Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Forever In Your Mind-Enough About Me-Pronunciación Letra y Video

Forever In Your Mind-Enough About Me-Aprender Inglés con Canciones y Músicas

#Pronunciación de Nivel Intermedio

fərevər in jər maind liriks
ənəf əbaut mi

ai kænt θiŋk, hɑrd tə brið
aiv tɔkiŋ in mai slip
bət aim lʌviŋ evri sekənd əv it, <oh-oh>
hau ju pul mi tə ju
ɡɑt mi stək laik kreizi ɡlu
aim ədiktəd bət eint ɡɑnə kwit

jər lips ə taim bɑm
wʌn kis ənd aim ɡɒn

<ticktock> ənd mai hɑrt ɡouz
bum bum bum <oh-oh>
kɔt ʌp in jər čeinz
bət ai kænt kəmplein
ɑn mai maind, hwʌt əm ai tə du?

ənəf əbaut mi, u
lets tɔk əbaut ju, u
ənd hau ju draiv mi kreizi, u
wiθ evriθiŋ ju du, evriθiŋ ðət ju du
ənəf əbaut mi, u
ai wɑnt tə tɔk əbaut ju, u
sou ai kən hir ju sei, u
ðət ju wɑnt mi, ðət ju wɑnt mi tu
ənəf əbaut mi

ðerz ə stɑr in ðə skai ðət ai wiš ɑn evri nait
ənd its fɑliŋ sins aiv fɑlən fər ju, u
plei mai hɑrt laik ə striŋ
its laik mjuzik tə mai brein
kip ɑn <tuggin> til wir bitiŋ in tun, jæ jæ
ɡɑt mi wərkt ʌp
kænt ɡet ənəf
tʌn taid nʌθiŋ ai kən du, ou ou
əlektrik aiz, aim hipnətaizd
ai dount maind hwʌt ju put mi θru

ənəf əbaut mi, u
lets tɔk əbaut ju, u
ənd hau ju draiv mi kreizi, u
wiθ evriθiŋ ju du, evriθiŋ ðət ju du
ənəf əbaut mi, u
ai wɑnt tə tɔk əbaut ju, u
sou ai kən hir ju sei, u
ðət ju wɑnt mi, ðət ju wɑnt mi tu
<nah-nah-nah>…
wou, ou, ou, wou, <oh-oh>
<nah-nah-nah>…
wou, ou, ou, wou, <oh-oh>

ai kænt fait it, aim ignaitəd
plei wiθ faiər ǰəst tə ɡet tə ju
ənəf əbaut mi

lets tɔk əbaut ju, u
ənd hau ju draiv mi kreizi, u
wiθ evriθiŋ ju du, evriθiŋ ðət ju du
ənəf əbaut mi, u
ai wɑnt tə tɔk əbaut ju, u
sou ai kən hir ju sei, u
ðət ju wɑnt mi, ðət ju wɑnt mi tu
ənəf əbaut mi
<nah-nah-nah>…
wou, ou, ou, wou, <oh-oh>
ənəf əbaut mi
<nah-nah-nah>…
wou, ou, ou, wou, <oh-oh>

FOREVER IN YOUR MIND LYRICS
“Enough About Me”

I can’t think, hard to breathe
I’ve talking in my sleep
But I’m loving every second of it, oh-oh
How you pull me to you
Got me stuck like crazy glue
I’m addicted but ain’t gonna quit

Your lips a time bomb
One kiss and I’m gone
Ticktock and my heart goes
Boom boom boom oh-oh
Caught up in your chains
But I can’t complain
On my mind, what am I to do?

Enough about me, ooh
Let’s talk about you, ooh
And how you drive me crazy, ooh
With everything you do, everything that you do
Enough about me, ooh
I want to talk about you, ooh
So I can hear you say, ooh
That you want me, that you want me too
Enough about me

There’s a star in the sky that I wish on every night
And it’s falling since I’ve fallen for you, ooh
Play my heart like a string
It’s like music to my brain
Keep on tuggin’ till we’re beating in tune, yeah yeah
Got me worked up
Can’t get enough
Tongue-tied nothing I can do, oh oh
Electric eyes, I’m hypnotized
I don’t mind what you put me through

Enough about me, ooh
Let’s talk about you, ooh
And how you drive me crazy, ooh
With everything you do, everything that you do
Enough about me, ooh
I want to talk about you, ooh
So I can hear you say, ooh
That you want me, that you want me too
Nah-nah-nah…
Whoa, oh, oh, whoa, oh-oh
Nah-nah-nah…
Whoa, oh, oh, whoa, oh-oh

I can’t fight it, I’m ignited
Play with fire just to get to you
Enough about me

Let’s talk about you, ooh
And how you drive me crazy, ooh
With everything you do, everything that you do
Enough about me, ooh
I want to talk about you, ooh
So I can hear you say, ooh
That you want me, that you want me too
Enough about me
Nah-nah-nah…
Whoa, oh, oh, whoa, oh-oh
Enough about me
Nah-nah-nah…
Whoa, oh, oh, whoa, oh-oh