Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Fifth Harmony-Down-Gucci Mane-Pronunciación Letra Traducción

Fifth Harmony-Down-Gucci Mane-Cursos de Inglés para Cantar con Pronunciación

Fifth Harmony Lyrics
“Down”
(feat. Gucci Mane)

[Gucci Mane:]
It’s Gucci
Fifth Harmony

[Lauren:]
I need somebody with some patience
‘Cause you know I got a temperament
And yeah, you got a reputation
Nothin’ that a little love can’t fix
There ain’t no kinda situation
Where I wouldn’t cross a line for you
FBI interrogation
I would get up there and lie for you

[Dinah:]
When push come to shove
You show me love
When push come to shove, aye

[Fifth Harmony:]
Long as you’re holding me down, down, down
I’m gon’ keep lovin’ you down, down, down
Long as you’re holding me down, down, down
I’m gon’ keep lovin’ you down, down, down
I’m gon’ keep lovin’ you

[Normani:]
You the type that I could bake for (bake for)
‘Cause baby, you know how to take that cake
And I’m the only one you wait for
‘Cause baby, you know that I’m worth the wait

[Ally:]
When push come to shove
You show me love (you show me love)
When push come to shove, aye

[Fifth Harmony:]
Long as you’re holding me down, down, down
I’m gon’ keep lovin’ you down, down, down
Long as you’re holding me down, down, down
I’m gon’ keep lovin’ you down, down, down
I’m gon’ keep lovin’ you

[Gucci Mane:]
It’s like Bonnie and Clyde just walked in
A gangster and his bride just walked in
We on the same team and we ballin’
Got me showin’ off my ring like I’m Jordan
And I’ma hold you down like you hold me
And I’ll never tell a soul what you told me
When I was sittin’ in the cells is when you showed me
It takes a real one to put up with the old me
That’s why you in the coupe with the low seat
That’s why we at the game on the floor seats
My diamonds that they seein’ from the nosebleeds
You make ‘em mad, feel like you won a trophy

[Fifth Harmony:]
Long as you’re holding me down, down, down
I’m gon’ keep lovin’ you down, down, down
Long as you’re holding me down, down, down
I’m gon’ keep lovin’ you down, down, down (love you down)
I’m gon’ keep lovin’ you down, down, down
Long as you’re holding me down, down, down
I’m gon’ keep lovin’ you down, down, down
Long as you’re holding me down, down, down (I’m gon’ love you down)
I’m gon’ keep lovin’ you down, down, down (long as you’re lovin’ me, boy)
I’m gon’ keep lovin’ you

#Pronunciación de la Canción

fifθ hɑrməni liriks
daun
fit. ɡuči mein

<[gucci> mein: <]>
its ɡuči
fifθ hɑrməni

<[lauren>: <]>
ai nid sʌmbɑdi wiθ səm peišəns
kəz ju nou ai ɡɑt ə temprəmənt
ənd jæ, ju ɡɑt ə repjəteišən
nəθən ðət ə litəl lʌv kænt fiks
ðər eint nou kində sičueišən
hweᵊr ai wudənt krɑs ə lain fər ju
efbiai interəɡeišən
ai wud ɡet ʌp ðər ənd lai fər ju

<[dinah>: <]>
hwen puš kəm tə šəv
ju šou mi lʌv
hwen puš kəm tə šəv, ai

<[fifth> hɑrməni: <]>
lɔŋ əz jər houldiŋ mi daun, daun, daun
aim <gon> kip lovin ju daun, daun, daun
lɔŋ əz jər houldiŋ mi daun, daun, daun
aim <gon> kip lovin ju daun, daun, daun
aim <gon> kip lovin ju

<[normani>: <]>
ju ðə taip ðət ai kəd beik fər beik fɔr
kəz beibi, ju nou hau tə teik ðət keik
ənd aim ði ounli wʌn ju weit fɔr
kəz beibi, ju nou ðət aim wərθ ðə weit

<[ally>: <]>
hwen puš kəm tə šəv
ju šou mi lʌv ju šou mi lʌv
hwen puš kəm tə šəv, ai

<[fifth> hɑrməni: <]>
lɔŋ əz jər houldiŋ mi daun, daun, daun
aim <gon> kip lovin ju daun, daun, daun
lɔŋ əz jər houldiŋ mi daun, daun, daun
aim <gon> kip lovin ju daun, daun, daun
aim <gon> kip lovin ju

<[gucci> mein: <]>
its laik bɑni ənd klaid ǰəst wɔkt in
ə ɡæŋstər ənd iz braid ǰəst wɔkt in
wi ɑn ðə seim tim ənd wi bælin
ɡɑt mi <showin> ɒf mai riŋ laik aim ǰɔrdən
ənd <ima> hould ju daun laik ju hould mi
ənd ail nevər tel ə soul hwʌt ju tould mi
hwen ai wəz <sittin> in ðə selz iz hwen ju šoud mi
it teiks ə riəl wʌn tə put ʌp wiθ ði ould mi
ðæts wai ju in ðə kup wiθ ðə lou sit
ðæts wai wi ət ðə ɡeim ɑn ðə flɔr sits
mai daiməndz ðət ðei <seein> frəm ðə nouzblidz
ju meik <em> mæd, fil laik ju wən ə troufi

<[fifth> hɑrməni: <]>
lɔŋ əz jər houldiŋ mi daun, daun, daun
aim <gon> kip lovin ju daun, daun, daun
lɔŋ əz jər houldiŋ mi daun, daun, daun
aim <gon> kip lovin ju daun, daun, daun lʌv ju daun
aim <gon> kip lovin ju daun, daun, daun
lɔŋ əz jər houldiŋ mi daun, daun, daun
aim <gon> kip lovin ju daun, daun, daun
lɔŋ əz jər houldiŋ mi daun, daun, daun aim <gon> lʌv ju daun
aim <gon> kip lovin ju daun, daun, daun lɔŋ əz jər lovin mi, bɔi
aim <gon> kip lovin ju

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!