Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Future-Used to This-Drake-Pronunciación Letra Traducción y Video

Future-Used to This-Drake-Clases de Inglés con Pronunciaciones de Canciones

FUTURE LYRICS
“Used To This”
(feat. Drake)

[Future:]
(Zaytoven)

Mexicano, working like I’m Mexicano
New persona, we’re moving on from Ferragamo (I’m moving on)
Get the llama, I party with the real Madonna (yeah)
Beat the odds, do numbers and remain humble (Future)
Drop top Porsches, I’m so used to this
Smoking out the pound, I’m so used to this
I know where I’m from and I got used to this
Mansion in the hills, I got used to this

Shake your booty bitches, I got used to this
There’s Iceland in my wrist, I done got used to this
Tropicana bitches, I got all kinda flavors
Selling dope all my life, I can’t do minimum wage (nah)
Dirty-dirty muddy, I got used to this (gang)
I give you my heart till there ain’t nothing to give (Future)
You know I fuck with Game if you know where we been (Freebandz)
How many niggas you know can just hop in the Benz?
Be honest to yourself, don’t you ever pretend (tell ‘em)
Don’t ever play yourself, know when it all begins (you know)
I had to put my back against the wall (and what?)
Tell me that I don’t deserve to ball

Mexicano, working like I’m Mexicano
New persona, we’re moving off of Ferragamo
Get the llama, I party with the real Madonna
Beat the odds, do numbers and remain humble
Drop top Porsches, I’m so used to this
Smoking out the pound, I’m so used to this (uh)
I know where I’m from and I got used to this (Lil Mexico)
Mansion in the hills, I got used to this

[Drake:]
Lambo come alive man, I’m used to this
No one looks surprised cause we used to this
I’m a make sure that we get used to this
Treat my brother’s kids like they one of my kids
Never looking back on it, we did what we did
Could never find the time for the people I miss
Thought they had my back against the wall
Tell me that I don’t deserve to ball
Well then tell me who deserve it
Eyes getting low but I’m still observing
I see you lurking
Never see me out in person
I’m always working
Money on your head if you make a nigga nervous
Never made a move out here unless I was certain
Tatted on me, but this shit is deeper than the surface
I’m with everyone that I was here with in the first place
Making sure that they all good before they close the curtain

[Future:]
Mexicano, working like I’m Mexicano (skrt)
New persona, we’re moving off of Ferragamo
Get the llama, I party with the real Madonna
Beat the odds, do numbers and remain humble (Future)
Drop top Porsches, I’m so used to this
Smoking out the pound, I’m so used to this (smoke)
I know where I’m from and I got used to this (ay)
Mansion in the hills, I got used to this (Future)

Ohh-oh, ohh-ohhh

#Pronunciación de Nivel Intermedio

fiushər liriks
yiust tə ðis
fishurin. dreik

<[future>: <]>
<zaytoven>

meksikɑnou, wərkiŋ laik aim meksikɑnou
nu pərsounə, wir muviŋ ɑn frəm <ferragamo> aim muviŋ ɑn
ɡet ðə lɑmə, ai pɑrti wiθ ðə riəl mədɑnə jæ
bit ði ɑdz, də nʌmbᵊrz ənd rəmein hʌmbəl fjučər
drɑp tɑp pɔršəz, aim sou just tə ðis
smoukiŋ aut ðə paund, aim sou just tə ðis
ai nou hweᵊr aim frəm ənd ai ɡɑt just tə ðis
mænšən in ðə hilz, ai ɡɑt just tə ðis

šeik jər buti bičəz, ai ɡɑt just tə ðis
ðerz aislənd in mai rist, ai dən ɡɑt just tə ðis
trɑpikænə bičəz, ai ɡɑt ɔl kində fleivərz
seliŋ doup ɔl mai laif, ai kænt də minəməm weiǰ nɑ
<dirty-dirty> mʌdi, ai ɡɑt just tə ðis ɡæŋ
ai ɡiv ju mai hɑrt til ðər eint nʌθiŋ tə ɡiv fjučər
ju nou ai fək wiθ ɡeim if ju nou hweᵊr wi bin <freebandz>
hau məni <niggas> ju nou kən ǰəst hɑp in ðə benz?
bi ɑnəst tə jərself, dount ju evᵊr pritend tel <em>
dount evᵊr plei jərself, nou hwen it ɔl biɡinz ju nou
ai həd tə put mai bæk əɡenst ðə wɒl ənd hwʌt?
tel mi ðət ai dount dəzərv tə bɒl

meksikɑnou, wərkiŋ laik aim meksikɑnou
nu pərsounə, wir muviŋ ɒf əv <ferragamo>
ɡet ðə lɑmə, ai pɑrti wiθ ðə riəl mədɑnə
bit ði ɑdz, də nʌmbᵊrz ənd rəmein hʌmbəl
drɑp tɑp pɔršəz, aim sou just tə ðis
smoukiŋ aut ðə paund, aim sou just tə ðis ə
ai nou hweᵊr aim frəm ənd ai ɡɑt just tə ðis lil meksəkou
mænšən in ðə hilz, ai ɡɑt just tə ðis

<[drake>: <]>
<lambo> kəm əlaiv mæn, aim just tə ðis
nou wʌn luks sərpraizd kəz wi just tə ðis
aim ə meik šur ðət wi ɡet just tə ðis
trit mai brəðərz kidz laik ðei wʌn əv mai kidz
nevər lukiŋ bæk ɑn it, wi did hwʌt wi did
kəd nevər faind ðə taim fər ðə pipəl ai mis
θɔt ðei həd mai bæk əɡenst ðə wɒl
tel mi ðət ai dount dəzərv tə bɒl
wel ðen tel mi hu dəzərv it
aiz ɡetiŋ lou bət aim stil əbzərviŋ
ai si ju lərkiŋ
nevər si mi aut in pərsən
aim ɔlweiz wərkiŋ
mʌni ɑn jər hed if ju meik ə <nigga> nərvəs
nevər meid ə muv aut hiər ənles ai wəz sərtən
tætid ɑn mi, bət ðis šit s dipər ðən ðə sərfəs
aim wiθ evriwʌn ðət ai wəz hiər wiθ in ðə fərst pleis
meikiŋ šur ðət ðei ɔl ɡud bifɔr ðei klouz ðə kərtən

<[future>: <]>
meksikɑnou, wərkiŋ laik aim meksikɑnou <skrt>
nu pərsounə, wir muviŋ ɒf əv <ferragamo>
ɡet ðə lɑmə, ai pɑrti wiθ ðə riəl mədɑnə
bit ði ɑdz, də nʌmbᵊrz ənd rəmein hʌmbəl fjučər
drɑp tɑp pɔršəz, aim sou just tə ðis
smoukiŋ aut ðə paund, aim sou just tə ðis smouk
ai nou hweᵊr aim frəm ənd ai ɡɑt just tə ðis ei
mænšən in ðə hilz, ai ɡɑt just tə ðis fjučər

<ohh-oh>, <ohh-ohhh>

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!