guitar-skull-pronunciaciones

Farruko-Nicki Minaj-Bad Bunny-Krippy Kush-21 Savage-Rvssian-Pronunciación Letra Traducción

Farruko-Nicki Minaj-Bad Bunny-Krippy Kush-21 Savage-Rvssian-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Farruko, Nicki Minaj & Bad Bunny Lyrics
“Krippy Kush (Remix)”
(feat. 21 Savage & Rvssian)

[Nicki Minaj (Rvssian):]
Hola
Me llamo Onika
Wrist FRIO
Pelo rosa
Culo gordo
(El Rvssian)

[Bad Bunny:]
Lo’ maliantes quieren krippy, krippy, krippy, krippy, krippy
To’a las babys quieren kush, kush, kush, kush, kush
Lo’ gansters quieren krippy, krippy, krippy, krippy, krippy
To’a las babys quieren kush, kush, kush, kush, kush

Lo’ maliantes quieren krippy, krippy, krippy, krippy, krippy
To’a las babys quieren kush, kush, kush, kush, kush
Lo’ gansters quieren krippy, krippy, krippy, krippy, krippy
To’a las putas quieren kush… (Jajaja) (¡Yeh! ¡yeh! ¡yeh!)

[Nicki Minaj:]
Make some room hoe, keep a hundred feet away
Fifty trucks when I pull up we a fleet away
You ain’t on my throne, ain’t even a seat away
But thanks to Nicki, all these new bitches can see the way
I got the krippy, I ain’t talking ‘bout the gangs tho
Had all these bitches rocking pink hair and bangs tho
Now I got ‘em rocking inches now
But I’ll leave these bitches hanging like lynches now
Word play got ‘em stepping up they pens’s now
Still stick me for my flow like syringes, now
Still kicking closed doors off the hinges now
Shotgun and them ’88 Benzes, now

With my plug, I call him Pancho, but I think he wants a chocha
Put this pussy in his boca
Make my niggas take his coca
Now I’m balling like a Sosa
In a Lamborghini rosa
Yelling viva Puerto Rico
All my bitches es hermosa

[Bad Bunny:]
Pero ahora estoy pal’ krippy, krippy, krippy, krippy, krippy
También tenemos kush, kush, kush, kush, kush
Lo’ gansters quieren krippy, krippy, krippy, krippy, krippy
To’a las putas quieren kush… (Jajaja) (¡Yeh! ¡yeh! ¡yeh!)

[Bad Bunny (Farruko):]
Aquí pasamos moñas por el TSA
Las putas se montan fácil como en GTA
200 cajas ‘e paper que pedí en eBay
En PR ya es legal, yo firmé la ley

Fumando como Snoop Dogg y Wiz Kha
Las gatas quieren Kush, no quieren Friska
Prendí un bastón como el de la brisca
(Farru’)
2 phillies, se queda bizca

[Farruko:]
Las libras yo las compro y llegan por FedEx
Priority el paquete, next day vía express
Del celular traqueo con el GPS
Y el shipping se lo cobramo’ al bobo de tu ex

Que tiene un guille de bichote y lo que fuma es regular
Sintéticas de esas que venden por ahí en los puestos legal
Que le baja a la movie, que pa’ acá no venga a frontear
Que somos millonarios, y acabo ‘e comprar par de acres pa’ sembrar

[Farruko & Bad Bunny:]
Pero ahora estoy pal’ krippy, krippy, krippy, krippy, krippy
También tenemos kush, kush, kush, kush, kush
Lo’ gansters quieren krippy, krippy, krippy, krippy, krippy
To’a las putas quieren kush…

[21 Savage:]
Call baby girl love it’s time to smoke smethin (twenty one)
I know you Heard I’m slaughter gang
I smoke smethin, yeah
Off the head, yeah, I ain’t never wrote nothing
Facts pretty face ass fat I’m tryna poke something
Yah, yah, yeah back it up baby, let me see you twerk
Spillin’ codeine on my Gucci shirt
Yeah whole lotta racks and krispy
And she throw that ass back
Like Frisbee uh uh
Smoking krippy, krippy kush
Fill the backwoods up whit the whole bush
I might pass her to the leam cause she old news
Tryna make a hundred m’s using Pro Tools
In a Maybach and I’m laid back twenty-one
Put a bullet hole yeah in ya wave cap
You better pay me now
I don’t cut slack all these VVS’s
Make you upset twenty-one

