tu kiz ɔr tin ruf?
tərn ʌp wiθ jəŋ tilər, wi ǰəst ɡetiŋ lus
meibi, aim <lowkey> <feelin> ju, dount bi sinikəl
aim ə fək ju ouvᵊr, wɑnə fək ju ouvᵊr ðen əɡen
ðə truθ s ai eint rili hiər tə stɑrt prɑbləmz
ɡərl, ai swer tə ɡɑd ðəm, houz kænt nevər sei ðei ɡɑt im
nou hau bæd ju wɑnə tel <em>, dount trai im.
ai dount wɑnə tel im, lets sərpraiz im
ai dount wɑnə ɡet intu it, wai ju <stressin> im, aiv bin <drivin>
bæk ənd fɔrθ, frəm luivil tə leksiŋtən, mailəǰ
ɑn ðə wip, ɡɑt jər æs ɑn mai ɡrip, kɑliǰ
meik ju wɑnə strip fər ðəm dɑlərz
nɑ, ɡərl, ai ɡɑt ə ǰɑb fər ju, swer tə ɡɑd ai kəd də ə lɑt fər ju
sɔ ju <strollin> θru ðə kæmpəs, ai həd tə stɑp fər ju
ai wəz <scrollin> θru ðə ɡræm, ɡərl, ai həd tə fɑlou ju
sei hwʌts ʌp wiθ ju? ju ɡɑt mai soul

iksčeinǰ

ðis hwʌt hæpən hwen ai θiŋk əbaut ju
ai ɡet in mai filiŋz, jæ
ai stɑrt remənisiŋ, jæ
nekst taim əraund, fək ai wɑnt it tə bi difərənt, jæ
weitiŋ ɑn ə sain, ɡes its taim fər ə difərənt prer
lɔrd pliz seiv hər fər mi, də ðis wʌn feivər fər mi
ai həd tə čeinǰ mai pleiᵊr weiz, ɡɑt wei tu kɑmpləketəd fər mi
ai houp šiz weitiŋ fər mi
evriwer ši ɡou, ðei <playin> mai sɒŋ
ðæts wai ai sei ðə θiŋz ðət ai sei ðət wei ai nou ju kænt ignɔr mi
bət sou, sou

<[hook>: <]>
sou ɡimi ɔl əv ju in iksčeinǰ fər mi
ǰəst ɡiv mi ɔl əv ju in iksčeinǰ fər mi, fər mi

breik it daun, jæ
jes sər, ček

wi juz tə lei ʌp ənd ðen stei ʌp
həv seks ənd ðen blou dæŋk
ai šudənt həv pleid nou ɡeimz wiθ ju, ǰəst levəld ʌp mai ræŋk
læst taim ai sɔ ju wi eint spik ðət wəz streinǰ
ɡes its nʌθiŋ ai kən du, mæn its tru, eksiz čeinǰ, jæ
ɡes ju čeinǰd fər ðə betər betər
ai nou ju nou hau tə meik mi ǰeləs
ai wəz nevər lɔiəl, let ju tel it, jou
bət aim redi tə fiks it if ju redi, beibi
bət sou, sou

<[hook>: <]>
sou ɡimi ɔl əv ju in iksčeinǰ fər mi
ǰəst ɡiv mi ɔl əv ju in iksčeinǰ fər mi, fər mi

fər riəl <shawty>
jæ ai nou

jæ, iz ju ət tu kiz ɔr tin ruf?
tərn ʌp wiθ jəŋ tilər, wi ǰəst ɡetiŋ lus
meibi, aim <lowkey> <feelin> ju, dount bi sinikəl
aim ə fək ju ouvᵊr, wɑnə fək ju ouvᵊr ðen əɡen
ðə truθ s ai eint rili hiər tə stɑrt prɑbləmz
ɡərl, ai swer tə ɡɑd ðəm, houz kænt nevər sei ðei ɡɑt im
nou hau bæd ju wɑnə tel <em>, dount trai im.
ai dount wɑnə tel im, lets sərpraiz im
ai dount wɑnə ɡet intu it, wai ju <stressin> im, aiv bin <drivin>
bæk ənd fɔrθ, frəm luivil tə leksiŋtən, mailəǰ
ɑn ðə wip, ɡɑt jər æs ɑn mai ɡrip, kɑliǰ
meik ju wɑnə strip fər ðəm dɑlərz
nɑ, ɡərl, ai ɡɑt ə ǰɑb fər ju, swer tə ɡɑd ai kəd də ə lɑt fər ju
sɔ ju <strollin> θru ðə kæmpəs, ai həd tə stɑp fər ju
ai wəz <scrollin> θru ðə ɡræm, ɡərl, ai həd tə fɑlou ju
sei hwʌts ʌp wiθ ju? ju ɡɑt mai soul

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!