como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Fergie – You Already Know-Nicki Minaj-Pronunciación Letra Traducción

Fergie – You Already Know-Nicki Minaj-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Fergie Lyrics
“You Already Know”
(feat. Nicki Minaj)

[Fergie:]
Life’s a movie, let the camera roll
Fast life moving, ain’t no going slow
That’s right, baby, you already know
You already know, hope you’re ready (ready, steady)

Let it go, get rolled, I just can’t hold
Back and forth ‘cause I’m the girl with soul
Ain’t controlling effects, so what the heck
Rock the discotheque ‘cause this groove is up next
Tease on the camera, freeze while I animate
I’m no amateur, I’m a laminate
I’ma assassinate all the imitates
Then I’ma take a break, and meditate
Hmm, let me think about it
Put my little noodle on the problem, then I drink about it
Drink a little, swig a little, sip a little, spill a little
Feel a little loopy when I get a little tipsy
Beez got me feeling like a gypsy
Smoking on that hookah got me feeling like a hippie, trippy
Gone for a minute and you missed me
Now Fergie back with a bag full of tricksies

Life’s a movie, let the camera roll
Fast life moving, ain’t no going slow
That’s right, baby, you already know
You already know, hope you’re ready
Ready, steady, steady, rocking

This is how we do, this is how we do
This is how we do, this is how we do

[Nicki Minaj:]
Yo, ayo, let it go, let’s go
I keep a bar like Esco
I wanna ball, where the nets go?
I’m on stage, you can stand where the guests go
Bitches is my sons, they don’t wanna leave the nest tho
They like, uh, where the ref go?
I-I got these hoes scared to pass, I got that intercept flow
I made a movie like Seth Rog
And since I came in the game, they careers on death row
Damn, I ain’t see Meek Millie in a week
Five shows, made three millie in a week
You are now looking at the the best, the elite
Too bad you can’t go and invest in critiques
I’m thick and petite, tell ‘em quick pick a seat
I pull up in a Ghost, no sheets, trick or treat
I know they on E, but I don’t give a F, though
Bad attitude, but my pussy is the best, though

[Fergie:]
Life’s a movie, let the camera roll
Fast life moving, ain’t no going slow
That’s right, baby, you already know
You already know, hope you’re ready
Ready, steady, steady, rocking

This is how we do, this is how we do
This is how we do, this is how we do

Come get some, you little bums
Dudes want the cake, but they can’t get a crumb
From the original, sexual, visual dope chick and all that good shit
Charismatic when I’m at it
When I, add it up, I’m mathematic, baby
Top game, I’m out the attic
There you have it, no dramatics, hold the static
Pose for the camera, daddy, I’m vogueing
Baby, I’m glamorous, and I’m folding
Grammys and AMAs, I’m holding
Amazing the way I keep shit frozen
Cool, that’s true, got new shoes and a new attitude
Got my hair did, got a new hairdo
Come and see me at a venue near you

I said watch me, I said watch me when I drop it
Just watch and learn, baby, watch and learn, baby
It’s hot, it burns so I drop it
Oh baby, watch me when I drop it
You didn’t know I could drop it like that, did you?
You didn’t know I could drop it like that, did you?

Life’s a movie, let the camera roll
Fast life moving, ain’t no going slow
That’s right, baby, you already know
You already know, hope you’re ready
Ready, steady, steady, rocking

This is how we do, this is how we do
This is how we do, this is how we do

[Nicki Minaj:]
Make some noise for my girl Fergie Ferg

#Pronunciación de la Canción

 

fərɡi liriks
ju ɒlredi nou
fit. niki <minaj>

<[fergie>: <]>
laifs ə muvi, let ðə kæmərə roul
fæst laif muviŋ, eint nou ɡouiŋ slou
ðæts rait, beibi, ju ɒlredi nou
ju ɒlredi nou, houp jər redi redi, stedi

let it ɡou, ɡet rould, ai ǰəst kænt hould
bæk ənd fɔrθ kəz aim ðə ɡərl wiθ soul
eint kəntrouliŋ əfekts, sou hwʌt ðə hek
rɑk ðə diskətek kəz ðis ɡruv z ʌp nekst
tiz ɑn ðə kæmərə, friz wail ai ænimeit
aim nou æmətər, aim ə læmənət
<ima> əsæsənet ɔl ði imətets
ðen <ima> teik ə breik, ənd medətet
m, let mi θiŋk əbaut it
put mai litəl nudəl ɑn ðə prɑbləm, ðen ai driŋk əbaut it
driŋk ə litəl, swiɡ ə litəl, sip ə litəl, spil ə litəl
fil ə litəl lupi hwen ai ɡet ə litəl tipsi
<beez> ɡɑt mi filiŋ laik ə ǰipsi
smoukiŋ ɑn ðət hukə ɡɑt mi filiŋ laik ə hipi, <trippy>
ɡɒn fər ə minət ənd ju mist mi
nau fərɡi bæk wiθ ə bæɡ ful əv <tricksies>

