aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

G-Eazy – Leviathan-Pronunciación Letra Traducción

G-Eazy – Leviathan-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

G-Eazy Lyrics
“Leviathan”
(feat. Sam Martin)

[Sam Martin:]
Wanna mess with me, you better know your plan
Look around till you’ve lost your way
I play no games I’ve got many names
Wanna swim in fire, don’t take all day
Trouble me and don’t be afraid
Still got time to walk away
Lucifer, Leviathan (yeah)
He is I girl, and I am him

[G-Eazy:]
Yeah
Be careful, you don’t want this
Carefree, but there’s a dark side that haunts this
Paparazzi gossip, loves to watch this
But drugs take me away when I pop this
Rock ‘n Roll, lifestyle at a fast pace
‘Rari like a Nascar in a drag race
Zoom, zoom, why the fuck are you in last place?
Need to catch up where I’m at, that’s a fast chase
Uh, take a shot ‘cuz you’re drinking slow
Pour a glass, but nothing’s chasing my whiskey though
So, if you didn’t know now, I’m a savage
And this has already been established
Your friends tried to dip, but you here, you’re not trying to go
If you ain’t ready for it all, good, let me know
I looked her in her eyes, she stared back all silent

When I told her I’m the devil, I was smiling

[Sam Martin:]
Wanna mess with me, you better know your plan
Look around till you’ve lost your way
I play no games I’ve got many names
Wanna swim in fire, don’t take all day
Trouble me and don’t be afraid
Still got time to walk away
Lucifer, Leviathan (yeah)
He is I girl, and I am him

[G-Eazy:]
Drugs on the table on a Wednesday
Long nights and Advil for the next day
You’d be scared if you listen what you’re friends say
The worst thing to happen to you, in the best way
Yeah, but no lie, you’re attracted to it
A good girl, but you’re scared that it’s bad to do it
Life in sin, every night we get back into it
But, see, I live in this place, you just passin’ through it
Welcome to my world, let me walk you through it
If you step inside the Matrix, ain’t no dodgin’ bullets
Ain’t no fairy-tale, welcome to the darker side
Moon rocks, a glass of water, now she on a ride
Yeah, she’s like “damn, y’all are wildin'”
We live a little different, living on my own island
But clearly it’s working ‘cuz the money keep piling

When I told her I’m the devil, I was smiling

[Sam Martin:]
Wanna mess with me, you better know your plan
Look around till you’ve lost your way
I play no games I’ve got many names
Wanna swim in fire, don’t take all day
Trouble me and don’t be afraid
Still got time to walk away
Lucifer, Leviathan (yeah)
He is I girl, and I am him

Lucifer, Leviathan
He is I girl, and I am him

[G-Eazy:]
It’s a monster, it’s not safe here
Run for the hills, but not these hills
Land of after-parties and the cheap thrills
Liquor red cups, endless refills
Weed, cocaine, molly, e-pills
Looks sweet, but the devil’s in the details
The flow switch pace when the beat builds

Lucifer

[Sam Martin:]
Wanna mess with me, you better know your plan
Look around till you’ve lost your way
I play no games I’ve got many names
Wanna swim in fire, don’t take all day
Trouble me and don’t be afraid
Still got time to walk away
Lucifer, Leviathan (yeah)
He is I girl, and I am him

