aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Fluorescent Adolescent-Arctic Monkeys-Pronunciación Letra y Video

Fluorescent Adolescent-Arctic Monkeys-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en USA

ARCTIC MONKEYS LYRICS
“Fluorescent Adolescent”

You used to get it in your fishnets
Now you only get it in your night dress
Discarded all the naughty nights for niceness
Landed in a very common crisis
Everything’s in order in a black hole
Nothing seems as pretty as the past though
That Bloody Mary’s lacking in Tabasco
Remember when he used to be a rascal?

Oh that boy’s a slag
The best you ever had
The best you ever had is just a memory
and those dreams weren’t as daft as they seem
Not as daft as they seem,
My love, when you dream them up…

Flicking through a little book of sex tips
Remember when the boys were all electric?
Now when she tells she’s gonna get it
I’m guessing that she’d rather just forget it
Clinging to not getting sentimental
Said she wasn’t going but she went still
Likes her gentlemen not to be gentle
Was it a Mecca dobber or a betting pencil?

Oh that boy’s a slag
The best you ever had
The best you ever had is just a memory
and those dreams weren’t as daft as they seem
Not as daft as they seem,
My love, when you dream them up

Oh, Flo, where did you go?
Where did you go?
Where did you go? Whoa.

[2x]
Falling about
You took a left off Last Laugh Lane
You just sounded it out
You’re not coming back again.

You used to get it in your fishnets
Now you only get it in your night dress (falling about)
Discarded all the naughty nights for niceness
Landed in a very common crisis (you took a left off Last Laugh Lane)
Everything’s in order in a black hole
Everything was pretty in the past though (you were just sounding it out)
That Bloody Mary’s lacking in Tabasco
Remember when he used to be a rascal? (you’re not coming back again)


ɑrktik mʌŋkiz liriks
fluresənt ædəlesənt

ju just tə ɡet it in jər <fishnets>
nau ju ounli ɡet it in jər nait dres
diskɑrdəd ɔl ðə nɒti naits fər naisnəs
lændəd in ə veri kɑmən kraisəs
evriθiŋz in ɔrdər in ə blæk houl
nʌθiŋ simz əz priti əz ðə pæst ðou
ðət blʌdi meriz lækiŋ in təbæskou
rəmembər hwen hi just tə bi ə ræskəl?

ou ðət bɔiz ə slæɡ
ðə best ju evᵊr hæd
ðə best ju evᵊr həd z ǰəst ə meməri
ənd ðouz drimz wərənt əz dæft əz ðei sim
nɑt əz dæft əz ðei sim,
mai lʌv, hwen ju drim ðəm ʌp…

flikiŋ θru ə litəl buk əv seks tips
rəmembər hwen ðə bɔiz wər ɔl əlektrik?
nau hwen ši telz šiz ɡɑnə ɡet it
aim ɡesiŋ ðət šid ræðər ǰəst fərɡet it
kliŋiŋ tə nɑt ɡetiŋ sentəmentəl
sed ši wɑzənt ɡouiŋ bət ši went stil
laiks hər ǰentəlmen nɑt tə bi ǰentəl
wəz it ə mekə <dobber> ɔr ə betiŋ pensəl?

ou ðət bɔiz ə slæɡ
ðə best ju evᵊr hæd
ðə best ju evᵊr həd z ǰəst ə meməri
ənd ðouz drimz wərənt əz dæft əz ðei sim
nɑt əz dæft əz ðei sim,
mai lʌv, hwen ju drim ðəm ʌp

ou, flou, hweᵊr did ju ɡou?
hweᵊr did ju ɡou?
hweᵊr did ju ɡou? wou.

<[2x]>
fɑliŋ əbaut
ju tuk ə left ɒf læst læf lein
ju ǰəst saundid it aut
jər nɑt kʌmiŋ bæk əɡen.

ju just tə ɡet it in jər <fishnets>
nau ju ounli ɡet it in jər nait dres fɑliŋ əbaut
diskɑrdəd ɔl ðə nɒti naits fər naisnəs
lændəd in ə veri kɑmən kraisəs ju tuk ə left ɒf læst læf lein
evriθiŋz in ɔrdər in ə blæk houl
evriθiŋ wəz priti in ðə pæst ðou ju wər ǰəst saundiŋ it aut
ðət blʌdi meriz lækiŋ in təbæskou
rəmembər hwen hi just tə bi ə ræskəl? jər nɑt kʌmiŋ bæk əɡen

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!