pronunciaciones

Gorillaz-Let Me Out-Pronunciación Letra Traducción y Video

Gorillaz-Let Me Out-Cursos de Inglés Gratis

GORILLAZ LYRICS
“Let Me Out”
(feat. Mavis Staples & Pusha T)

[Pusha T:]
Mama Mavis, oh
Mama, they tried my patience
Obama is gone, who is left to save us?
So together we mourn, I’m praying for my neighbors
They say the devil’s at work and Trump is calling favors
You say I’m dangerous, I speak for the nameless
I fly with the vultures, I be with them bangers
If change don’t come, then the change won’t come
If the bands make ‘em dance, then the rain gon’ come
(Woo!)

[Mavis Staples:]
Am I passin’ into the light?
(Am I looking into mercy’s eyes?) look into your eyes
All the world is out of your hands
(Then ascending into the dark, let me out)
You got to die a little if you wanna live
Change come to pass
Change come to pass
You’d best be ready for it

[2-D:]
Something I’ve begun to fear is about to change its form
Yeah, yeah, yeah, it’s a shift in time
But I won’t get tired at all

Let me out, let me out
Let me out, let me out

[Pusha T:]
Look into my eyes, mama, tell me what you see
Tell me there’s a chance for me to make it off the streets
Tell me that I won’t die at the hands of the police
Promise me I won’t outlive my nephew and my niece
Promise me my pastor isn’t lyin’ as he preach
Tell me that they’ll listen if it’s lessons that I teach
Tell me there’s a heaven in the sky where there is peace
But until then, I keep my piece in arm’s reach
(Yeah!)

[Mavis Staples:]
Am I passin’ into the light?
(Am I looking into mercy’s eyes?)
All the world is out of your hands
(Then ascending into the dark) another night
You got to die a little if you wanna live
Change coming
You’d best be ready for it

[2-D:]
Something I’ve begun to fear is about to change its form
Yeah, yeah, yeah, it’s a shift in times
But I won’t get tired at all

[Mavis Staples:]
Am I passin’ into the light?
(Am I looking into mercy’s eyes?)
All the world is out of your hands
(Then ascending into the dark) another night
You got to die a little if you wanna live
Change is coming
You’d best be ready

Be ready, ready for it
Be ready, be ready
(Let me out)

#Pronunciación de Nivel Avanzado

 

<gorillaz> liriks
let mi aut
fit. meivis steipəlz ənd <pusha> ti

<[pusha> ti: <]>
mɑmə meivis, ou
mɑmə, ðei traid mai peišəns
obɑmə z ɡɒn, hu z left tə seiv əz?
sou təɡeðər wi mɔrn, aim preiiŋ fər mai neibərz
ðei sei ðə devəlz ət wərk ənd trəmp s kɒliŋ feivərz
ju sei aim deinǰərəs, ai spik fər ðə neimləs
ai flai wiθ ðə vʌlčərz, ai bi wiθ ðəm bæŋərz
if čeinǰ dount kəm, ðen ðə čeinǰ wount kəm
if ðə bændz meik <em> dæns, ðen ðə rein <gon> kəm
wu!

<[mavis> steipəlz: <]>
əm ai <passin> intu ðə lait?
əm ai lukiŋ intu mərsiiz aiz? luk intu jər aiz
ɔl ðə wərld z aut əv jər hændz
ðen əsendiŋ intu ðə dɑrk, let mi aut
ju ɡɑt tə dai ə litəl if ju wɑnə laiv
čeinǰ kəm tə pæs
čeinǰ kəm tə pæs
jud best bi redi fər it

<[2-d>: <]>
sʌmθiŋ aiv biɡʌn tə fir z əbaut tə čeinǰ its fɔrm
jæ, jæ, jæ, its ə šift in taim
bət ai wount ɡet taiərd ət ɔl

let mi aut, let mi aut
let mi aut, let mi aut

<[pusha> ti: <]>
luk intu mai aiz, mɑmə, tel mi hwʌt ju si
tel mi ðerz ə čæns fər mi tə meik it ɒf ðə strits
tel mi ðət ai wount dai ət ðə hændz əv ðə pəlis
prɑməs mi ai wount ɑwtliv mai nefju ənd mai nis
prɑməs mi mai pæstər izənt <lyin> əz hi prič
tel mi ðət ðeil lisən if its lesənz ðət ai tič
tel mi ðerz ə hevən in ðə skai hweᵊr ðər z pis
bət ʌntil ðen, ai kip mai pis in ɑrmz rič
jæ!

<[mavis> steipəlz: <]>
əm ai <passin> intu ðə lait?
əm ai lukiŋ intu mərsiiz aiz?
ɔl ðə wərld z aut əv jər hændz
ðen əsendiŋ intu ðə dɑrk ənʌðᵊr nait
ju ɡɑt tə dai ə litəl if ju wɑnə laiv
čeinǰ kʌmiŋ
jud best bi redi fər it

<[2-d>: <]>
sʌmθiŋ aiv biɡʌn tə fir z əbaut tə čeinǰ its fɔrm
jæ, jæ, jæ, its ə šift in taimz
bət ai wount ɡet taiərd ət ɔl

<[mavis> steipəlz: <]>
əm ai <passin> intu ðə lait?
əm ai lukiŋ intu mərsiiz aiz?
ɔl ðə wərld z aut əv jər hændz
ðen əsendiŋ intu ðə dɑrk ənʌðᵊr nait
ju ɡɑt tə dai ə litəl if ju wɑnə laiv
čeinǰ iz kʌmiŋ
jud best bi redi

bi redi, redi fər it
bi redi, bi redi
let mi aut

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!