Ella Fitzgerald and Louis Armstrong-Summertime-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

Ella Fitzgerald and Louis Armstrong-Summertime-Aprender Inglés Cantando con la pronunciación de canciones y músicas

“Summertime”

Summertime, and the livin’ is easy
Fish are jumpin’ and the cotton is high
Oh, your daddy’s rich and your ma is good-lookin’
So hush little baby, Don’t you cry

One of these mornings you’re gonna rise up singing
And you’ll spread your wings and you’ll take to the sky
But ‘til that morning, there ain’t nothin’ can harm you
With Daddy and Mammy standin’ by

Summertime, and the livin’ is easy
Fish are jumpin’ and the cotton is high
Oh, your daddy’s rich and your ma is good-lookin’
So hush little baby, Don’t you cry

One of these mornings you’re gonna rise up singing
And you’ll spread your wings and you’ll take to the sky
But ‘til that morning, there ain’t nothin can harm you
With Daddy and Mammy standin’ by

sʌmərtaim

sʌmərtaim, ənd ðə <livin> z izi
fiš ər <jumpin> ənd ðə kɑtən z hai
ou, jər dædiz rič ənd jər mɑ z <good-lookin>
sou həš litəl beibi, dount ju krai

wʌn əv ðiz mɔrniŋz jər ɡɑnə raiz ʌp siŋiŋ
ənd jul spred jər wiŋz ənd jul teik tə ðə skai
bət til ðət mɔrniŋ, ðər eint nəθən kən hɑrm ju
wiθ dædi ənd mæmi <standin> bai

sʌmərtaim, ənd ðə <livin> z izi
fiš ər <jumpin> ənd ðə kɑtən z hai
ou, jər dædiz rič ənd jər mɑ z <good-lookin>
sou həš litəl beibi, dount ju krai

wʌn əv ðiz mɔrniŋz jər ɡɑnə raiz ʌp siŋiŋ
ənd jul spred jər wiŋz ənd jul teik tə ðə skai
bət til ðət mɔrniŋ, ðər eint nəθən kən hɑrm ju
wiθ dædi ənd mæmi <standin> bai