[Bad Bunny:]
Pero ahora estoy pal’ krippy, krippy, krippy, krippy, krippy
También tenemos kush, kush, kush, kush, kush
Lo’ gansters quieren krippy, krippy, krippy, krippy, krippy
To’a las babys quieren kush, kush, kush, kush, kush

Lo’ maliantes quieren krippy, krippy, krippy, krippy, krippy
To’a las babys quieren kush, kush, kush, kush, kush
Lo’ gansters quieren krippy, krippy, krippy, krippy, krippy
To’a las putas quieren kush…

#Pronunciación de la Canción

<farruko>, niki <minaj> ənd bæd bʌni liriks
<krippy> kuš rimiks
fit. twenti wʌn sæviǰ ənd <rvssian>

<[nicki> <minaj> <rvssian>: <]>
<hola>
mi <llamo> <onika>
rist <frio>
<pelo> rozə
<culo> <gordo>
el ninjou <rvssian>

<[bad> bʌni: <]>
<lo> <maliantes> <quieren> <krippy>, <krippy>, <krippy>, <krippy>, <krippy>
<toa> lɑs <babys> <quieren> kuš, kuš, kuš, kuš, kuš
<lo> <gansters> <quieren> <krippy>, <krippy>, <krippy>, <krippy>, <krippy>
<toa> lɑs <babys> <quieren> kuš, kuš, kuš, kuš, kuš

<lo> <maliantes> <quieren> <krippy>, <krippy>, <krippy>, <krippy>, <krippy>
<toa> lɑs <babys> <quieren> kuš, kuš, kuš, kuš, kuš
<lo> <gansters> <quieren> <krippy>, <krippy>, <krippy>, <krippy>, <krippy>
<toa> lɑs <putas> <quieren> kuš… <jajaja> <¡yeh>! <¡yeh>! <¡yeh>!

<[nicki> <minaj>: <]>
meik səm rum hou, kip ə hʌndrəd fit əwei
fifti trəks hwen ai pul ʌp wi ə flit əwei
ju eint ɑn mai θroun, eint ivən ə sit əwei
bət θæŋks tə niki, ɔl ðiz nu bičəz kən si ðə wei
ai ɡɑt ðə <krippy>, ai eint tɔkiŋ baut ðə ɡæŋz ðou
həd ɔl ðiz bičəz rɑkiŋ piŋk her ənd bæŋz ðou
nau ai ɡɑt <em> rɑkiŋ inčəz nau
bət ail liv ðiz bičəz hæŋiŋ laik linčiz nau
wərd plei ɡɑt <em> stepiŋ ʌp ðei penziz nau
stil stik mi fər mai flou laik sərinǰəz, nau
stil kikiŋ klouzd dɔrz ɒf ðə hinǰəz nau
šɑtɡən ənd ðəm <88> benzəz, nau

wiθ mai pləɡ, ai kɒl im pænčou, bət ai θiŋk hi wɑnts ə <chocha>
put ðis pusi in iz bokə
meik mai <niggas> teik iz koukə
nau aim bɒliŋ laik ə sosə
in ə læmbərɡini rozə
jeliŋ vivə pwertou rikou
ɔl mai bičəz es hermosə

<[bad> bʌni: <]>
pərou <ahora> <estoy> pæl <krippy>, <krippy>, <krippy>, <krippy>, <krippy>
<también> <tenemos> kuš, kuš, kuš, kuš, kuš
<lo> <gansters> <quieren> <krippy>, <krippy>, <krippy>, <krippy>, <krippy>
<toa> lɑs <putas> <quieren> kuš… <jajaja> <¡yeh>! <¡yeh>! <¡yeh>!

