pronunciaciones

G-Eazy – No Limit-Pronunciación Letra Traducción

G-Eazy – No Limit-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

G-Eazy Lyrics
“No Limit (Remix) (Music Video Version)”
(feat. A$AP Rocky, Cardi B, French Montana, Juicy J & Belly)

[A$AP Rocky:]
If I hit it one time, I’ma pipe her
If I hit it two times, then I like her
If I fuck three times, I’ma wife her
It ain’t safe for the black or the white girls
It ain’t safe, it ain’t safe, it ain’t safe, it ain’t safe
Tell your man pipe up, nigga, pipe up
Hunnit bands from the safe in your face, what’d you say?
Money dance turn this shit into a nightclub

[G-Eazy:]
Aye, yeah, fuck with me and get some money
Yeah, aye, fuck with me and get some money
Aye, yeah, fuck with me and get some money
Aye, yeah, fuck with G and get some money

No limit, I’m a fucking soldier, aye
Always lit, yeah, I’m never sober
It’s been three days in a row, your bitch coming over
Told that bitch to kick rocks, she act like it’s a boulder, aye
‘Rari, shopping, let me, cop it
Always, poppin’, hella, poppin’
She’s a, bopper, homie, hoppin’
Ain’t no, stopping, album, dropping
Got the city on fire
Bitch lying on me like she tired
I might have to fuck around and call Kamaiyah
Hoe stirring up the pot, jambalaya
Young Gerald

[A$AP Rocky:]
If I hit it one time, I’ma pipe her
If I hit it two times then I like her
If I fuck three times, I’ma wife her
It ain’t safe for the black or the white girls
It ain’t safe, it ain’t safe, it ain’t safe, it ain’t safe
Tell your man pipe up, nigga, pipe up
Hunnit bands from the safe in your face, what’d you say?
Money, dance, turn this shit into a nightclub

[Cardi B & G-Eazy:]
Fuck him then I get some money, yeah
Fuck him then I get some money, yeah
Fuck him then I get some money, yeah
Fuck him then I get some money

[Cardi B:]
I need tongue, I need face, give me brain, concentrate
Apple phone, Prada case, kill a weave, rock a lace
Fuck the Moe, buy the Ace, fuck the Ghost, drive the Wraith
Get some money, flood the Rollie, fuck the Rollie, Patek face
My career takin’ off, these hoes jogging in place
Swear these hoes run they mouth, how these hoes out of shape?
Can you stop with all the subs? Bitch, I ain’t Jared
If you really want some smoke, you can pull up, you can get it
Grab a hand full of braids, make a nigga eat me out
Put a white boy on Sazón, I might turn G-Eazy out
Keep it G from the club ‘til the end from the spot
You know me, Cardi B, pussy poppin’ on the charts, ah, ah!

[G-Eazy:]
Aye, yeah, fuck with me and get some money
Yeah, aye, fuck with me and get some money
Aye, yeah, fuck with me and get some money
Aye, yeah, fuck with G and get some money

[French Montana:]
Lighters up, steam out the roof (roof, roof)
Pipe up, spittin’ like grill need a tooth (tooth, tooth)
Turnt-Turnt up, yeah, I need Camila in the group (group, group)
Paper up, double pumpin’, big with the loot (loot, loot)
It ain’t safe, it ain’t safe
Million cash in a safe
French vanilla by the case
Fuck the cuffs are in my brace
Frenchy is the name, CB is the gang
Let’s call the boys, call a couple planes
Ring on like a mason
Pussy wet, cash long, Kyrie with the mask on
Keep a hunned, come and get some hunneds
Fuck with me and get some money
We don’t make it disappear, David Copperfield
Drop top on the Ville like a lobster tail
Talk best box free like Akinyele
Talk the best bitch for a happy meal

[G-Eazy:]
Yeah, ayy, yeah
Fuck with me and get some money
Yeah, in Miami partying with Puffy, ayy
She want to fuck, I told her bring her buddy, ayy
Yeah, suck a- suck a dick or something
Yeah, what’s understood ain’t gotta be explained, ayy
Strippers at 11 keep me entertained
Money dance, money dance, just to make it rain
Yeah, third album, nothing was the same
It ain’t safe, it ain’t safe
A-$-A-P
I come from the bay where the Cudi say “Yee”
Touchdown in the town, I’m as big as KD
See NBA money, plant a fucking money tree
Diamonds, crystal geyser
Big body that 488’s wider
Pulling up like along came a spider
The fourth time I put a baby inside her

