Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Good Goodbye-Linkin Park-Chester Bennington-Pronunciación Letra Traducción

Good Goodbye-Linkin Park-Chester Bennington-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Linkin Park Lyrics
“Good Goodbye”
(feat. Pusha T & Stormzy)

[Chester:]
So say goodbye and hit the road
Pack it up and disappear
You better have some place to go
‘Cause you can’t come back around here
Good goodbye
(Don’t you come back no more)

[Mike:]
Live from the rhythm, it’s
Something wild, venomous
Enemies trying to read me
You’re all looking highly illiterate
Blindly forgetting if I’m in the mix
You won’t find an equivalent
I’ve been here killing it
Longer than you’ve been alive, you idiot
And it makes you so mad
Somebody else could be stepping in front of you
And it makes you so mad that you’re not the only one
There’s more than one of you
And you can’t understand the fact
That it’s over and done, hope you had fun
You’ve got a lot to discuss on the bus
Headed back where you’re from

[Chester:]
So say goodbye and hit the road
Pack it up and disappear
You better have some place to go
‘Cause you can’t come back around here
Good goodbye
Good goodbye
Good goodbye
Good goodbye
Good goodbye

[Pusha T:]
(Wooh!)
Goodbye, good riddance
A period is after every sentence
Did my time with my cellmate
Maxed out so now we finished
Every day was like a hail date
Every night was like a hailstorm
Took her back to my tinted windows
Showin’ out, she in rare form
Wings up, now I’m airborne
King Push, they got a chair for him
Make way for the new queen
The old lineup, where they cheer for ‘em
Consequence when you ain’t there for him
Were you there for him?
Did you care for him?
You were dead wrong

[Chester:]
(Don’t you come back no more)
So say goodbye and hit the road
Pack it up and disappear
You better have some place to go
‘Cause you can’t come back around here
Good goodbye
Good goodbye
(Don’t you come back no more)
Good goodbye
Good goodbye
(Don’t you come back no more)

[Stormzy:]
Yo
Let me say goodbye to my demons
Let me say goodbye to my past life
Let me say goodbye to the darkness
Tell ‘em that I’d rather be here in the starlight
Tell ‘em that I’d rather be here where they love me
Tell ‘em that I’m yours this is our life
And I still keep raising the bar like
Never seen a young black brother in the chart twice
Goodbye to the stereotypes
You can’t tell my kings we can’t
Mandem we’re linking tings in parks
Now I got a tune with Linkin Park
Like goodbye to my old hoe’s
Goodbye to the cold roads
I can’t die for my postcode
Young little Mike from the Gold Coast
And now I’m inside with my bro bro’s
Gang

[Chester:]
So say goodbye and hit the road
Pack it up and disappear
You better have some place to go
‘Cause you can’t come back around here
Good goodbye
Good goodbye
(Don’t you come back no more)
Good goodbye
Good goodbye
(Don’t you come back no more)

#Pronunciación de la Canción

 

<linkin> pɑrk liriks
ɡud ɡudbai
fit. <pusha> ti ənd <stormzy>

<[chester>: <]>
sou sei ɡudbai ənd hit ðə roud
pæk it ʌp ənd disəpir
ju betər həv səm pleis tə ɡou
kəz ju kænt kəm bæk əraund hiər
ɡud ɡudbai
dount ju kəm bæk nou mɔr

<[mike>: <]>
laiv frəm ðə riðəm, its
sʌmθiŋ waild, venəməs
enəmiz traiiŋ tə rid mi
jər ɔl lukiŋ haili ilitərət
blaindli fərɡetiŋ if aim in ðə miks
ju wount faind ən ikwivələnt
aiv bin hiər kiliŋ it
lɔŋɡər ðən juv bin əlaiv, ju idiət
ənd it meiks ju sou mæd
sʌmbɑdi els kəd bi stepiŋ in frənt əv ju
ənd it meiks ju sou mæd ðət jər nɑt ði ounli wʌn
ðerz mɔr ðən wʌn əv ju
ənd ju kænt ʌndərstænd ðə fækt
ðət its ouvᵊr ənd dən, houp ju həd fən
juv ɡɑt ə lɑt tə diskəs ɑn ðə bəs
hedəd bæk hweᵊr jər frʌm

<[chester>: <]>
sou sei ɡudbai ənd hit ðə roud
pæk it ʌp ənd disəpir
ju betər həv səm pleis tə ɡou
kəz ju kænt kəm bæk əraund hiər
ɡud ɡudbai
ɡud ɡudbai
ɡud ɡudbai
ɡud ɡudbai
ɡud ɡudbai

<[pusha> ti: <]>
<wooh>!
ɡudbai, ɡud ridəns
ə piriəd z æftər evri sentəns
did mai taim wiθ mai <cellmate>
mækst aut sou nau wi finišt
evri dei wəz laik ə heil deit
evri nait wəz laik ə heilstɔrm
tuk hər bæk tə mai tintəd windouz
<showin> aut, ši in rer fɔrm
wiŋz ʌp, nau aim erbɔrn
kiŋ puš, ðei ɡɑt ə čer fər im
meik wei fər ðə nu kwin
ði ould lainəp, hweᵊr ðei čir fər <em>
kɑnsəkwəns hwen ju eint ðər fər im
wər ju ðər fər im?
did ju ker fər im?
ju wər ded rɒŋ

<[chester>: <]>
dount ju kəm bæk nou mɔr
sou sei ɡudbai ənd hit ðə roud
pæk it ʌp ənd disəpir
ju betər həv səm pleis tə ɡou
kəz ju kænt kəm bæk əraund hiər
ɡud ɡudbai
ɡud ɡudbai
dount ju kəm bæk nou mɔr
ɡud ɡudbai
ɡud ɡudbai
dount ju kəm bæk nou mɔr

<[stormzy>: <]>
jou
let mi sei ɡudbai tə mai dimənz
let mi sei ɡudbai tə mai pæst laif
let mi sei ɡudbai tə ðə dɑrknəs
tel <em> ðət aid ræðər bi hiər in ðə stɑrlait
tel <em> ðət aid ræðər bi hiər hweᵊr ðei lʌv mi
tel <em> ðət aim jurz ðis iz auər laif
ənd ai stil kip reiziŋ ðə bɑr laik
nevər sin ə jəŋ blæk brʌðᵊr in ðə čɑrt twais
ɡudbai tə ðə steriətaips
ju kænt tel mai kiŋz wi kænt
<mandem> wir liŋkiŋ tiŋz in pɑrks
nau ai ɡɑt ə tun wiθ <linkin> pɑrk
laik ɡudbai tə mai ould houiz
ɡudbai tə ðə kould roudz
ai kænt dai fər mai poustkoud
jəŋ litəl maik frəm ðə ɡould koust
ənd nau aim insaid wiθ mai brou broz
ɡæŋ

<[chester>: <]>
sou sei ɡudbai ənd hit ðə roud
pæk it ʌp ənd disəpir
ju betər həv səm pleis tə ɡou
kəz ju kænt kəm bæk əraund hiər
ɡud ɡudbai
ɡud ɡudbai
dount ju kəm bæk nou mɔr
ɡud ɡudbai
ɡud ɡudbai
dount ju kəm bæk nou mɔr

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!