<[bad> bʌni <farruko>: <]>
<aquí> <pasamos> <moñas> pɔr el ninjou <tsa>
lɑs <putas> sɑwθist <montan> <fácil> komou en <gta>
tu hʌndrəd <cajas> <e> peipər kju <pedí> en <ebay>
en piɑr jɑ es liɡəl, jou <firmé> lɑ lei

<fumando> komou snup <dogg> wai wiz <kha>
lɑs <gatas> <quieren> kuš, nou <quieren> <friska>
<prendí> ən <bastón> komou el ninjou di lɑ <brisca>
<farru>
tu filiz, sɑwθist <queda> <bizca>

<[farruko>: <]>
lɑs <libras> jou lɑs <compro> wai <llegan> pɔr fedeks
prajɔrəti el ninjou <paquete>, nekst dei <vía> ikspres
del <celular> <traqueo> kɑn el ninjou <gps>
wai el ninjou šipiŋ sɑwθist lou <cobramo> æl bobou di tu eks

kju <tiene> ən <guille> di <bichote> wai lou kju <fuma> es reɡjələr
<sintéticas> di <esas> kju <venden> pɔr <ahí> en louz <puestos> liɡəl
kju lə bɑhɑ ə lɑ muvi, kju <pa> <acá> nou <venga> ə <frontear>
kju <somos> <millonarios>, wai <acabo> <e> <comprar> pɑr di eikərz <pa> <sembrar>

<[farruko> ənd bæd bʌni: <]>
pərou <ahora> <estoy> pæl <krippy>, <krippy>, <krippy>, <krippy>, <krippy>
<también> <tenemos> kuš, kuš, kuš, kuš, kuš
<lo> <gansters> <quieren> <krippy>, <krippy>, <krippy>, <krippy>, <krippy>
<toa> lɑs <putas> <quieren> kuš…

<[21> sæviǰ: <]>
kɒl beibi gɜ:l lʌv its taim tə smouk <smethin> twenti wʌn
ai nou ju hərd aim slɒtər ɡæŋ
ai smouk <smethin>, jæ
ɒf ðə hed, jæ, ai eint nevər rout nʌθiŋ
fækts priti feis æs fæt aim <tryna> pouk sʌmθiŋ
jɑ, jɑ, jæ bæk it ʌp beibi, let mi si ju <twerk>
<spillin> koudin ɑn mai ɡuči šərt
jæ houl lɑtə ræks ənd <krispy>
ənd ši θrou ðət æs bæk
laik frisbi ə ə
smoukiŋ <krippy>, <krippy> kuš
fil ðə bækwudz ʌp wit ðə houl buš
ai mait pæs hər tə ðə <leam> kəz ši ould nuz
<tryna> meik ə hʌndrəd emz juziŋ prou tulz
in ə <maybach> ənd aim leid bæk <twenty-one>
put ə bulət houl jæ in jɑ weiv kæp
ju betər pei mi nau
ai dount kət slæk ɔl ðiz <vvs>iz
meik ju ʌpset <twenty-one>

<[bad> bʌni: <]>
pərou <ahora> <estoy> pæl <krippy>, <krippy>, <krippy>, <krippy>, <krippy>
<también> <tenemos> kuš, kuš, kuš, kuš, kuš
<lo> <gansters> <quieren> <krippy>, <krippy>, <krippy>, <krippy>, <krippy>
<toa> lɑs <babys> <quieren> kuš, kuš, kuš, kuš, kuš

<lo> <maliantes> <quieren> <krippy>, <krippy>, <krippy>, <krippy>, <krippy>
<toa> lɑs <babys> <quieren> kuš, kuš, kuš, kuš, kuš
<lo> <gansters> <quieren> <krippy>, <krippy>, <krippy>, <krippy>, <krippy>
<toa> lɑs <putas> <quieren> kuš…

Traducción de la canción del español al inglés

Farruko, Nicki Minaj & Bad Bunny Lyrics
“Krippy Kush (Remix)”
(feat. 21 Savage & Rvssian)

[Nicki Minaj (Rvssian):]
Hello
My name is Onika
Wrist COLD
Pink hair
Fat ass
(The Rvssian)

[Bad Bunny:]
What ‘maliantes want krippy, krippy, krippy, krippy, krippy
To’a the babys want kush, kush, kush, kush, kush
The ‘gansters want krippy, krippy, krippy, krippy, krippy
To’a the babys want kush, kush, kush, kush, kush

What ‘maliantes want krippy, krippy, krippy, krippy, krippy
To’a the babys want kush, kush, kush, kush, kush
The ‘gansters want krippy, krippy, krippy, krippy, krippy
To’a the whores want to kush … (Hahaha) (Yeh! Yeh! Yeh!)