[A$AP Rocky:]
If I hit it one time, I’ma pipe her
If I hit it two times, then I like her
If I fuck three times, I’ma wife her
It ain’t safe for the black or the white girls
It ain’t safe, it ain’t safe, it ain’t safe, it ain’t safe
Tell your man pipe up, nigga, pipe up
Hunnit bands from the safe in your face, what’d you say?
Money dance, turn this shit into a nightclub

[Juicy J:]
Slob on my knob, like corn on the cob
I break a bitch, like Chyna did Rob
Put a ho to work, like she went and got a job
Everybody hit man, welcome to the mob (Mafia!)
Pull up another whip or something, yeah a different one
Fuck up another VIP or something, I been killing ‘em
Smoke another zip or something, Billy Kimbered up
Take another sip or some, I ain’t lit enough
It ain’t safe, it ain’t safe
Got them guns in my wraith
Got them ones everywhere, she got them buns in my face
I got girls on the pole, like they tryna win a race
Free that nigga Tay K, I just got another case
We get drugged up, and tear the club up
You too boring for the bitch, get your buns up
It ain’t safe, it ain’t safe
All these diamonds in the face
Fuck around and turn that bitch to Stevie Wonder
Yeah ho!

[Belly:]
Fuck with B and get some money (Belly)
Fuck with B and get some money (It’s me)
Fuck with B and get some money
Uh, screaming “uhhh”

Master P
Baby that ass looking like a masterpiece
Used to open doors with a half a key
Fish scale by the whale, call it catch release
No limit to it, no limit
I’m still with the go-getters and the gorillas
Old paper got me dressed up like a dope dealer
Like a wholesale of money, smellin’ like a co-seller
It ain’t safe (no)
Check your bags on me, I don’t give a thang
Shoe box for my for my very first bank (hello)
I might pull up on your court with the tank (no limit!)

[A$AP Rocky:]
If I hit it one time, I’ma pipe her
If I hit it two times, then I like her
If I fuck three times, I’ma wife her
It ain’t safe for the black or the white girls
It ain’t safe, it ain’t safe, it ain’t safe, it ain’t safe
Tell your man pipe up, nigga, pipe up
Hunnit bands from the safe in your face, what’d you say?
Money dance, turn this shit into a nightclub

[G-Eazy:]
Ayy, yeah, fuck with me and get some money
Yeah, ayy, fuck with me and get some money
Ayy, yeah, fuck with me and get some money
Ayy, yeah, fuck with G and get some money

#Pronunciación de la Canción

 

