guitar-skull-pronunciaciones

Gorillaz – Clint Eastwood-Pronunciación Letra Traducción

Gorillaz – Clint Eastwood-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Gorillaz Lyrics
“Clint Eastwood”
(feat. Del the Funky Homosapien)

I ain’t happy, I’m feeling glad
I got sunshine in a bag
I’m useless but not for long
The future is coming on
I ain’t happy, I’m feeling glad
I got sunshine in a bag
I’m useless but not for long
The future is coming on
It’s coming on
It’s coming on
It’s coming on

Yeah… Ha Ha!
Finally someone let me out of my cage
Now, time for me is nothing ‘cause I’m counting no age
Now I couldn’t be there
Now you shouldn’t be scared
I’m good at repairs
And I’m under each snare
Intangible
Bet you didn’t think so I command you to
Panoramic view
Look I’ll make it all manageable
Pick and choose
Sit and lose
All you different crews
Chicks and dudes
Who you think is really kickin’ tunes?
Picture you gettin’ down in a picture tube
Like you lit the fuse
You think it’s fictional?
Mystical? Maybe
Spiritual
Hero who appears in you to clear your view when you’re too crazy
Lifeless
To those the definition for what life is
Priceless
To you because I put you on the hype shit
You like it?
Gun smokin’ righteous with one toke
You’re psychic among those
Possess you with one go

I ain’t happy, I’m feeling glad
I got sunshine in a bag
I’m useless but not for long
The future is coming on
I ain’t happy, I’m feeling glad
I got sunshine in a bag
I’m useless but not for long
The future (that’s right) is coming on
It’s coming on
It’s coming on
It’s coming on

The essence the basics
Without did you make it
Allow me to make this
Child-like in nature
Rhythm
You have it or you don’t that’s a fallacy
I’m in them
Every sprouting tree
Every child of peace
Every cloud and sea
You see with your eyes
I see destruction and demise (that’s right)
Corruption in disguise
From this fuckin’ enterprise
Now I’m sucked into your lies
Through Russel, not his muscles but percussion he provides
For me as a guide
(Say what)
Y’all can see me now ‘cause you don’t see with your eye
You perceive with your mind
That’s the inner
So I’mma stick around with Russ and be a mentor
Bust a few rhymes so motherfuckers remember where the thought is
I brought all this
So you can survive when law is lawless (right here)
Feelings, sensations that you thought was dead
No squealing, remember that it’s all in your head

I ain’t happy, I’m feeling glad
I got sunshine in a bag
I’m useless but not for long
The future is coming on
I ain’t happy, I’m feeling glad
I got sunshine in a bag
I’m useless but not for long
My future is coming on
It’s coming on
It’s coming on
It’s coming on
It’s coming on
My future is coming on
It’s coming on
It’s coming on
It’s coming on
It’s coming on
My future is coming on
It’s coming on
It’s coming on
It’s coming on
It’s coming on
My future is coming on
It’s coming on
It’s coming on
My future is coming on
It’s coming on
It’s coming on
My future is coming on
It’s coming on
It’s coming on
My future

