Explosion-Zolita-Pronunciación Letra y Video

Explosion-Zolita-Como Aprender a Cantarla con su Pronunciación

Your magic is my disease
Corrupt my mind with dirty dreams
It’s a mindless love affair

One hot mess of bleach blonde hair
I could kiss her but your lips taste better
You could kiss him but my words are sweeter

Explosion (love you but I’m not in love
You’re all I’ve been dreaming of)
Explosion (every breath is magnified
Wasted feelings come alive)
We live in a pink cloud, things aren’t always what they seem
If people only knew, that I’m the king and you’re my queen
When I’m with you there’s no other
Are we sisters or are we lovers?

Explosion (love you but I’m not in love
You’re all I’ve been dreaming of)
Explosion (all I want’s to feel your stare
Grab my waist and pull my hair)
Don’t call me about him I don’t wanna
Hear put him out of your mind just make him disappear
Stop pretending you got nothing left to
Hide my memory is slipping and it’s killing me alive

Reached the bitter end, can’t pretend
I’m not in love with my best friend, my best friend
Reached the bitter end, can’t pretend
I’m not in love with my best friend, my best friend
In my dreams you are my queen
I’m mad for you you’re mad for me
Tell me that you’d die without me
Cry without me, can’t breathe without me

Explosion (love you but I’m not in love
You’re all I’ve been dreaming of)
Explosion (I don’t want you in my dreams, be mine in reality)
Your mine all mine all mine all mine
Your mine, your mine all mine your
Mine all mine your mine, your mine, your mine

#Pronunciación de Nivel Intermedio

jər mæǰik s mai diziz
kərəpt mai maind wiθ dərti drimz
its ə maindləs lʌv əfer

wʌn hɑt mes əv blič blɑnd her
ai kəd kis hər bət jər lips teist betər
ju kəd kis im bət mai wərdz ər switər

iksploužən lʌv ju bət aim nɑt in lʌv
jər ɔl aiv bin drimiŋ ʌv
iksploužən evri breθ s mæɡnəfaid
weistəd filiŋz kəm əlaiv
wi laiv in ə piŋk klaud, θiŋz ɑrənt ɔlweiz hwʌt ðei sim
if pipəl ounli nu, ðət aim ðə kiŋ ənd jər mai kwin
hwen aim wiθ ju ðerz nou ʌðᵊr
ər wi sistərz ɔr ər wi lʌvᵊrz?

iksploužən lʌv ju bət aim nɑt in lʌv
jər ɔl aiv bin drimiŋ ʌv
iksploužən ɔl ai wɑntiz tə fil jər ster
ɡræb mai weist ənd pul mai her
dount kɒl mi əbaut im ai dount wɑnə
hir put im aut əv jər maind ǰəst meik im disəpir
stɑp pritendiŋ ju ɡɑt nʌθiŋ left tu
haid mai meməri z slipiŋ ənd its kiliŋ mi əlaiv

ričt ðə bitər end, kænt pritend
aim nɑt in lʌv wiθ mai best frend, mai best frend
ričt ðə bitər end, kænt pritend
aim nɑt in lʌv wiθ mai best frend, mai best frend
in mai drimz ju ər mai kwin
aim mæd fər ju jər mæd fər mi
tel mi ðət jud dai wiðaut mi
krai wiðaut mi, kænt brið wiðaut mi

iksploužən lʌv ju bət aim nɑt in lʌv
jər ɔl aiv bin drimiŋ ʌv
iksploužən ai dount wɑnt ju in mai drimz, bi main in riæləti
jər main ɔl main ɔl main ɔl main
jər main, jər main ɔl main jər
main ɔl main jər main, jər main, jər main

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!