como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Five Nights at Freddy’s 1 Song – The Living Tombstone-Pronunciación Letra Traducción

Five Nights at Freddy’s 1 Song – The Living Tombstone-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

The Living Tombstone Lyrics
“Five Nights At Freddy’s 1”

We’re waiting every night
To finally roam and invite
Newcomers to play with us
For many years we’ve been all alone

We’re forced to be still and play
The same songs we’ve known since that day
An imposter took our life away
Now we’re stuck here to decay

Please let us get in!
Don’t lock us away!
We’re not like what you’re thinking

We’re poor little souls
Who have lost all control
And we’re forced here to take that role

We’ve been all alone
Stuck in our little zone
Since 1987

Join us, be our friend
Or just be stuck and defend
After all you only got

[2x]
Five nights at Freddy’s
Is this where you want to be?
I just don’t get it
Why do you want to stay?

Five nights at Freddy’s

We’re really quite surprised
We get to see you another night
You should have looked for another job
You should have said to this place good-bye

It’s like there’s so much more
Maybe you’ve been in this place before
We remember a face like yours
You seem acquainted with those doors

Please let us get in!
Don’t lock us away!
We’re not like what you’re thinking

We’re poor little souls
Who have lost all control
And we’re forced here to take that role

We’ve been all alone
Stuck in our little zone
Since 1987

Join us, be our friend
Or just be stuck and defend
After all you only got

[2x]
Five nights at Freddy’s
Is this where you want to be?
I just don’t get it
Why do you want to stay?

Five nights at Freddy’s

#Pronunciación de la Canción

ðə liviŋ tumstoun liriks
faiv naits ət frediz wʌn
wir weitiŋ evri nait
tə fainəli roum ənd invait
nukʌmərz tə plei wiθ əz
fər meni jiᵊrz wiv bin ɔl əloun
wir fɔrst tə bi stil ənd plei
ðə seim sɒŋz wiv noun sins ðət dei
ən impɒstər tuk auər laif əwei
nau wir stək hiər tə dəkei
pliz let əz ɡet in!
dount lɑk əz əwei!
wir nɑt laik hwʌt jər θiŋkiŋ
wir pur litəl soulz
hu həv lɒst ɔl kəntroul
ənd wir fɔrst hiər tə teik ðət roul
wiv bin ɔl əloun
stək in auər litəl zoun
sins wʌn θauzənd nain hʌndrəd ənd eiti sevən
ǰɔin əz, bi auər frend
ɔr ǰəst bi stək ənd dəfend
æftər ɔl ju ounli ɡɑt
<[2x]>
faiv naits ət frediz
iz ðis hweᵊr ju wɑnt tə bi?
ai ǰəst dount ɡet it
wai də ju wɑnt tə stei?
faiv naits ət frediz
wir rili kwait sərpraizd
wi ɡet tə si ju ənʌðᵊr nait
ju šəd həv lukt fər ənʌðᵊr ǰɑb
ju šəd həv sed tə ðis pleis ɡudbai
its laik ðerz sou mʌč mɔr
meibi juv bin in ðis pleis bifɔr
wi rəmembər ə feis laik jurz
ju sim əkweintəd wiθ ðouz dɔrz
pliz let əz ɡet in!
dount lɑk əz əwei!
wir nɑt laik hwʌt jər θiŋkiŋ
wir pur litəl soulz
hu həv lɒst ɔl kəntroul
ənd wir fɔrst hiər tə teik ðət roul
wiv bin ɔl əloun
stək in auər litəl zoun
sins wʌn θauzənd nain hʌndrəd ənd eiti sevən
ǰɔin əz, bi auər frend
ɔr ǰəst bi stək ənd dəfend
æftər ɔl ju ounli ɡɑt
<[2x]>
faiv naits ət frediz
iz ðis hweᵊr ju wɑnt tə bi?
ai ǰəst dount ɡet it
wai də ju wɑnt tə stei?
faiv naits ət frediz
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!