pronunciaciones

Flo Rida – Hola-Maluma-Pronunciación Letra Traducción

Flo Rida – Hola-Maluma-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Flo Rida Lyrics
“Hola”
(feat. Maluma)

[Maluma:]
Alright alright
Maluma baby

[Flo Rida:]
I just had to say
Hola, hola-la
We should get acquainted like
Oh my, oh my God
I don’t speak your language, but
Hey ma’, hey mama
Don’t need no translation just
Come right here
And make your body say
Yeah yeah

Hola-la-la-la
Don’t know what to say
Like a lollipop
Get inside you taste
Sweeter than an ice cream truck
You’re a charm, yeah you give me good luck (Oh)
We really don’t need to speak too much
Oh oh, but you make me say

Don’t know your name right now (Yeah)
Got nothin’ to change right now
Saw your costume
And I just had to say

Hola, hola-la
We should get acquainted like
Oh my, oh my God
I don’t speak your language, but
Hey ma’, hey mama
Don’t need no translation just
Come right here
And make your body say, yeah yeah
Hola, hola
Make your body say
Hola, hola
Make your body say

[Maluma:]
(Maluma baby)
Eres sabrosura pura
Mira que linda figura
Modela en la orilla de la playa
Con su gafita Gucci nunca, nunca falla, yeah
Te quiero conocer
Tell me what’s your name
Vengo de Colombia, baby if you wanna play
Te quiero conocer
Tell me what’s your name
Vengo de Colombia, baby if you wanna play

[Flo Rida:]
Don’t know your name right now (yeah)
Got nothin’ to change right now
Saw your costume
And I just had to say

[Maluma:]
Hola, hola-la
Quiero conocerte ya
Oh my, oh my God
Aunque no me entiendas voy
Hey ma’, hey mama
Don’t need no translation just
Come right here
And make your body say, yeah yeah
Hola, hola
Make your body say
Hola, hola (Dirty Boy baby)
Make your body say (Dirty Boy)

[Flo Rida:]
I don’t speak your language, but
Girl I love that fragrance
You and all that ass yes
So drop it in rotation
You’re here for vacation
And I’m here for temptation
I’mma put it on you
Let’s see if you can take it

[Flo Rida & Maluma:]
Hola, hola-la (Hola, hola)
We should get acquainted like
Oh my, oh my God (Hola, hola)
I don’t speak your language, but
Hey ma’, hey mama (Alright alright baby)
Don’t need no translation just
Come right here (Maluma baby)
And make your body say, yeah yeah
Hola, hola
Make your body say
Hola, hola
Make your body say
Hola, hola
Make your body say
Hola, hola
Make your body say

#Pronunciación de la Canción

flou <rida> liriks
<hola>
fit. <maluma>

<[maluma>: <]>
ɒlrait ɒlrait
<maluma> beibi

<[flo> <rida>: <]>
ai ǰəst həd tə sei
<hola>, <hola-la>
wi šəd ɡet əkweintəd laik
ou mai, ou mai ɡɑd
ai dount spik jər læŋɡwiǰ, bʌt
hei <ma>, hei mɑmə
dount nid nou trænzleišən ǰəst
kəm rait hiər
ənd meik jər bɑdi sei
jæ jæ

<hola-la-la-la>
dount nou hwʌt tə sei
laik ə lɑlipɑp
ɡet insaid ju teist
switər ðən ən ais krim trək
jər ə čɑrm, jæ ju ɡiv mi ɡud lək ou
wi rili dount nid tə spik tu mʌč
ou ou, bət ju meik mi sei

dount nou jər neim rait nau jæ
ɡɑt nəθən tə čeinǰ rait nau
sɔ jər kastum
ənd ai ǰəst həd tə sei

<hola>, <hola-la>
wi šəd ɡet əkweintəd laik
ou mai, ou mai ɡɑd
ai dount spik jər læŋɡwiǰ, bʌt
hei <ma>, hei mɑmə
dount nid nou trænzleišən ǰəst
kəm rait hiər
ənd meik jər bɑdi sei, jæ jæ
<hola>, <hola>
meik jər bɑdi sei
<hola>, <hola>
meik jər bɑdi sei

<[maluma>: <]>
<maluma> beibi
<eres> <sabrosura> purə
mirə kju lində fiɡurə
<modela> en lɑ ɒrilə di lɑ plaiə
kɑn su <gafita> ɡuči <nunca>, <nunca> fælə, jæ
ti <quiero> <conocer>
tel mi hwʌts jər neim
<vengo> di kələmbiə, beibi if ju wɑnə plei
ti <quiero> <conocer>
tel mi hwʌts jər neim
<vengo> di kələmbiə, beibi if ju wɑnə plei

