GHOSTEMANE x Parv0 – I duckinf hatw you- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

GHOSTEMANE x Parv0 – I duckinf hatw you- Cómo se pronuncia en inglés-español-portugues rápido y fácil subtitulada

“I duckinf hatw you”

(No, no, no, no, no!)
Fuck love
I don’t want none, I don’t want love
I’ll be blunt I’m a time bomb
(Tick, tick, tick)

You say I’m a God
But I know I’m not
Why do I feel like?
(Nothing)
Literally a million other reasons I gotta pretend I’m ok
But I’m not I’m not, I’m not!
What you want, bitch I’m nothing but a notch
I went digging thru my lungs this is all I really got
When am I gonna learn to give it all up?
(Nobody wants you, nobody wants you)
When am I gonna learn there’s never gonna be a forever for me a letter from me delivered to me?
Teaming up with demons instead of trying to defeat them looking shawty in the eyes sayin’ “Take it or leave it”
Ima keep it under wraps that I a rap maybe then she won’t become a demon either and we can live in another reality count on me to fuck it up, fuck it up!
Never not the case, level 11 mage, I got it all made
Shouldn’t I be happy? Shouldn’t I be?

I’m not fucking God!
I’m not fucking happy, I’m never happy!
No!

(I was 15, following my dreams, holes in my jeans
Daddy hated everything, but his pills, got his thrills
With his finger in my face, in my face
Then he’d said, “What a waste, what a waste, what a waste…”)

What a waste! What a waste! What a waste!
What a waste! What a waste! What a waste!
What a waste! What a waste! What a waste!
What a waste! What a waste!…

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

 

ai <duckinf> <hatw> ju

nou, nou, nou, nou, nou!
fək lʌv
ai dount wɑnt nən, ai dount wɑnt lʌv
ail bi blənt aim ə taim bɑm
tik, tik, tik

ju sei aim ə ɡɑd
bət ai nou aim nɑt
wai də ai fil laik?
nʌθiŋ
litərəli ə miljən ʌðᵊr rizənz ai ɡɑtə pritend aim oukei
bət aim nɑt aim nɑt, aim nɑt!
hwʌt ju wɑnt, bič aim nʌθiŋ bət ə nɑč
ai went diɡiŋ θru mai ləŋz ðis iz ɔl ai rili ɡɑt
hwen əm ai ɡɑnə lərn tə ɡiv it ɔl ʌp?
noubədi wɑnts ju, noubədi wɑnts ju
hwen əm ai ɡɑnə lərn ðerz nevər ɡɑnə bi ə fərevər fər mi ə letər frəm mi dəlivərd tə mi?
timiŋ ʌp wiθ dimənz insted əv traiiŋ tə dəfit ðəm lukiŋ <shawty> in ði aiz <sayin> teik it ɔr liv it
<ima> kip it ʌndᵊr ræps ðət ai ə ræp meibi ðen ši wount bikʌm ə dimən iðər ənd wi kən laiv in ənʌðᵊr riæləti kaunt ɑn mi tə fək it ʌp, fək it ʌp!
nevər nɑt ðə keis, levəl ilevən meiǰ, ai ɡɑt it ɔl meid
šudənt ai bi hæpi? šudənt ai bi?

aim nɑt fʌkiŋ ɡɑd!
aim nɑt fʌkiŋ hæpi, aim nevər hæpi!
nou!

ai wəz fiftin, fɒlouiŋ mai drimz, houlz in mai ǰinz
dædi heitəd evriθiŋ, bət iz pilz, ɡɑt iz θrilz
wiθ iz fiŋɡər in mai feis, in mai feis
ðen hid sed, hwʌt ə weist, hwʌt ə weist, hwʌt ə weist…

hwʌt ə weist! hwʌt ə weist! hwʌt ə weist!
hwʌt ə weist! hwʌt ə weist! hwʌt ə weist!
hwʌt ə weist! hwʌt ə weist! hwʌt ə weist!
hwʌt ə weist! hwʌt ə weist!…

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!