Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Gotta Get Out-5 Seconds Of Summer-Pronunciación Letra y Video

Gotta Get Out-5 Seconds Of Summer-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en América

5 SECONDS OF SUMMER LYRICS
“Gotta Get Out”

Even when the sky is falling down
Even when the earth is crumbling ‘round my feet

Even when we try to say goodbye
And you can cut the tension with a knife in here

‘Cause I know what’ll happen
If we get through this

And if the earth ends up crumbling down to its knees baby
We just gotta get out
We just gotta get out
And if the skyscrapers tumble down and crash around baby
We just gotta get out
We just gotta get out

‘Cause I feel so damn lost
And it comes with a cost of being alone

Everything is falling down
We’re suffering, helpless thoughts and
Out we sing, prayers go to the sky

And if the earth ends up crumbling down to its knees baby
We just gotta get out
We just gotta get out
Gotta get, gotta get, gotta get out
And if the skyscrapers tumble down and crash around baby
We just gotta get out
We just gotta get out

And if we fall
It’s not your fault
Shadows covering
Our selfish foes
And as our love,
Can go out on a high note

Even when the sky is falling down
Even when the earth is crumbling ‘round my feet
Around my feet

And if the earth ends up crumbling down to its knees baby
We just gotta get out
We just gotta get out
Gotta get, gotta get, gotta get out
And if the skyscrapers tumble down and crash around baby
We just gotta get out
We just gotta get out

We just gotta get out
We just gotta get out
We just gotta get out

We just gotta get out
We just gotta get out

#Pronunciación de Nivel Básico

Iven buen de eskai is folin daun
Iven buen di erz is cramblen raun mai fit
Iven buen bui trai tu sei gudbai
An yu ken kat de tenshon buit a naif in jir
Kos ai nou buadel japen
If bui get tru dis
An if di erz ends ap cramblen daun tu its nis beibi
Bui yost gada get aut
Bui yost gada get aut
An if de eskaicreipers tambol daun an crash araun beibi
Bui yost gada get aut
Bui yost gada get aut
Kos ai fil so dem lost
An it koms buit a kost of biin alon
Ebrizen is folen daun
Buir soferen, jelples zots an
Aut bui sin, preyers gou tu de eskai
An if di erz ends ap cramblen daun tu its nis beibi
Bui yost gada get aut
Bui yost gada get aut
An if de eskaicreipers tambol daun an crash araun beibi
Bui yost gada get aut
Bui yost gada get aut
An if bui fol
Its nat yor folt
Shadous coverin
Ar selfish fus
An as ar lav
Ken gou aut on a jai nout
Iven buen de eskai is folin daun
Iven buen di erz is cramblen raun mai fit
Araun mai fit
An if di erz ends ap cramblen daun tu its nis beibi
Bui yost gada get aut
Bui yost gada get aut
An if de eskaicreipers tambol daun an crash araun beibi
Bui yost gada get aut
Bui yost gada get aut
Bui yost gada get aut
Bui yost gada get aut
Bui yost gada get aut
Bui yost gada get aut
Bui yost gada get aut

#Pronunciación de Nivel Intermedio

faiv sekəndz əv sʌmər liriks
ɡɑtə ɡet aut

ivən hwen ðə skai z fɑliŋ daun
ivən hwen ðə ərθ s krʌmbəliŋ raund mai fit

ivən hwen wi trai tə sei ɡudbai
ənd ju kən kət ðə tenšən wiθ ə naif in hiər

kəz ai nou wətəl hæpən
if wi ɡet θru ðis

ənd if ðə ərθ endz ʌp krʌmbəliŋ daun tə its niz beibi
wi ǰəst ɡɑtə ɡet aut
wi ǰəst ɡɑtə ɡet aut
ənd if ðə skaiskrepərz tʌmbəl daun ənd kræš əraund beibi
wi ǰəst ɡɑtə ɡet aut
wi ǰəst ɡɑtə ɡet aut

kəz ai fil sou dæm lɒst
ənd it kəmz wiθ ə kɑst əv biiŋ əloun

evriθiŋ z fɑliŋ daun
wir sʌfəriŋ, helpləs θɔts ænd
aut wi siŋ, prerz ɡou tə ðə skai

ənd if ðə ərθ endz ʌp krʌmbəliŋ daun tə its niz beibi
wi ǰəst ɡɑtə ɡet aut
wi ǰəst ɡɑtə ɡet aut
ɡɑtə ɡet, ɡɑtə ɡet, ɡɑtə ɡet aut
ənd if ðə skaiskrepərz tʌmbəl daun ənd kræš əraund beibi
wi ǰəst ɡɑtə ɡet aut
wi ǰəst ɡɑtə ɡet aut

ənd if wi fɑl
its nɑt jər fɒlt
šædouz kʌvəriŋ
auər selfiš fouz
ənd əz auər lʌv,
kən ɡou aut ɑn ə hai nout

ivən hwen ðə skai z fɑliŋ daun
ivən hwen ðə ərθ s krʌmbəliŋ raund mai fit
əraund mai fit

ənd if ðə ərθ endz ʌp krʌmbəliŋ daun tə its niz beibi
wi ǰəst ɡɑtə ɡet aut
wi ǰəst ɡɑtə ɡet aut
ɡɑtə ɡet, ɡɑtə ɡet, ɡɑtə ɡet aut
ənd if ðə skaiskrepərz tʌmbəl daun ənd kræš əraund beibi
wi ǰəst ɡɑtə ɡet aut
wi ǰəst ɡɑtə ɡet aut

wi ǰəst ɡɑtə ɡet aut
wi ǰəst ɡɑtə ɡet aut
wi ǰəst ɡɑtə ɡet aut

wi ǰəst ɡɑtə ɡet aut
wi ǰəst ɡɑtə ɡet aut

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!