como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

GIRLI-Girls Get Angry Too-Pronunciación Letra y Video

GIRLI-Girls Get Angry Too-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en USA

Don’t tell me that I’m super cute
I’m a samurai princess,
I’ll smash you

I’ll take you down
Further than a well
To the bottom of the deep deep oceans, well,
And your facepaint’s smudged
Look at you now
You’ve got red white uptight and making a sound
Jeez, Lizzie’s being a serious cunt
It Must be because it’s her time of the month
Riding the crimson wave
Girls get naughty boys
Tell ‘em behave
Hyper masculinity
Drowning the vicinity
Weakness is just another word for femininity
But I’m just a raging feminist
Burn the bras, don’t shave your pits
Don’t listen to me, I’m fucking crazy
I don’t wanna have babies
Don’t need a man to save me
Is that a problem, love?
You, me, round two boxing gloves
All I ever do is tweet about being free
Then I got the whole world Katie Hopkin-ing on me
Girls get angry too
I’m a samurai princess, I’ll smash you
Samurai prince, glue lips in two
Girls get angry too
Samurai princess, I’ll smash you
Samurai prince, this is what I gotta do
Girls get angry too
I’m a samurai princess, I’ll smash you
Samurai prince, glue lips in two
Girls get angry too
Samurai princess, I’ll smash you
Samurai prince, this is what I gotta do
I’m gonna bite off your ear
I’m gonna tell you something that you don’t wanna hear
If I have a son then I’m gonna call him Mia
Extract the tears, extract the fear, ‘cause
What’s a girl, whats a boy?
Why are there gender sections for toys?
And sorry if I’m out of line,
But I don’t want hambleys to decide
If my kid’s a fireman or a bride
Might as well get out of here
Run away and hide
‘Cause I’m a pop princess
A sassy songstress
We’re all very impressed
What a revealing dress
Go on, give us a kiss
You look so pretty miss,
You look so pretty
You look so pretty miss
Girls get angry too
I’m a samurai princess, I’ll smash you
Samurai prince, glue lips in two
Girls get angry too
Samurai princess, I’ll smash you
Samurai prince, this is what I gotta do
Girls get angry too
I’m a samurai princess, I’ll smash you
Samurai prince, glue lips in two
Girls get angry too
Samurai princess, I’ll smash you
Samurai prince, this is what I gotta do
How come we decide from when a baby’s born
Whether he’s strong, whether she’s sweet corn
Let the women on the bus first
If they wear a short skirt
That means that they got there first
This is women at their worst
Women, women women
Girls get angry too
I’m a samurai princess, I’ll smash you
Samurai prince, glue lips in two
Girls get angry too
Samurai princess, I’ll smash you
Samurai prince, this is what I gotta do

dount tel mi ðət aim supər kjut
aim ə sæmərai prinses,
ail smæš ju

ail teik ju daun
fərðər ðən ə wel
tə ðə bɑtəm əv ðə dip dip oušənz, wel,
ənd jər <facepaint>iz sməǰd
luk ət ju nau
juv ɡɑt red wait əptait ənd meikiŋ ə saund
ǰiz, liziiz biiŋ ə siriəs kənt
it məst bi bikɒz its hər taim əv ðə mənθ
raidiŋ ðə krimzən weiv
ɡərlz ɡet nɒti bɔiz
tel <em> bəheiv
haipər mæskjəlinəti
drauniŋ ðə vəsinəti
wiknəs iz ǰəst ənʌðᵊr wərd fər feməninəti
bət aim ǰəst ə reiǰiŋ femənəst
bərn ðə bræs, dount šeiv jər pits
dount lisən tə mi, aim fʌkiŋ kreizi
ai dount wɑnə həv beibiz
dount nid ə mæn tə seiv mi
iz ðət ə prɑbləm, lʌv?
ju, mi, raund tu bɑksiŋ ɡləvz
ɔl ai evᵊr də z twit əbaut biiŋ fri
ðen ai ɡɑt ðə houl wərld keiti <hopkin-ing> ɑn mi
ɡərlz ɡet æŋɡri tu
aim ə sæmərai prinses, ail smæš ju
sæmərai prins, ɡlu lips in tu
ɡərlz ɡet æŋɡri tu
sæmərai prinses, ail smæš ju
sæmərai prins, ðis iz hwʌt ai ɡɑtə du
ɡərlz ɡet æŋɡri tu
aim ə sæmərai prinses, ail smæš ju
sæmərai prins, ɡlu lips in tu
ɡərlz ɡet æŋɡri tu
sæmərai prinses, ail smæš ju
sæmərai prins, ðis iz hwʌt ai ɡɑtə du
aim ɡɑnə bait ɒf jər ir
aim ɡɑnə tel ju sʌmθiŋ ðət ju dount wɑnə hir
if ai həv ə sən ðen aim ɡɑnə kɒl im miə
ikstrækt ðə tirz, ikstrækt ðə fir, kəz
hwʌts ə ɡərl, wəts ə bɔi?
wai ər ðər ǰendər sekšənz fər tɔiz?
ənd sɑri if aim aut əv lain,
bət ai dount wɑnt <hambleys> tə dəsaid
if mai kidz ə fairmən ɔr ə braid
mait əz wel ɡet aut əv hiər
rən əwei ənd haid
kəz aim ə pɑp prinses
ə sæsi sɒŋstris
wir ɔl veri imprest
hwʌt ə riviliŋ dres
ɡou ɑn, ɡiv əz ə kis
ju luk sou priti mis,
ju luk sou priti
ju luk sou priti mis
ɡərlz ɡet æŋɡri tu
aim ə sæmərai prinses, ail smæš ju
sæmərai prins, ɡlu lips in tu
ɡərlz ɡet æŋɡri tu
sæmərai prinses, ail smæš ju
sæmərai prins, ðis iz hwʌt ai ɡɑtə du
ɡərlz ɡet æŋɡri tu
aim ə sæmərai prinses, ail smæš ju
sæmərai prins, ɡlu lips in tu
ɡərlz ɡet æŋɡri tu
sæmərai prinses, ail smæš ju
sæmərai prins, ðis iz hwʌt ai ɡɑtə du
hau kəm wi dəsaid frəm hwen ə beibiz bɔrn
weðər hiz strɒŋ, weðər šiz swit kɔrn
let ðə wimən ɑn ðə bəs fərst
if ðei wer ə šɔrt skərt
ðət minz ðət ðei ɡɑt ðər fərst
ðis iz wimən ət ðer wərst
wimən, wimən wimən
ɡərlz ɡet æŋɡri tu
aim ə sæmərai prinses, ail smæš ju
sæmərai prins, ɡlu lips in tu
ɡərlz ɡet æŋɡri tu
sæmərai prinses, ail smæš ju
sæmərai prins, ðis iz hwʌt ai ɡɑtə du