laifs ə muvi, let ðə kæmərə roul
fæst laif muviŋ, eint nou ɡouiŋ slou
ðæts rait, beibi, ju ɒlredi nou
ju ɒlredi nou, houp jər redi
redi, stedi, stedi, rɑkiŋ

ðis iz hau wi du, ðis iz hau wi du
ðis iz hau wi du, ðis iz hau wi du

<[nicki> <minaj>: <]>
jou, eiou, let it ɡou, lets ɡou
ai kip ə bɑr laik eskou
ai wɑnə bɒl, hweᵊr ðə nets ɡou?
aim ɑn steiǰ, ju kən stænd hweᵊr ðə ɡests ɡou
bičəz iz mai sənz, ðei dount wɑnə liv ðə nest ðou
ðei laik, ə, hweᵊr ðə ref ɡou?
tu ɡɑt ðiz houz skerd tə pæs, ai ɡɑt ðət intərsept flou
ai meid ə muvi laik seθ rɑɡ
ənd sins ai keim in ðə ɡeim, ðei kərirz ɑn deθ rou
dæm, ai eint si mik mili in ə wik
faiv šouz, meid θri mili in ə wik
ju ər nau lukiŋ ət ðə ðə best, ði əlit
tu bæd ju kænt ɡou ənd invest in krətiks
aim θik ənd pətit, tel <em> kwik pik ə sit
ai pul ʌp in ə ɡoust, nou šits, trik ɔr trit
ai nou ðei ɑn i, bət ai dount ɡiv ə ef, ðou
bæd ætətud, bət mai pusi z ðə best, ðou

<[fergie>: <]>
laifs ə muvi, let ðə kæmərə roul
fæst laif muviŋ, eint nou ɡouiŋ slou
ðæts rait, beibi, ju ɒlredi nou
ju ɒlredi nou, houp jər redi
redi, stedi, stedi, rɑkiŋ

ðis iz hau wi du, ðis iz hau wi du
ðis iz hau wi du, ðis iz hau wi du

kəm ɡet sʌm, ju litəl bəmz
djudz wɑnt ðə keik, bət ðei kænt ɡet ə krəm
frəm ði əriǰənəl, sekšuəl, vižuəl doup čik ənd ɔl ðət ɡud šit
kerəzmætik hwen aim ət it
hwen ai, æd it ʌp, aim mæθəmætik, beibi
tɑp ɡeim, aim aut ði ætik
ðər ju həv it, nou drəmætiks, hould ðə stætik
pouz fər ðə kæmərə, dædi, aim <vogueing>
beibi, aim ɡlæmərəs, ənd aim fouldiŋ
ɡræmiz ənd <amas>, aim houldiŋ
əmeiziŋ ðə wei ai kip šit frouzən
kul, ðæts tru, ɡɑt nu šuz ənd ə nu ætətud
ɡɑt mai her did, ɡɑt ə nu herdu
kəm ənd si mi ət ə venju nir ju

ai sed wɑč mi, ai sed wɑč mi hwen ai drɑp it
ǰəst wɑč ənd lərn, beibi, wɑč ənd lərn, beibi
its hɑt, it bərnz sou ai drɑp it
ou beibi, wɑč mi hwen ai drɑp it
ju didənt nou ai kəd drɑp it laik ðæt, did ju?
ju didənt nou ai kəd drɑp it laik ðæt, did ju?

laifs ə muvi, let ðə kæmərə roul
fæst laif muviŋ, eint nou ɡouiŋ slou
ðæts rait, beibi, ju ɒlredi nou
ju ɒlredi nou, houp jər redi
redi, stedi, stedi, rɑkiŋ

ðis iz hau wi du, ðis iz hau wi du
ðis iz hau wi du, ðis iz hau wi du

<[nicki> <minaj>: <]>
meik səm nɔiz fər mai ɡərl fərɡi fərɡ

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!