como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

G-Eazy & Halsey – Him & I-Pronunciación Letra Traducción

G-Eazy & Halsey – Him & I-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

G-Eazy Lyrics
“Him & I”
(feat. Halsey)

[Halsey:]
Cross my heart, hope to die
To my lover I’d never lie
He said, “Be true,” I swear, “I’ll try.”
In the end, it’s him and I
He’s out his head, I’m out my mind
We got that love; the crazy kind
I am his, and he is mine
In the end, it’s him and I
Him and I

[G-Eazy (Halsey):]
My ’65 speeding up the PCH, a hell of a ride
They don’t wanna see us make it, they just wanna divide
2017 Bonnie and Clyde
Wouldn’t see the point of living on if one of us died

Got that kind of style everybody try to rip off
YSL dress under when she take the mink off
Silk on her body, pull it down and watch it slip off
Ever catch me cheating, she would try to cut my (ha-ha-ha)

Crazy, but I love her, I could never run from her
Hit it, no rubber, never would no one touch her
Swear we drive each other mad, she be so stubborn
But what the fuck is love with no pain, no suffer

Intense, this shit, it gets dense
She knows when I’m out of it like she could just sense
If I had a million dollars, or was down to ten cents
She’d be down for whatever, never gotta convince
You know

[Halsey (G-Eazy):]
Cross my heart, hope to die
To my lover I’d never lie
I love you baby
He said, “Be true,” I swear, “I’ll try.”
In the end, it’s him and I
He’s out his head, I’m out my mind
We got that love; the crazy kind
I am his, and he is mine
In the end, it’s him and I

[Halsey:]
Him and I
In the end, it’s him and I
Him and I
In the end, it’s him and I

[G-Eazy (Halsey):]
It’s her and I mobbin’ ‘til the end of time
Only one who gets me, I’m a crazy fuckin’ Gemini
Remember this for when I die
Everybody dressed in all black, suits and a tie

My funeral will be lit if I
Ever go down or get caught, if they identify
My bitch was the most solid, nothing to solidify
She would never cheat, you’d never see her with a different guy
Ever tell you different, then it’s a lie

See, that’s my down bitch, see that’s my soldier
She keep that thang-thang, if anyone goes there
Calm and collected, she keeps her composure
And she gon’ ride for me until this thing over

We do drugs together (together)
Fuck up clubs together (together)
And we’d both go crazy (crazy)
If we was to sever
You know?
We keep mobbin’, it’s just me and my bitch
Fuck the world, we just gon’ keep getting rich
You know?

[Halsey:]
Cross my heart, hope to die
To my lover I’d never lie
He said, “Be true,” I swear, “I’ll try.”
In the end, it’s him and I
He’s out his head, I’m out my mind
We got that love; the crazy kind
I am his, and he is mine
In the end, it’s him and I

Him and I
In the end, it’s him and I
Him and I
In the end, it’s him and I

Cross my heart, hope to die
To you I’ve never lied
For you I’d take a life
It’s him and I, and I swear
[G-Eazy:]
‘Til the end I’m-ma ride with you
Mob and get money, get high with you
[Halsey:]
Cross my heart, hope to die
This is our ride or die
You can confide in me
There is no hiding, I swear
[G-Eazy:]
Stay solid, never lie to you
Swear, most likely I’mma die with you

[Halsey:]
Cross my heart, hope to die
To my lover I’d never lie
He said, “Be true,” I swear, “I’ll try.”
In the end, it’s him and I
He’s out his head, I’m out my mind
We got that love, the crazy kind
I am his, and he is mine
In the end, it’s him and I

Him and I
In the end, it’s him and I
Him and I
In the end, it’s him and I

#Pronunciación de la Canción

 

