Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Foster The People-Pay The Man-Pronunciación Letra Traducción

Foster The People-Pay The Man-Clases de Canto con Pronunciación del Inglés al Español

Foster The People Lyrics
“Pay The Man”

What you mean, what you mean?
What you mean, man, what you mean?
What you mean, yeah, what you see?
What you see, yeah, oh yeah

Well I need a little something to pull my head off
Need a little something to pull my head off, yeah
Need a little something
Because I’ve been running from the truth
Will never lose
Lies come from loose teeth
Tied to the noose
Climbing up my own tree hoping it can hold
All the things I’ve seen but I’ve chosen to ignore
Well, I said, well I believe I’ve been well fed, yeah
But the wolf’s not dead

Say what you love, it’s alright
Don’t be afraid to find the light
Embrace the day, like night
We hear the fire
We all go wild again
And you have the name
Of someone I love
You said, just keep it true
Lift up your name
Seasons change
You know it’ll never be the same
We’ll see the sun again
Before it fades
I just wanna say that I love you

Pay the man, pay the man
Got to pay the man
Run as fast as you can
Call out to God, praise to the Most High
Call out for help cause I’m playing with fire
Call out to mountains till my voice goes faint
Echoes through time then goes back with new strength

And when it’s raining
We’re sailing
Oh yeah, we’re sailing
We’re sailing

I’m off the leash
I go to war for peace
Must’ve been touching everything that I can
I’ve got blood on my hands
Guess I’m going deaf with the cry of this sin
Please forgive me I don’t understand
We all believe we’ve been well fed, yeah

The deaf man heard what the mute man said
Then they all followed where the blind man led

Say what you love, it’s alright
Don’t be afraid to find the light
Embrace the day, like night
We hear the fire
We all go wild again
And you have the name
Of someone I love
You said, just keep it true
Lift up your name
Seasons change
You know it’ll never be the same
We’ll see the sun again
Before it fades
I just wanna say that I love you

(Pay the man, pay the man, pay the man)
Pay the man, you got to pay the man
Pay the man, you got to pay the man
Pay the man
I was laughing real hard until my teeth fell out
Laughing real hard until my teeth fell out
Was laughing real hard but my teeth fell out
Need a little something, yeah
Need a little something
(A little something, little something, little something)

You said, just keep it true
Lift up your name
Seasons change
You know it’ll never be the same
We’ll see the sun again
Before it fades
I just wanna say that I love you

Can’t you see
Can’t see me
Can’t see me
Can’t see me
And can’t see me
Can’t see me
We all run when the light comes on
Am I wrong, for wanting it all?
But I warned you

#Pronunciación

fɑstər ðə pipəl liriks
pei ðə mæn

hwʌt ju min, hwʌt ju min?
hwʌt ju min, mæn, hwʌt ju min?
hwʌt ju min, jæ, hwʌt ju si?
hwʌt ju si, jæ, ou jæ

wel ai nid ə litəl sʌmθiŋ tə pul mai hed ɒf
nid ə litəl sʌmθiŋ tə pul mai hed ɒf, jæ
nid ə litəl sʌmθiŋ
bikɒz aiv bin rʌniŋ frəm ðə truθ
wəl nevər luz
laiz kəm frəm lus tiθ
taid tə ðə nus
klaimiŋ ʌp mai oun tri houpiŋ it kən hould
ɔl ðə θiŋz aiv sin bət aiv čouzən tə ignɔr
wel, ai sed, wel ai bəliv aiv bin wel fed, jæ
bət ðə wulfs nɑt ded

sei hwʌt ju lʌv, its ɒlrait
dount bi əfreid tə faind ðə lait
embreis ðə dei, laik nait
wi hir ðə faiər
wi ɔl ɡou waild əɡen
ənd ju həv ðə neim
əv sʌmwən ai lʌv
ju sed, ǰəst kip it tru
lift ʌp jər neim
sizənz čeinǰ
ju nou itəl nevər bi ðə seim
wil si ðə sən əɡen
bifɔr it feidz
ai ǰəst wɑnə sei ðət ai lʌv ju

pei ðə mæn, pei ðə mæn
ɡɑt tə pei ðə mæn
rən əz fæst əz ju kæn
kɒl aut tə ɡɑd, preiz tə ðə moust hai
kɒl aut fər help kəz aim pleiiŋ wiθ faiər
kɒl aut tə mauntənz til mai vɔis ɡouz feint
ekouz θru taim ðen ɡouz bæk wiθ nu streŋkθ

ənd hwen its reiniŋ
wir seiliŋ
ou jæ, wir seiliŋ
wir seiliŋ

aim ɒf ðə liš
ai ɡou tə wɔr fər pis
məstiv bin tʌčiŋ evriθiŋ ðət ai kæn
aiv ɡɑt bləd ɑn mai hændz
ɡes aim ɡouiŋ def wiθ ðə krai əv ðis sin
pliz fərɡiv mi ai dount ʌndərstænd
wi ɔl bəliv wiv bin wel fed, jæ

ðə def mæn hərd hwʌt ðə mjut mæn sed
ðen ðei ɔl fɒloud hweᵊr ðə blaind mæn led

sei hwʌt ju lʌv, its ɒlrait
dount bi əfreid tə faind ðə lait
embreis ðə dei, laik nait
wi hir ðə faiər
wi ɔl ɡou waild əɡen
ənd ju həv ðə neim
əv sʌmwən ai lʌv
ju sed, ǰəst kip it tru
lift ʌp jər neim
sizənz čeinǰ
ju nou itəl nevər bi ðə seim
wil si ðə sən əɡen
bifɔr it feidz
ai ǰəst wɑnə sei ðət ai lʌv ju

pei ðə mæn, pei ðə mæn, pei ðə mæn
pei ðə mæn, ju ɡɑt tə pei ðə mæn
pei ðə mæn, ju ɡɑt tə pei ðə mæn
pei ðə mæn
ai wəz læfiŋ riəl hɑrd ʌntil mai tiθ fel aut
læfiŋ riəl hɑrd ʌntil mai tiθ fel aut
wəz læfiŋ riəl hɑrd bət mai tiθ fel aut
nid ə litəl sʌmθiŋ, jæ
nid ə litəl sʌmθiŋ
ə litəl sʌmθiŋ, litəl sʌmθiŋ, litəl sʌmθiŋ

ju sed, ǰəst kip it tru
lift ʌp jər neim
sizənz čeinǰ
ju nou itəl nevər bi ðə seim
wil si ðə sən əɡen
bifɔr it feidz
ai ǰəst wɑnə sei ðət ai lʌv ju

kænt ju si
kænt si mi
kænt si mi
kænt si mi
ənd kænt si mi
kænt si mi
wi ɔl rən hwen ðə lait kəmz ɑn
əm ai rɒŋ, fər wɑntiŋ it ɔl?
bət ai wɔrnd ju