guitar-skull-pronunciaciones

G-Eazy – Summer In December-Pronunciación Letra Traducción

G-Eazy – Summer In December-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

G-Eazy Lyrics
“Summer In December”

Uh, yeah
I just told myself, uh
Yeah, uh, yeah

Welcome to LA
The land of opportunity where everybody stay
The girls are pretty, some will shine 360 days
But I don’t always feel that way, today I need some gray
Yeah, uh, please protect my soul before they weather it away
The land of opportunity where everybody stay

Yeah, and move out to this town where dreams, ambitions, and get lost in the party
Takes a toll on you, man, this shit will charge a large fee
Just don’t forget who you are, G
Staring at the man in the mirror, like I recognize him hardly
Brought my sins away and twist some parsley
Stop and chill, these days I do it sparsely
In another universe I coulda’ had a stroller and a car seat, but-
And tell me things not happen how they supposed to
But somehow it seems I hurt all the people I get close to
Experience a breakdown some 27 goes through
‘Cause you don’t want to see heaven, yeah, where Janis Joplin knows you
On phone calls with Mama like she tryin’ to give me a earfull
She said “This is the town that happens in so just be careful
Been tryin’ to keep your head straight
And dead-off all that bullshit, that’s just dead weight”
Yeah

Welcome to LA
The land of opportunity where everybody stay
The girls are pretty, some will shine 360 days
But I don’t always feel that way, today I need some gray
Yeah, uh, please protect my soul before they weather it away
The land of opportunity where everybody stay

The whole world’s outside knocking at my door like “Gerald, where the fuck that album at?”
But I ain’t home, I’m on the road, the stage is where they found me at
So my personal interest, take a backseat to the business
But I balance like a gymnast, like Simone in the Olympics
So please pardon my tardiness, I’m tryin’ to put my heart in this
Give this shit my everything, every time when I start with this
Hungry for the world, I swear I starve for this
Yeah, artists come and go these days it’s easy, they’re not hard to miss
Here today, gone tomorrow, they fade into a dark abyss
Hollywood sunk to a dream, like how the fuck you fall for this?
Have to know yourself or you just really gon’ get lost in this, sauce
I really paid the cost to be a boss
I paid in cash and skipped the tax, ain’t asked for no receipt
When I get stressed I play the beat and split a Swisher Sweet
Damn

Welcome to LA
The land of opportunity where everybody stay
The girls are pretty, some will shine 360 days
But I don’t always feel that way, today I need some gray
Yeah, uh, please protect my soul before they weather it away
The land of opportunity, yeah, uh

#Pronunciación de la Canción

<g-eazy> liriks
sʌmər in dəsembər

ə, jæ
ai ǰəst tould maiself, ə
jæ, ə, jæ

welkəm tə lɑ
ðə lænd əv ɑpərtunəti hweᵊr evribɑdi stei
ðə ɡərlz ər priti, səm wəl šain θri hʌndrəd siksti deiz
bət ai dount ɔlweiz fil ðət wei, tədei ai nid səm ɡrei
jæ, ə, pliz prətekt mai soul bifɔr ðei weðər it əwei
ðə lænd əv ɑpərtunəti hweᵊr evribɑdi stei

jæ, ənd muv aut tə ðis taun hweᵊr drimz, æmbišənz, ənd ɡet lɒst in ðə pɑrti
teiks ə toul ɑn ju, mæn, ðis šit wəl čɑrǰ ə lɑrǰ fi
ǰəst dount fərɡet hu ju ɑr, ǰi
steriŋ ət ðə mæn in ðə mirər, laik ai rekəgnaiz im hɑrdli
brɔt mai sinz əwei ənd twist səm pɑrsli
stɑp ənd čil, ðiz deiz ai də it spɑrsli
in ənʌðᵊr junivərs ai <coulda> həd ə stroulər ənd ə kɑr sit, bət
ənd tel mi θiŋz nɑt hæpən hau ðei səpouzd tu
bət sʌmhɑw it simz ai hərt ɔl ðə pipəl ai ɡet klous tu
ikspiriəns ə breikdaun səm twenti sevən ɡouz θru
kəz ju dount wɑnt tə si hevən, jæ, hweᵊr ǰænis ǰɑplin nouz ju
ɑn foun kɒlz wiθ mɑmə laik ši <tryin> tə ɡiv mi ə irfəl
ši sed ðis iz ðə taun ðət hæpənz in sou ǰəst bi kerfəl
bin <tryin> tə kip jər hed streit
ənd <dead-off> ɔl ðət bulšit, ðæts ǰəst ded weit

welkəm tə lɑ
ðə lænd əv ɑpərtunəti hweᵊr evribɑdi stei
ðə ɡərlz ər priti, səm wəl šain θri hʌndrəd siksti deiz
bət ai dount ɔlweiz fil ðət wei, tədei ai nid səm ɡrei
jæ, ə, pliz prətekt mai soul bifɔr ðei weðər it əwei
ðə lænd əv ɑpərtunəti hweᵊr evribɑdi stei

ðə houl wərldz autsaid nɑkiŋ ət mai dɔr laik ǰerəld, hweᵊr ðə fək ðət ælbəm æt?
bət ai eint houm, aim ɑn ðə roud, ðə steiǰ iz hweᵊr ðei faund mi æt
sou mai pərsənəl intrəst, teik ə bæksit tə ðə biznəs
bət ai bæləns laik ə ǰimnəst, laik simoun in ði olimpiks
sou pliz pɑrdən mai tɑrdinəs, aim <tryin> tə put mai hɑrt in ðis
ɡiv ðis šit mai evriθiŋ, evri taim hwen ai stɑrt wiθ ðis
hʌŋɡri fər ðə wərld, ai swer ai stɑrv fər ðis
jæ, ɑrtəsts kəm ənd ɡou ðiz deiz its izi, ðer nɑt hɑrd tə mis
hiər tədei, ɡɒn təmɑrou, ðei feid intu ə dɑrk əbis
hɑliwud səŋk tə ə drim, laik hau ðə fək ju fɑl fər ðis?
həv tə nou jərself ɔr ju ǰəst rili <gon> ɡet lɒst in ðis, sɒs
ai rili peid ðə kɑst tə bi ə bɒs
ai peid in kæš ənd skipt ðə tæks, eint æskt fər nou rəsit
hwen ai ɡet strest ai plei ðə bit ənd split ə swišər swit
dæm

welkəm tə lɑ
ðə lænd əv ɑpərtunəti hweᵊr evribɑdi stei
ðə ɡərlz ər priti, səm wəl šain θri hʌndrəd siksti deiz
bət ai dount ɔlweiz fil ðət wei, tədei ai nid səm ɡrei
jæ, ə, pliz prətekt mai soul bifɔr ðei weðər it əwei
ðə lænd əv ɑpərtunəti, jæ, ə

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!