pronunciaciones

Frances-Grow-Pronunciación Letra Traducción y Video

Frances-Grow-Cursos Online Gratuitos

FRANCES LYRICS
“Grow”

Don’t put your eyes down
You’re not to blame
I know there are stories
You can’t explain
But if I should find you black and blue
And aching from crying, I’ll wait with you

Grow, grow
Oh, so you know it all
Then it’s gone
Grow, grow
You know I’m here holding on
Tying up your loose ends
And your drifting esteem
Grow, grow
If you never try, you’ll never know

I’ve left you a white page by the door
There’s no need to ask me what it’s for
I wait by the front step for your return
And hear every story of what you’ve learned

Oh, so you know it all
Then it’s gone
Grow, grow
You know I’m here holding on
Tying up your loose ends
And your drifting esteem
Grow, grow
If you never try, you’ll never know
Grow, grow
Grow, grow

Throw your arms out and grow your heart out
Throw your arms out and grow your heart out
Throw your arms out and grow your heart out

Grow, grow
Grow, grow
And don’t put your eyes down
You’re not to blame
I know there are stories
You can’t explain

 

#Pronunciación de Nivel Avanzado

 

frænsəs liriks
ɡrou

dount put jər aiz daun
jər nɑt tə bleim
ai nou ðər ər stɔriz
ju kænt iksplein
bət if ai šəd faind ju blæk ənd blu
ənd eikiŋ frəm kraiiŋ, ail weit wiθ ju

ɡrou, ɡrou
ou, sou ju nou it ɔl
ðen its ɡɒn
ɡrou, ɡrou
ju nou aim hiər houldiŋ ɑn
taiiŋ ʌp jər lus endz
ənd jər driftiŋ əstim
ɡrou, ɡrou
if ju nevər trai, jul nevər nou

aiv left ju ə wait peiǰ bai ðə dɔr
ðerz nou nid tə æsk mi hwʌt its fɔr
ai weit bai ðə frənt step fər jər rətərn
ənd hir evri stɔri əv hwʌt juv lərnd

ou, sou ju nou it ɔl
ðen its ɡɒn
ɡrou, ɡrou
ju nou aim hiər houldiŋ ɑn
taiiŋ ʌp jər lus endz
ənd jər driftiŋ əstim
ɡrou, ɡrou
if ju nevər trai, jul nevər nou
ɡrou, ɡrou
ɡrou, ɡrou

θrou jər ɑrmz aut ənd ɡrou jər hɑrt aut
θrou jər ɑrmz aut ənd ɡrou jər hɑrt aut
θrou jər ɑrmz aut ənd ɡrou jər hɑrt aut

ɡrou, ɡrou
ɡrou, ɡrou
ənd dount put jər aiz daun
jər nɑt tə bleim
ai nou ðər ər stɔriz
ju kænt iksplein

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!