aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Fall Out Boy – Champion-Visualizer-Pronunciación Letra Traducción

Fall Out Boy – Champion-Visualizer-Cómo se pronuncia en Inglés

Fall Out Boy Lyrics
“Champion”

Champion, champion

I’m calling you from the future
To let you know we made mistakes
And there’s a fog from the past
That’s giving me, giving me such a headache

And I’m back with a madness
I’m a champion of the people who don’t believe in champions
I got nothing but dreams inside
I got nothing but dreams

I’m just young enough to still believe, still believe
But young enough not to know what to believe in
Young enough not to know what to believe in, yeah

If I can live through this
If I can live through this
If I can live through this
I can do anything
If I can live through this
If I can live through this
If I can live through this
I can do anything

Champion, champion
Champion, champion

I got rage every day, on the inside
The only thing I do is sit around and kill time
I’m trying to blow out the party light, I’m trying to blow out the light

I’m just young enough to still believe, still believe
But young enough not to know what to believe in
Young enough not to know what to believe

If I can live through this
If I can live through this
If I can live through this
I can do anything
If I can live through this
If I can live through this
If I can live through this
I can do anything

Champion, champion
I can do anything
Champion, champion
And I can do anything
Champion, champion
And I can do anything
Champion, champion
I can do anything

If I can live through this
If I can live through this
If I can live through this
I can do anything
(I can do anything I can)
If I can live through this
(Can do anything, anything, yeah)
If I can live through this
If I can live through this
If I can live through this,
If I can live through, live through this

If I can live through this (If I can live through this)
If I can live through this (If I can live through)
If I can live through this (If I can live through this)
I can do anything
(I can do anything)
If I can live through this
(I can do anything)
If I can live through this
(I can do anything)
If I can live through this
I can do anything

Champion, champion

#Pronunciación de la Canción

 

 

fɑl aut bɔi liriks
čæmpiən

čæmpiən, čæmpiən

aim kɒliŋ ju frəm ðə fjučər
tə let ju nou wi meid misteiks
ənd ðerz ə fɑɡ frəm ðə pæst
ðæts ɡiviŋ mi, ɡiviŋ mi səč ə hedek

ənd aim bæk wiθ ə mædnəs
aim ə čæmpiən əv ðə pipəl hu dount bəliv in čæmpiənz
ai ɡɑt nʌθiŋ bət drimz insaid
ai ɡɑt nʌθiŋ bət drimz

aim ǰəst jəŋ ənəf tə stil bəliv, stil bəliv
bət jəŋ ənəf nɑt tə nou hwʌt tə bəliv in
jəŋ ənəf nɑt tə nou hwʌt tə bəliv in, jæ

if ai kən laiv θru ðis
if ai kən laiv θru ðis
if ai kən laiv θru ðis
ai kən də eniθiŋ
if ai kən laiv θru ðis
if ai kən laiv θru ðis
if ai kən laiv θru ðis
ai kən də eniθiŋ

čæmpiən, čæmpiən
čæmpiən, čæmpiən

ai ɡɑt reiǰ evri dei, ɑn ði insaid
ði ounli θiŋ ai də z sit əraund ənd kil taim
aim traiiŋ tə blou aut ðə pɑrti lait, aim traiiŋ tə blou aut ðə lait

aim ǰəst jəŋ ənəf tə stil bəliv, stil bəliv
bət jəŋ ənəf nɑt tə nou hwʌt tə bəliv in
jəŋ ənəf nɑt tə nou hwʌt tə bəliv

if ai kən laiv θru ðis
if ai kən laiv θru ðis
if ai kən laiv θru ðis
ai kən də eniθiŋ
if ai kən laiv θru ðis
if ai kən laiv θru ðis
if ai kən laiv θru ðis
ai kən də eniθiŋ

čæmpiən, čæmpiən
ai kən də eniθiŋ
čæmpiən, čæmpiən
ənd ai kən də eniθiŋ
čæmpiən, čæmpiən
ənd ai kən də eniθiŋ
čæmpiən, čæmpiən
ai kən də eniθiŋ

if ai kən laiv θru ðis
if ai kən laiv θru ðis
if ai kən laiv θru ðis
ai kən də eniθiŋ
ai kən də eniθiŋ ai kæn
if ai kən laiv θru ðis
kən də eniθiŋ, eniθiŋ, jæ
if ai kən laiv θru ðis
if ai kən laiv θru ðis
if ai kən laiv θru ðis,
if ai kən laiv θru, laiv θru ðis

if ai kən laiv θru ðis if ai kən laiv θru ðis
if ai kən laiv θru ðis if ai kən laiv θru
if ai kən laiv θru ðis if ai kən laiv θru ðis
ai kən də eniθiŋ
ai kən də eniθiŋ
if ai kən laiv θru ðis
ai kən də eniθiŋ
if ai kən laiv θru ðis
ai kən də eniθiŋ
if ai kən laiv θru ðis
ai kən də eniθiŋ

čæmpiən, čæmpiən

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!