<g-eazy> liriks
him ənd ai
fit. hælsi
<[halsey>: <]>
krɑs mai hɑrt, houp tə dai
tə mai lʌvᵊr aid nevər lai
hi sed, bi tru, ai swer, ail trai.
in ði end, its im ənd ai
hiz aut iz hed, aim aut mai maind
wi ɡɑt ðət lʌv; ðə kreizi kaind
ai əm iz, ənd hi z main
in ði end, its im ənd ai
him ənd ai
<[g-eazy> hælsi: <]>
mai <65> spidiŋ ʌp ðə <pch>, ə hel əv ə raid
ðei dount wɑnə si əz meik it, ðei ǰəst wɑnə divaid
tu θauzənd sevəntin bɑni ənd klaid
wudənt si ðə pɔint əv liviŋ ɑn if wʌn əv əz daid
ɡɑt ðət kaind əv stail evribɑdi trai tə rip ɒf
<ysl> dres ʌndᵊr hwen ši teik ðə miŋk ɒf
silk ɑn hər bɑdi, pul it daun ənd wɑč it slip ɒf
evᵊr kæč mi čitiŋ, ši wud trai tə kət mai <ha-ha-ha>
kreizi, bət ai lʌv hər, ai kəd nevər rən frəm hər
hit it, nou rʌbər, nevər wud nou wʌn təč hər
swer wi draiv ič ʌðᵊr mæd, ši bi sou stʌbərn
bət hwʌt ðə fək s lʌv wiθ nou pein, nou sʌfər
intens, ðis šit, it ɡets dens
ši nouz hwen aim aut əv it laik ši kəd ǰəst sens
if ai həd ə miljən dɑlərz, ɔr wəz daun tə ten sents
šid bi daun fər hwʌtevᵊr, nevər ɡɑtə kənvins
ju nou
<[halsey> <g-eazy>: <]>
krɑs mai hɑrt, houp tə dai
tə mai lʌvᵊr aid nevər lai
ai lʌv ju beibi
hi sed, bi tru, ai swer, ail trai.
in ði end, its im ənd ai
hiz aut iz hed, aim aut mai maind
wi ɡɑt ðət lʌv; ðə kreizi kaind
ai əm iz, ənd hi z main
in ði end, its im ənd ai
<[halsey>: <]>
him ənd ai
in ði end, its im ənd ai
him ənd ai
in ði end, its im ənd ai
<[g-eazy> hælsi: <]>
its hər ənd ai <mobbin> til ði end əv taim
ounli wʌn hu ɡets mi, aim ə kreizi <fuckin> ǰemənni
rəmembər ðis fər hwen ai dai
evribɑdi drest in ɔl blæk, suts ənd ə tai
mai fjunərəl wəl bi lit if ai
evᵊr ɡou daun ɔr ɡet kɔt, if ðei aidentəfai
mai bič wəz ðə moust sɑləd, nʌθiŋ tə səlidəfai
ši wud nevər čit, jud nevər si hər wiθ ə difərənt ɡai
evᵊr tel ju difərənt, ðen its ə lai
si, ðæts mai daun bič, si ðæts mai soulǰə
ši kip ðət <thang-thang>, if eniwʌn ɡouz ðer
kɑm ənd kəlektəd, ši kips hər kəmpoužə
ənd ši <gon> raid fər mi ʌntil ðis θiŋ ouvᵊr
wi də drʌɡz təɡeðər təɡeðər
fək ʌp kləbz təɡeðər təɡeðər
ənd wid bouθ ɡou kreizi kreizi
if wi wəz tə sevər
ju nou?
wi kip <mobbin>, its ǰəst mi ənd mai bič
fək ðə wərld, wi ǰəst <gon> kip ɡetiŋ rič
ju nou?
<[halsey>: <]>
krɑs mai hɑrt, houp tə dai
tə mai lʌvᵊr aid nevər lai
hi sed, bi tru, ai swer, ail trai.
in ði end, its im ənd ai
hiz aut iz hed, aim aut mai maind
wi ɡɑt ðət lʌv; ðə kreizi kaind
ai əm iz, ənd hi z main
in ði end, its im ənd ai
him ənd ai
in ði end, its im ənd ai
him ənd ai
in ði end, its im ənd ai
krɑs mai hɑrt, houp tə dai
tə ju aiv nevər laid
fər ju aid teik ə laif
its im ənd ai, ənd ai swer
<[g-eazy>: <]>
til ði end <im-ma> raid wiθ ju
mɑb ənd ɡet mʌni, ɡet hai wiθ ju
<[halsey>: <]>
krɑs mai hɑrt, houp tə dai
ðis iz auər raid ɔr dai
ju kən kənfaid in mi
ðər z nou haidiŋ, ai swer
<[g-eazy>: <]>
stei sɑləd, nevər lai tə ju
swer, moust laikli <imma> dai wiθ ju
<[halsey>: <]>
krɑs mai hɑrt, houp tə dai
tə mai lʌvᵊr aid nevər lai
hi sed, bi tru, ai swer, ail trai.
in ði end, its im ənd ai
hiz aut iz hed, aim aut mai maind
wi ɡɑt ðət lʌv, ðə kreizi kaind
ai əm iz, ənd hi z main
in ði end, its im ənd ai
him ənd ai
in ði end, its im ənd ai
him ənd ai
in ði end, its im ənd ai
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!