aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Fergie – Love Is Blind-Pronunciación Letra Traducción

Fergie – Love Is Blind-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Fergie Lyrics
“Love Is Blind”

Hey baby, won’t you lie to me?
Oh darling, tell me, pretty please
Oh baby, baby, won’t you tell me what I want to hear?
Don’t leave me, don’t leave me alone

‘Bout those bitches, I don’t wanna know
They think they love you, fuck those other hoes
They had you for a minute, just tell them you belong to me
Don’t leave me, don’t leave me alone
Don’t leave me, don’t leave me alone
Don’t leave me, don’t leave me alone

Your number one, I just wanna be
Your only love, to me it’s crystal clear
I’m in love and love is blind
I’m in love and love is blind

Cook you breakfast in my birthday suit
When you’re sick, I’ll cook you chicken soup
Just feed me, feed me the delicious lines I want to hear
Don’t leave me, don’t leave me alone

‘Bout those bitches, I don’t wanna know
They think they love you, fuck those other hoes
They had you for a second, just tell them you belong to me
Don’t leave me, don’t leave me alone
Don’t leave me, don’t leave me alone
Don’t leave me, don’t leave me alone

Your number one, I just wanna be
Your only love, to me it’s crystal clear
I’m in love and love is blind
I’m in love and love is blind
Blind, love is blind
Blind, love is blind

I’m number one, original, the OG forever
Me say two, por vida e que we’ll be together
Me say three, call me your main bae
Cause baby I’m your ruka and you’re [?]
You’re my darling since it started
We gonna run it, stay one hundred
Keep it coming at this woman, creation
So pass the dutchess and give me those eyes
Pass the dutchie, got me hypnotized

Your number one, I just wanna be
Your only love, to me it’s crystal clear
I’m in love and love is blind
I’m in love and love is blind
Blind, love is blind
Blind, love is blind

Tell those bitches to go home
Tell them bitches to go home

#Pronunciación de la Canción

 

fərɡi liriks
lʌv z blaind

hei beibi, wount ju lai tə mi?
ou dɑrliŋ, tel mi, priti pliz
ou beibi, beibi, wount ju tel mi hwʌt ai wɑnt tə hir?
dount liv mi, dount liv mi əloun

baut ðouz bičəz, ai dount wɑnə nou
ðei θiŋk ðei lʌv ju, fək ðouz ʌðᵊr houz
ðei həd ju fər ə minət, ǰəst tel ðəm ju bilɔŋ tə mi
dount liv mi, dount liv mi əloun
dount liv mi, dount liv mi əloun
dount liv mi, dount liv mi əloun

jər nʌmbᵊr wʌn, ai ǰəst wɑnə bi
jər ounli lʌv, tə mi its kristəl klir
aim in lʌv ənd lʌv z blaind
aim in lʌv ənd lʌv z blaind

kuk ju brekfəst in mai bərθde sut
hwen jər sik, ail kuk ju čikən sup
ǰəst fid mi, fid mi ðə dəlišəs lainz ai wɑnt tə hir
dount liv mi, dount liv mi əloun

baut ðouz bičəz, ai dount wɑnə nou
ðei θiŋk ðei lʌv ju, fək ðouz ʌðᵊr houz
ðei həd ju fər ə sekənd, ǰəst tel ðəm ju bilɔŋ tə mi
dount liv mi, dount liv mi əloun
dount liv mi, dount liv mi əloun
dount liv mi, dount liv mi əloun

jər nʌmbᵊr wʌn, ai ǰəst wɑnə bi
jər ounli lʌv, tə mi its kristəl klir
aim in lʌv ənd lʌv z blaind
aim in lʌv ənd lʌv z blaind
blaind, lʌv z blaind
blaind, lʌv z blaind

aim nʌmbᵊr wʌn, əriǰənəl, ði ɑɡ fərevər
mi sei tu, pɔr vaidə i kju wil bi təɡeðər
mi sei θri, kɒl mi jər mein bai
kəz beibi aim jər <ruka> ənd jər <[>? <]>
jər mai dɑrliŋ sins it stɑrtəd
wi ɡɑnə rən it, stei wʌn hʌndrəd
kip it kʌmiŋ ət ðis wumən, krieišən
sou pæs ðə <dutchess> ənd ɡiv mi ðouz aiz
pæs ðə <dutchie>, ɡɑt mi hipnətaizd

jər nʌmbᵊr wʌn, ai ǰəst wɑnə bi
jər ounli lʌv, tə mi its kristəl klir
aim in lʌv ənd lʌv z blaind
aim in lʌv ənd lʌv z blaind
blaind, lʌv z blaind
blaind, lʌv z blaind

tel ðouz bičəz tə ɡou houm
tel ðəm bičəz tə ɡou houm

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!