Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

For No One-The Beatles-Paul McCartney-Pronunciación Letra Traducción y Video

For No One-The Beatles-Paul McCartney-MÚSICA PARA APRENDER INGLÉS

THE BEATLES LYRICS
“For No One”

Your day breaks, your mind aches
You find that all the words of kindness linger on
When she no longer needs you

She wakes up, she makes up
She takes her time and doesn’t feel she has to hurry
She no longer needs you

And in her eyes you see nothing
No sign of love behind her tears
Cried for no one
A love that should have lasted years

You want her, you need her
And yet you don’t believe her when she said her love is dead
You think she needs you

And in her eyes you see nothing
No sign of love behind her tears
Cried for no one
A love that should have lasted years

You stay home, she goes out
She says that long ago she knew someone but now he’s gone
She doesn’t need him

Your day breaks, your mind aches
There will be times when all the things she said will fill your head
You won’t forget her

And in her eyes you see nothing
No sign of love behind her tears
Cried for no one
A love that should have lasted years

Writer(s): Paul Mccartney, John Lennon

#Pronunciación de Nivel Intermedio

ðə bitəlz liriks
fər nou wʌn

jər dei breiks, jər maind eiks
ju faind ðət ɔl ðə wərdz əv kaindnəs liŋɡər ɑn
hwen ši nou lɔŋɡər nidz ju

ši weiks ʌp, ši meiks ʌp
ši teiks hər taim ənd dʌzənt fil ši həz tə həri
ši nou lɔŋɡər nidz ju

ənd in hər aiz ju si nʌθiŋ
nou sain əv lʌv bəhaind hər tirz
kraid fər nou wʌn
ə lʌv ðət šəd həv læstəd jiᵊrz

ju wɑnt hər, ju nid hər
ənd jet ju dount bəliv hər hwen ši sed hər lʌv z ded
ju θiŋk ši nidz ju

ənd in hər aiz ju si nʌθiŋ
nou sain əv lʌv bəhaind hər tirz
kraid fər nou wʌn
ə lʌv ðət šəd həv læstəd jiᵊrz

ju stei houm, ši ɡouz aut
ši sez ðət lɔŋ əɡou ši nu sʌmwən bət nau hiz ɡɒn
ši dʌzənt nid im

jər dei breiks, jər maind eiks
ðər wəl bi taimz hwen ɔl ðə θiŋz ši sed wəl fil jər hed
ju wount fərɡet hər

ənd in hər aiz ju si nʌθiŋ
nou sain əv lʌv bəhaind hər tirz
kraid fər nou wʌn
ə lʌv ðət šəd həv læstəd jiᵊrz

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!