<g-eazy> liriks
nou limət rimiks mjuzik vidiou vəržən
fit. <a$ap> rɑki, <cardi> bi, frenč mantænə, ǰusi ǰei ənd beli
<[a$ap> rɑki: <]>
if ai hit it wʌn taim, <ima> paip hər
if ai hit it tu taimz, ðen ai laik hər
if ai fək θri taimz, <ima> waif hər
it eint seif fər ðə blæk ɔr ðə wait ɡərlz
it eint seif, it eint seif, it eint seif, it eint seif
tel jər mæn paip ʌp, <nigga>, paip ʌp
<hunnit> bændz frəm ðə seif in jər feis, wətəd ju sei?
mʌni dæns tərn ðis šit intu ə naitkləb
<[g-eazy>: <]>
ai, jæ, fək wiθ mi ənd ɡet səm mʌni
jæ, ai, fək wiθ mi ənd ɡet səm mʌni
ai, jæ, fək wiθ mi ənd ɡet səm mʌni
ai, jæ, fək wiθ ǰi ənd ɡet səm mʌni
nou limət, aim ə fʌkiŋ soulǰə, ai
ɔlweiz lit, jæ, aim nevər soubə
its bin θri deiz in ə rou, jər bič kʌmiŋ ouvᵊr
tould ðət bič tə kik rɑks, ši ækt laik its ə bouldə, ai
<rari>, šɑpiŋ, let mi, kɑp it
ɔlweiz, <poppin>, <hella>, <poppin>
šiz ei, bɑpər, homi, <hoppin>
eint nou, stɑpiŋ, ælbəm, drɑpiŋ
ɡɑt ðə siti ɑn faiər
bič laiiŋ ɑn mi laik ši taiərd
ai mait həv tə fək əraund ənd kɒl <kamaiyah>
hou stəriŋ ʌp ðə pɑt, <jambalaya>
jəŋ ǰerəld
<[a$ap> rɑki: <]>
if ai hit it wʌn taim, <ima> paip hər
if ai hit it tu taimz ðen ai laik hər
if ai fək θri taimz, <ima> waif hər
it eint seif fər ðə blæk ɔr ðə wait ɡərlz
it eint seif, it eint seif, it eint seif, it eint seif
tel jər mæn paip ʌp, <nigga>, paip ʌp
<hunnit> bændz frəm ðə seif in jər feis, wətəd ju sei?
mʌni, dæns, tərn ðis šit intu ə naitkləb
<[cardi> bi ənd <g-eazy>: <]>
fək im ðen ai ɡet səm mʌni, jæ
fək im ðen ai ɡet səm mʌni, jæ
fək im ðen ai ɡet səm mʌni, jæ
fək im ðen ai ɡet səm mʌni
<[cardi> bi: <]>
ai nid təŋ, ai nid feis, ɡiv mi brein, kɑnsəntret
æpəl foun, prɑdə keis, kil ə wiv, rɑk ə leis
fək ðə mou, bai ði eis, fək ðə ɡoust, draiv ðə reiθ
ɡet səm mʌni, fləd ðə roli, fək ðə roli, pɑtek feis
mai kərir <takin> ɒf, ðiz houz ǰɑɡiŋ in pleis
swer ðiz houz rən ðei mauθ, hau ðiz houz aut əv šeip?
kən ju stɑp wiθ ɔl ðə səbz? bič, ai eint ǰerəd
if ju rili wɑnt səm smouk, ju kən pul ʌp, ju kən ɡet it
ɡræb ə hænd ful əv breidz, meik ə <nigga> it mi aut
put ə wait bɔi ɑn <sazón>, ai mait tərn <g-eazy> aut
kip it ǰi frəm ðə kləb til ði end frəm ðə spɑt
ju nou mi, <cardi> bi, pusi <poppin> ɑn ðə čɑrts, ɑ, ɑ!
<[g-eazy>: <]>
ai, jæ, fək wiθ mi ənd ɡet səm mʌni
jæ, ai, fək wiθ mi ənd ɡet səm mʌni
ai, jæ, fək wiθ mi ənd ɡet səm mʌni
ai, jæ, fək wiθ ǰi ənd ɡet səm mʌni
<[french> mantænə: <]>
laitərz ʌp, stim aut ðə ruf ruf, ruf
paip ʌp, <spittin> laik ɡril nid ə tuθ tuθ, tuθ
<turnt-turnt> ʌp, jæ, ai nid <camila> in ðə ɡrup ɡrup, ɡrup
peipər ʌp, dʌbəl <pumpin>, biɡ wiθ ðə lut lut, lut
it eint seif, it eint seif
miljən kæš in ə seif
frenč vənilə bai ðə keis
fək ðə kəfs ər in mai breis
<frenchy> z ðə neim, <cb> z ðə ɡæŋ
lets kɒl ðə bɔiz, kɒl ə kʌpəl pleinz
riŋ ɑn laik ə meisən
pusi wet, kæš lɔŋ, <kyrie> wiθ ðə mæsk ɑn
kip ə <hunned>, kəm ənd ɡet səm <hunneds>
fək wiθ mi ənd ɡet səm mʌni
wi dount meik it disəpir, deivəd kɑpərfild
drɑp tɑp ɑn ðə vil laik ə lɑbstər teil
