aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Gorillaz-19-2000-Pronunciación Letra Traducción y Video

Gorillaz-19-2000-Cursos de Inglés Gratis

GORILLAZ LYRICS
“19-2000”

The world is spinning too fast
I’m buying lead Nike shoes
To keep myself tethered
To the days I try to lose

My mama said to slow down
You must make your own shoes
Stop dancing to the music
Of Gorillaz in a happy mood

Keep a my groove on

Ba ba ba
Bay do de bop

Here you go!
Get the cool!
Get the cool shoeshine!
Get the cool!
Get the cool shoeshine!
Get the cool!
Get the cool shoeshine!
Get the cool!
Get the cool shoeshine!

There’s a—

There’s a monkey in the jungle
Watching a vapour trail
Caught up in the conflict
Between it’s brain and his tail

And if time’s elimination
Then we got nothing to lose
Please repeat the message
It’s the music that we choose

Keep a my groove on

Ba ba ba
Bay do de bop

OK bring it down yeah we gonna break out
Get the cool!
Get the cool shoeshine!
Get the cool!
Get the cool shoeshine!
Get the cool!
Get the cool shoeshine!
Get the cool!
Get the cool shoeshine!

Ah
Ah
Ah
Ah

Day doo de bop
Day doo de bop
Day doo de bop
Day doo de bop

#Pronunciación de Nivel Avanzado

<gorillaz> liriks
<19-2000>

ðə wərld z spiniŋ tu fæst
aim baiiŋ led naiki šuz
tə kip maiself teðərd
tə ðə deiz ai trai tə luz

mai mɑmə sed tə slou daun
ju məst meik jər oun šuz
stɑp dænsiŋ tə ðə mjuzik
əv <gorillaz> in ə hæpi mud

kip ə mai ɡruv ɑn

biei biei biei
bei də di bɑp

hiər ju ɡou!
ɡet ðə kul!
ɡet ðə kul šušain!
ɡet ðə kul!
ɡet ðə kul šušain!
ɡet ðə kul!
ɡet ðə kul šušain!
ɡet ðə kul!
ɡet ðə kul šušain!

ðerz ei

ðerz ə mʌŋki in ðə ǰʌŋɡəl
wɑčiŋ ə veipər treil
kɔt ʌp in ðə kɑnflikt
bitwin its brein ənd iz teil

ənd if taimz əliməneišən
ðen wi ɡɑt nʌθiŋ tə luz
pliz rəpit ðə mesəǰ
its ðə mjuzik ðət wi čuz

kip ə mai ɡruv ɑn

biei biei biei
bei də di bɑp

oukei briŋ it daun jæ wi ɡɑnə breik aut
ɡet ðə kul!
ɡet ðə kul šušain!
ɡet ðə kul!
ɡet ðə kul šušain!
ɡet ðə kul!
ɡet ðə kul šušain!
ɡet ðə kul!
ɡet ðə kul šušain!

ɑ
ɑ
ɑ
ɑ

dei du di bɑp
dei du di bɑp
dei du di bɑp
dei du di bɑp