#Pronunciación de la Canción

<gorillaz> liriks
klint istwud
fit. del ðə fʌŋki <homosapien>
ai eint hæpi, aim filiŋ ɡlæd
ai ɡɑt sʌnšain in ə bæɡ
aim jusləs bət nɑt fər lɔŋ
ðə fjučər z kʌmiŋ ɑn
ai eint hæpi, aim filiŋ ɡlæd
ai ɡɑt sʌnšain in ə bæɡ
aim jusləs bət nɑt fər lɔŋ
ðə fjučər z kʌmiŋ ɑn
its kʌmiŋ ɑn
its kʌmiŋ ɑn
its kʌmiŋ ɑn
jæ… hɑ hɑ!
fainəli sʌmwən let mi aut əv mai keiǰ
nau, taim fər mi z nʌθiŋ kəz aim kauntiŋ nou eiǰ
nau ai kudənt bi ðer
nau ju šudənt bi skerd
aim ɡud ət rəperz
ənd aim ʌndᵊr ič sner
intænǰəbəl
bet ju didənt θiŋk sou ai kəmænd ju tu
pænəræmik vju
luk ail meik it ɔl mæniǰəbəl
pik ənd čuz
sit ənd luz
ɔl ju difərənt kruz
čiks ənd djudz
hu ju θiŋk s rili <kickin> tunz?
pikčər ju <gettin> daun in ə pikčər tub
laik ju lit ðə fjuz
ju θiŋk its fikšənəl?
mistikəl? meibi
spiričəwəl
hirou hu əpirz in ju tə klir jər vju hwen jər tu kreizi
laifləs
tə ðouz ðə defənišən fər hwʌt laif iz
praisləs
tə ju bikɒz ai put ju ɑn ðə haip šit
ju laik it?
ɡən <smokin> raičəs wiθ wʌn <toke>
jər saikik əmʌŋ ðouz
pəzes ju wiθ wʌn ɡou
ai eint hæpi, aim filiŋ ɡlæd
ai ɡɑt sʌnšain in ə bæɡ
aim jusləs bət nɑt fər lɔŋ
ðə fjučər z kʌmiŋ ɑn
ai eint hæpi, aim filiŋ ɡlæd
ai ɡɑt sʌnšain in ə bæɡ
aim jusləs bət nɑt fər lɔŋ
ðə fjučər ðæts rait s kʌmiŋ ɑn
its kʌmiŋ ɑn
its kʌmiŋ ɑn
its kʌmiŋ ɑn
ði esəns ðə beisiks
wiðaut did ju meik it
əlau mi tə meik ðis
čaildlaik in neičər
riðəm
ju həv it ɔr ju dount ðæts ə fæləsi
aim in ðəm
evri sprautiŋ tri
evri čaild əv pis
evri klaud ənd si
ju si wiθ jər aiz
ai si dəstrəkšən ənd dimaiz ðæts rait
kərəpšən in disɡaiz
frəm ðis <fuckin> entərpraiz
nau aim səkt intu jər laiz
θru rəsəl, nɑt iz mʌsəlz bət pərkəšən hi prəvaidz
fər mi əz ə ɡaid
sei hwʌt
jɒl kən si mi nau kəz ju dount si wiθ jər ai
ju pərsiv wiθ jər maind
ðæts ði inər
sou <imma> stik əraund wiθ rəs ənd bi ə mentɔr
bəst ə fju raimz sou <motherfuckers> rəmembər hweᵊr ðə θɔt iz
ai brɔt ɔl ðis
sou ju kən sərvaiv hwen lɑ z lɒləs rait hiər
filiŋz, senseišənz ðət ju θɔt wəz ded
nou skwiliŋ, rəmembər ðət its ɔl in jər hed
ai eint hæpi, aim filiŋ ɡlæd
ai ɡɑt sʌnšain in ə bæɡ
aim jusləs bət nɑt fər lɔŋ
ðə fjučər z kʌmiŋ ɑn
ai eint hæpi, aim filiŋ ɡlæd
ai ɡɑt sʌnšain in ə bæɡ
aim jusləs bət nɑt fər lɔŋ
mai fjučər z kʌmiŋ ɑn
its kʌmiŋ ɑn
its kʌmiŋ ɑn
its kʌmiŋ ɑn
its kʌmiŋ ɑn
mai fjučər z kʌmiŋ ɑn
its kʌmiŋ ɑn
its kʌmiŋ ɑn
its kʌmiŋ ɑn
its kʌmiŋ ɑn
mai fjučər z kʌmiŋ ɑn
its kʌmiŋ ɑn
its kʌmiŋ ɑn
its kʌmiŋ ɑn
its kʌmiŋ ɑn
mai fjučər z kʌmiŋ ɑn
its kʌmiŋ ɑn
its kʌmiŋ ɑn
mai fjučər z kʌmiŋ ɑn
its kʌmiŋ ɑn
its kʌmiŋ ɑn
mai fjučər z kʌmiŋ ɑn
its kʌmiŋ ɑn
its kʌmiŋ ɑn
mai fjučər
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!