tɔk best bɑks fri laik <akinyele>
tɔk ðə best bič fər ə hæpi mil
<[g-eazy>: <]>
jæ, <ayy>, jæ
fək wiθ mi ənd ɡet səm mʌni
jæ, in majæmi pɑrtiiŋ wiθ pʌfi, <ayy>
ši wɑnt tə fək, ai tould hər briŋ hər bʌdi, <ayy>
jæ, sək ə sək ə dik ɔr sʌmθiŋ
jæ, hwʌts ʌndərstud eint ɡɑtə bi ikspleind, <ayy>
stripərz ət ilevən kip mi entərteind
mʌni dæns, mʌni dæns, ǰəst tə meik it rein
jæ, θərd ælbəm, nʌθiŋ wəz ðə seim
it eint seif, it eint seif
<a-$-a-p>
ai kəm frəm ðə bei hweᵊr ðə <cudi> sei ji
tʌčdaun in ðə taun, aim əz biɡ əz <kd>
si <nba> mʌni, plænt ə fʌkiŋ mʌni tri
daiməndz, kristəl ɡaizər
biɡ bɑdi ðət <488>iz waidər
puliŋ ʌp laik əlɔŋ keim ə spaidər
ðə fɔrθ taim ai put ə beibi insaid hər
<[a$ap> rɑki: <]>
if ai hit it wʌn taim, <ima> paip hər
if ai hit it tu taimz, ðen ai laik hər
if ai fək θri taimz, <ima> waif hər
it eint seif fər ðə blæk ɔr ðə wait ɡərlz
it eint seif, it eint seif, it eint seif, it eint seif
tel jər mæn paip ʌp, <nigga>, paip ʌp
<hunnit> bændz frəm ðə seif in jər feis, wətəd ju sei?
mʌni dæns, tərn ðis šit intu ə naitkləb
<[juicy> ǰei: <]>
slɑb ɑn mai nɑb, laik kɔrn ɑn ðə kɑb
ai breik ə bič, laik <chyna> did rɑb
put ə hou tə wərk, laik ši went ənd ɡɑt ə ǰɑb
evribɑdi hit mæn, welkəm tə ðə mɑb mɑfiə!
pul ʌp ənʌðᵊr wip ɔr sʌmθiŋ, jæ ə difərənt wʌn
fək ʌp ənʌðᵊr vi:aipi ɔr sʌmθiŋ, ai bin kiliŋ <em>
smouk ənʌðᵊr zip ɔr sʌmθiŋ, bili <kimbered> ʌp
teik ənʌðᵊr sip ɔr sʌm, ai eint lit ənəf
it eint seif, it eint seif
ɡɑt ðəm ɡənz in mai reiθ
ɡɑt ðəm wʌnz evriwer, ši ɡɑt ðəm bənz in mai feis
ai ɡɑt ɡərlz ɑn ðə poul, laik ðei <tryna> win ə reis
fri ðət <nigga> tei kei, ai ǰəst ɡɑt ənʌðᵊr keis
wi ɡet drʌɡd ʌp, ənd teər ðə kləb ʌp
ju tu bɔriŋ fər ðə bič, ɡet jər bənz ʌp
it eint seif, it eint seif
ɔl ðiz daiməndz in ðə feis
fək əraund ənd tərn ðət bič tə stivi wʌndər
jæ hou!
<[belly>: <]>
fək wiθ bi ənd ɡet səm mʌni beli
fək wiθ bi ənd ɡet səm mʌni its mi
fək wiθ bi ənd ɡet səm mʌni
ə, skrimiŋ <uhhh>
mæstᵊr pi
beibi ðət æs lukiŋ laik ə mæstᵊrpis
just tə oupən dɔrz wiθ ə hæf ə ki
fiš skeil bai ðə weil, kɒl it kæč rilis
nou limət tə it, nou limət
aim stil wiθ ðə ɡou ɡetəz ənd ðə ɡəriləz
ould peipər ɡɑt mi drest ʌp laik ə doup dilər
laik ə houlseil əv mʌni, <smellin> laik ə <co-seller>
it eint seif nou
ček jər bæɡz ɑn mi, ai dount ɡiv ə <thang>
šu bɑks fər mai fər mai veri fərst bæŋk həlou
ai mait pul ʌp ɑn jər kɔrt wiθ ðə tæŋk nou limət!
<[a$ap> rɑki: <]>
if ai hit it wʌn taim, <ima> paip hər
if ai hit it tu taimz, ðen ai laik hər
if ai fək θri taimz, <ima> waif hər
it eint seif fər ðə blæk ɔr ðə wait ɡərlz
it eint seif, it eint seif, it eint seif, it eint seif
tel jər mæn paip ʌp, <nigga>, paip ʌp
<hunnit> bændz frəm ðə seif in jər feis, wətəd ju sei?
mʌni dæns, tərn ðis šit intu ə naitkləb
<[g-eazy>: <]>
<ayy>, jæ, fək wiθ mi ənd ɡet səm mʌni
jæ, <ayy>, fək wiθ mi ənd ɡet səm mʌni
<ayy>, jæ, fək wiθ mi ənd ɡet səm mʌni
<ayy>, jæ, fək wiθ ǰi ənd ɡet səm mʌni
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!