<[flo> <rida>: <]>
dount nou jər neim rait nau jæ
ɡɑt nəθən tə čeinǰ rait nau
sɔ jər kastum
ənd ai ǰəst həd tə sei

<[maluma>: <]>
<hola>, <hola-la>
<quiero> <conocerte> jɑ
ou mai, ou mai ɡɑd
<aunque> nou mi <entiendas> <voy>
hei <ma>, hei mɑmə
dount nid nou trænzleišən ǰəst
kəm rait hiər
ənd meik jər bɑdi sei, jæ jæ
<hola>, <hola>
meik jər bɑdi sei
<hola>, <hola> dərti bɔi beibi
meik jər bɑdi sei dərti bɔi

<[flo> <rida>: <]>
ai dount spik jər læŋɡwiǰ, bʌt
ɡərl ai lʌv ðət freiɡrəns
ju ənd ɔl ðət æs jes
sou drɑp it in routeišən
jər hiər fər vekeišən
ənd aim hiər fər temteišən
<imma> put it ɑn ju
lets si if ju kən teik it

<[flo> <rida> ənd <maluma>: <]>
<hola>, <hola-la> <hola>, <hola>
wi šəd ɡet əkweintəd laik
ou mai, ou mai ɡɑd <hola>, <hola>
ai dount spik jər læŋɡwiǰ, bʌt
hei <ma>, hei mɑmə ɒlrait ɒlrait beibi
dount nid nou trænzleišən ǰəst
kəm rait hiər <maluma> beibi
ənd meik jər bɑdi sei, jæ jæ
<hola>, <hola>
meik jər bɑdi sei
<hola>, <hola>
meik jər bɑdi sei
<hola>, <hola>
meik jər bɑdi sei
<hola>, <hola>
meik jər bɑdi sei

Traduccion de la canción del espanglish al inglés

Flo Rida Lyrics
“Hello”
(feat. Maluma)

[Maluma:]
Alright alright
Maluma baby

[Flo Rida:]
I just had to say
Hi, hello-the
We should get acquainted like
Oh my, oh my God
I do not speak your language, but
Hey ma ‘, hey mama
Do not need no translation just
Come right here
And make your body say
Yeah yeah

Hi-la-la-la
Do not know what to say
Like a lollipop
Get inside you taste
Sweeter than an ice cream truck
You’re a charm, yeah you give me good luck (Oh)
We really do not need to speak too much
Oh oh, but you make me say

Do not know your name right now (Yeah)
Got nothin ‘to change right now
Saw your costume
And I just had to say

Hi, hello-the
We should get acquainted like
Oh my, oh my God
I do not speak your language, but
Hey ma ‘, hey mama
Do not need no translation just
Come right here
And make your body say, yeah yeah
Hello Hello
Make your body say
Hello Hello
Make your body say

[Maluma:]
(Maluma baby)
You are pure tasty
Look what a beautiful figure
Model on the shore of the beach
With his Gucci slacks never, never fails, yeah
I want to meet you
Tell me what’s your name
I come from Colombia, baby if you wanna play
I want to meet you
Tell me what’s your name
I come from Colombia, baby if you wanna play

[Flo Rida:]
Do not know your name right now (yeah)
Got nothin ‘to change right now
Saw your costume
And I just had to say

[Maluma:]
Hi, hello-the
I want to know you already
Oh my, oh my God
Even if you do not understand me, I’m going
Hey ma ‘, hey mama
Do not need no translation just
Come right here
And make your body say, yeah yeah
Hello Hello
Make your body say
Hello, hello (Dirty Boy baby)
Make your body say (Dirty Boy)

[Flo Rida:]
I do not speak your language, but
Girl I love that fragrance
You and all that ass yes
So drop it in rotation
You’re here to vacation
And I’m here for temptation
I’mma put it on you
Let’s see if you can take it

[Flo Rida & Maluma:]
Hello, hello-la (Hello, hello)
We should get acquainted like
Oh my, oh my God (Hello, hello)
I do not speak your language, but
Hey ma ‘, hey mama (Alright alright baby)
Do not need no translation just
Come right here (Maluma baby)
And make your body say, yeah yeah
Hello Hello
Make your body say
Hello Hello
Make your body say
Hello Hello
Make your body say
Hello Hello
Make your body say

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!