#Pronunciación de la Canción

<g-eazy> liriks
ləvaiəθən
fit. sæm mɑrtən
<[sam> mɑrtən: <]>
wɑnə mes wiθ mi, ju betər nou jər plæn
luk əraund til juv lɒst jər wei
ai plei nou ɡeimz aiv ɡɑt meni neimz
wɑnə swim in faiər, dount teik ɔl dei
trʌbəl mi ənd dount bi əfreid
stil ɡɑt taim tə wɑk əwei
lusəfər, ləvaiəθən jæ
hi z ai ɡərl, ənd ai əm im
<[g-eazy>: <]>
bi kerfəl, ju dount wɑnt ðis
kerfri, bət ðerz ə dɑrk said ðət hɒnts ðis
pæpərætsou ɡɑsəp, lʌvz tə wɑč ðis
bət drʌɡz teik mi əwei hwen ai pɑp ðis
rɑk ən roul, laifstail ət ə fæst peis
<rari> laik ə næskɑr in ə dræɡ reis
zum, zum, wai ðə fək ər ju in læst pleis?
nid tə kæč ʌp hweᵊr aim æt, ðæts ə fæst čeis
ə, teik ə šɑt kəz jər driŋkiŋ slou
pɔr ə ɡlæs, bət nʌθiŋz čeisiŋ mai wiski ðou
sou, if ju didənt nou nau, aim ə sæviǰ
ənd ðis həz ɒlredi bin əstæblišt
jər frendz traid tə dip, bət ju hiər, jər nɑt traiiŋ tə ɡou
if ju eint redi fər it ɔl, ɡud, let mi nou
ai lukt hər in hər aiz, ši sterd bæk ɔl sailənt
hwen ai tould hər aim ðə devəl, ai wəz smailiŋ
<[sam> mɑrtən: <]>
wɑnə mes wiθ mi, ju betər nou jər plæn
luk əraund til juv lɒst jər wei
ai plei nou ɡeimz aiv ɡɑt meni neimz
wɑnə swim in faiər, dount teik ɔl dei
trʌbəl mi ənd dount bi əfreid
stil ɡɑt taim tə wɑk əwei
lusəfər, ləvaiəθən jæ
hi z ai ɡərl, ənd ai əm im
<[g-eazy>: <]>
drʌɡz ɑn ðə teibəl ɑn ə wenzdei
lɔŋ naits ənd ædvil fər ðə nekst dei
jud bi skerd if ju lisən hwʌt jər frendz sei
ðə wərst θiŋ tə hæpən tə ju, in ðə best wei
jæ, bət nou lai, jər ətræktəd tə it
ə ɡud ɡərl, bət jər skerd ðət its bæd tə də it
laif in sin, evri nait wi ɡet bæk intu it
bʌt, si, ai laiv in ðis pleis, ju ǰəst <passin> θru it
welkəm tə mai wərld, let mi wɑk ju θru it
if ju step insaid ðə meitriks, eint nou <dodgin> buləts
eint nou feəriteil, welkəm tə ðə dɑrkər said
mun rɑks, ə ɡlæs əv wɒtər, nau ši ɑn ə raid
jæ, šiz laik dæm, jɒl ər <wildin>
wi laiv ə litəl difərənt, liviŋ ɑn mai oun ailənd
bət klirli its wərkiŋ kəz ðə mʌni kip pailiŋ
hwen ai tould hər aim ðə devəl, ai wəz smailiŋ
<[sam> mɑrtən: <]>
wɑnə mes wiθ mi, ju betər nou jər plæn
luk əraund til juv lɒst jər wei
ai plei nou ɡeimz aiv ɡɑt meni neimz
wɑnə swim in faiər, dount teik ɔl dei
trʌbəl mi ənd dount bi əfreid
stil ɡɑt taim tə wɑk əwei
lusəfər, ləvaiəθən jæ
hi z ai ɡərl, ənd ai əm im
lusəfər, ləvaiəθən
hi z ai ɡərl, ənd ai əm im
<[g-eazy>: <]>
its ə mɑnstər, its nɑt seif hiər
rən fər ðə hilz, bət nɑt ðiz hilz
lænd əv <after-parties> ənd ðə čip θrilz
likər red kəps, endləs rifilz
wid, koukein, mɑli, <e-pills>
luks swit, bət ðə devəlz in ðə dəteilz
ðə flou swič peis hwen ðə bit bildz
lusəfər
<[sam> mɑrtən: <]>
wɑnə mes wiθ mi, ju betər nou jər plæn
luk əraund til juv lɒst jər wei
ai plei nou ɡeimz aiv ɡɑt meni neimz
wɑnə swim in faiər, dount teik ɔl dei
trʌbəl mi ənd dount bi əfreid
stil ɡɑt taim tə wɑk əwei
lusəfər, ləvaiəθən jæ
hi z ai ɡərl, ənd ai əm im
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!