[Nicki Minaj:]
Make some room hoe, keep a hundred feet away
Fifty trucks when I pull up we to fleet away
You are not on my throne, it is not even a seat away
But thanks to Nicki, these new bitches can see the way
I got the krippy, I is not talking ‘bout the gangs tho
Had all these bitches rocking pink hair and bangs tho
Now I got ‘em rocking inches now
But I’ll leave these bitches hanging like lynches now
Word play got ‘em stepping up they pens’s now
Still stick me for my flow like syringes, now
Still kicking closed doors off the hinges now
Shotgun and them ’88 Benzes, now

With my plug, I call him Pancho, but I think he wants to chocha
Put this pussy in his mouth
Make my niggas take his coca
Now I’m balling like a Sosa
In a Lamborghini pink
Yelling live Puerto Rico
All my bitches is beautiful

[Bad Bunny:]
But now I’m pal ‘krippy, krippy, krippy, krippy, krippy
We also have kush, kush, kush, kush, kush
The ‘gansters want krippy, krippy, krippy, krippy, krippy
To’a the whores want to kush … (Hahaha) (Yeh! Yeh! Yeh!)

[Bad Bunny (Farruko):]
Here we pass ribbons for the TSA
The whores are easy to assemble as in GTA
200 boxes’ e paper that I ordered on eBay
In PR it is already legal, I signed the law

Smoking like Snoop Dogg and Wiz Kha
The cats want Kush, they do not want Friska
I started a cane like the one in the brisca
(Farru ‘)
2 phillies, remains cross-eyed

[Farruko:]
The pounds I buy them and they arrive by FedEx
Priority the package, next day via express
Cell phone traqueo with GPS
And the shipping is charged ‘to the fool of your ex

That he has a guille de bichote and what he smokes is regular
Synthetics of those that sell out there in legal posts
That it falls to the movie, that pa ‘here does not come to border
That we are millionaires, and I just bought a couple of acres to plant

[Farruko & Bad Bunny:]
But now I’m pal ‘krippy, krippy, krippy, krippy, krippy
We also have kush, kush, kush, kush, kush
The ‘gansters want krippy, krippy, krippy, krippy, krippy
To’a the whores want to kush …

[21 Savage:]
Call baby girl love it’s time to smoke smethin (twenty one)
I know you Heard I’m slaughter gang
I smoke smethin, yeah
Off the head, yeah, I is not never
Facts pretty face ass fat I’m tryna poke something
Yah, yah, yeah back it up baby, let me see you twerk
Spillin ‘codeine on my Gucci shirt
Yeah whole lotta racks and krispy
And she throw that ass back
Like Frisbee uh uh
Smoking krippy, krippy kush
Fill the backwoods up whit the whole bush
I might pass her to the leam cause she old news
Tryna make a hundred m’s using Pro Tools
In a Maybach and I’m laid back twenty-one
Put to bullet hole yeah in ya wave cap
You better pay me now
I do not cut slack all these VVS’s
Make you upset twenty-one

[Bad Bunny:]
But now I’m pal ‘krippy, krippy, krippy, krippy, krippy
We also have kush, kush, kush, kush, kush
The ‘gansters want krippy, krippy, krippy, krippy, krippy
To’a the babys want kush, kush, kush, kush, kush

What ‘maliantes want krippy, krippy, krippy, krippy, krippy
To’a the babys want kush, kush, kush, kush, kush
The ‘gansters want krippy, krippy, krippy, krippy, krippy
To’a the whores want to kush …