Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Goo Goo Dolls-So Alive-Pronunciación Letra y Video

Goo Goo Dolls-So Alive-Aprender Inglés con Canciones y Músicas

#Pronunciación de Nivel Intermedio

ɡu ɡu dɑlz liriks
sou əlaiv

filiŋ laik ə hirou, bət ai kænt flai
nou, ju nevər kræš if ju dount trai
tuk it tə ði eǰ, nau ai nou wai
nevər ɡɑnə laiv if jər tu skerd tə dai

ɡɑnə diskənekt frəm ðə hɑrd waiər
taim tə reiz ə flæɡ fər ðə sis faiər

steriŋ daun ðə houl insaid mi
lukiŋ in ðə mirər, meikiŋ pis wiθ ði enəmi

aim sou əlaiv, aim sou əlaiv, aim sou əlaiv
ju kən meik it ɑn ə wiš if ju wɑnt tu
ju kən meik it ɑn ə wiš if ju wɑnt tu
aim sou əlaiv, aim sou əlaiv, aim sou əlaiv
ju kən meik it ɑn ə wiš if ju wɑnt tu
ju kən meik it ɑn ə wiš if ju wɑnt tu

oupən ʌp mai hɑrt laik ə šɑtɡən
blaindəd bai ðə lait əv ə nu sən
ɡet ʌp, ɡet ʌp, ɡet aut ənd ɡet dən
fər ðə fərst taim ai fil laik sʌmwən

breikiŋ daun ðə wɒlz in mai oun maind
kipiŋ mai feiθ fər ðə bæd taimz
ɡet ʌp, ɡet ʌp, stænd laik ə čæmpiən
teik it tə ðə wərld, ɡɑnə siŋ it laik ən ænθəm

aim sou əlaiv, aim sou əlaiv, aim sou əlaiv
ju kən meik it ɑn ə wiš if ju wɑnt tu
ju kən meik it ɑn ə wiš if ju wɑnt tu
aim sou əlaiv, aim sou əlaiv, aim sou əlaiv
ju kən meik it ɑn ə wiš if ju wɑnt tu
ju kən meik it ɑn ə wiš if ju wɑnt tu

ai əm nou mæn əv stil
ai həv nou hɑrt əv stoun
dount tel mi hau it filz
ail faind it ɑn mai oun

nevər ɡɑnə laiv if jər tu skerd tə dai

aim sou əlaiv, aim sou əlaiv, aim sou əlaiv
ju kən meik it ɑn ə wiš if ju wɑnt tu
ju kən meik it ɑn ə wiš if ju wɑnt tu
aim sou əlaiv, aim sou əlaiv, aim sou əlaiv
ju kən meik it ɑn ə wiš if ju wɑnt tu
ju kən meik it ɑn ə wiš if ju wɑnt tu

aim sou əlaiv, aim sou əlaiv, aim sou əlaiv

GOO GOO DOLLS LYRICS
“So Alive”

Feeling like a hero, but I can’t fly
No, you never crash if you don’t try
Took it to the edge, now I know why
Never gonna live if you’re too scared to die

Gonna disconnect from the hard wire
Time to raise a flag for the cease fire
Staring down the hole inside me
Looking in the mirror, making peace with the enemy

I’m so alive, I’m so alive, I’m so alive
You can make it on a wish if you want to
You can make it on a wish if you want to
I’m so alive, I’m so alive, I’m so alive
You can make it on a wish if you want to
You can make it on a wish if you want to

Open up my heart like a shotgun
Blinded by the light of a new sun
Get up, get up, get out and get done
For the first time I feel like someone

Breaking down the walls in my own mind
Keeping my faith for the bad times
Get up, get up, stand like a champion
Take it to the world, gonna sing it like an anthem

I’m so alive, I’m so alive, I’m so alive
You can make it on a wish if you want to
You can make it on a wish if you want to
I’m so alive, I’m so alive, I’m so alive
You can make it on a wish if you want to
You can make it on a wish if you want to

I am no man of steel
I have no heart of stone
Don’t tell me how it feels
I’ll find it on my own

Never gonna live if you’re too scared to die

I’m so alive, I’m so alive, I’m so alive
You can make it on a wish if you want to
You can make it on a wish if you want to
I’m so alive, I’m so alive, I’m so alive
You can make it on a wish if you want to
You can make it on a wish if you want to

I’m so alive, I’m so alive, I’m so alive

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!