como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Gorillaz – To Binge-Pronunciación Letra Traducción

Gorillaz – To Binge-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Gorillaz Lyrics
“To Binge”
(feat. Little Dragon)

[Yukimi Nagano:]
Waiting by the mailbox, by the train
Passin’ by the hills ‘til I hear the name
I’m looking for a saw to cut these chains in half and all I want is
Someone to rely on as
Thunder comes a rolling down
Someone to rely on as
Lightning comes a staring in again

[Damon Albarn:]
I’ll wait to be forgiven
Maybe I never will
My star has left me
To take the bitter pill
That shattered feeling
Well the ‘cause of it’s a lesson learned
Just don’t know if I could roll into the sea again
“Just don’t know if I could do it all again,” she said, it’s true

[Yukimi Nagano:]
Waiting in my room and I lock the door
I watch the coloured animals ‘cross the floor
And I’m looking from a distance
And I’m listening to the whispers
And, oh, it ain’t the same
When you’re falling out of feeling
And you’re ralling in and caught again
Caught again

[Damon Albarn:]
I’m caught again in the mystery
You’re by my side, but are you still with me?
The answer’s somewhere deep in it, I’m sorry that you’re feeling it
But I just have to tell you that I love you so much these days
Have to tell you that I love you so much these days, it’s true

[Damon Albarn (Yukini Nagano):]
My heart is in economy
Due to this autonomy
Rolling in and caught again
Caught again

[Both:]
Caught again
Caught again
Caught again

My heart is in economy
Due to this autonomy
Rolling in and caught again
Caught again

#Pronunciación de la Canción

 

<gorillaz> liriks
tə binǰ
fit. litəl dræɡən
<[yukimi> naɡɑnou: <]>
weitiŋ bai ðə meilbɑks, bai ðə trein
<passin> bai ðə hilz til ai hir ðə neim
aim lukiŋ fər ə sɔ tə kət ðiz čeinz in hæf ənd ɔl ai wɑnt iz
sʌmwən tə rəlai ɑn æz
θʌndər kəmz ə rouliŋ daun
sʌmwən tə rəlai ɑn æz
laitəniŋ kəmz ə steriŋ in əɡen
<[damon> <albarn>: <]>
ail weit tə bi fərɡivən
meibi ai nevər wil
mai stɑr həz left mi
tə teik ðə bitər pil
ðət šætərd filiŋ
wel ðə kəz əv its ə lesən lərnd
ǰəst dount nou if ai kəd roul intu ðə si əɡen
ǰəst dount nou if ai kəd də it ɔl əɡen, ši sed, its tru
<[yukimi> naɡɑnou: <]>
weitiŋ in mai rum ənd ai lɑk ðə dɔr
ai wɑč ðə kʌlərd ænəməlz krɑs ðə flɔr
ənd aim lukiŋ frəm ə distəns
ənd aim lisəniŋ tə ðə wispərz
ænd, ou, it eint ðə seim
hwen jər fɑliŋ aut əv filiŋ
ənd jər <ralling> in ənd kɔt əɡen
kɔt əɡen
<[damon> <albarn>: <]>
aim kɔt əɡen in ðə mistəri
jər bai mai said, bət ər ju stil wiθ mi?
ði ænsərz sʌmwer dip in it, aim sɑri ðət jər filiŋ it
bət ai ǰəst həv tə tel ju ðət ai lʌv ju sou mʌč ðiz deiz
həv tə tel ju ðət ai lʌv ju sou mʌč ðiz deiz, its tru
<[damon> <albarn> <yukini> naɡɑnou: <]>
mai hɑrt s in ikɑnəmi
du tə ðis ɒtɑnəmi
rouliŋ in ənd kɔt əɡen
kɔt əɡen
<[both>: <]>
kɔt əɡen
kɔt əɡen
kɔt əɡen
mai hɑrt s in ikɑnəmi
du tə ðis ɒtɑnəmi
rouliŋ in ənd kɔt əɡen
kɔt əɡen
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!