como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Grace VanderWaal-Moonlight-Pronunciación Letra Traducción

Grace VanderWaal-Moonlight-Cómo se pronuncia en Inglés

[Verse 1]
She always has a smile
From morning to the night
The perfect poster child
That was once in my life

[Pre-Chorus]
A doll made out of glass
All her friends think that she’s great
But I can see through it all
And she’s about to break

[Chorus]
Remember last year when you told me
To always stay here and never leave me
The light from your eyes made it feel like
We-e-e were dancing in the moonlight
Remember last year when you told me
There needs to be life without sorrys
The light from your eyes made it feel like
We-e-e, we’re dancing in the moonlight

[Post-Chorus]
You-ou-ou were dancing in the moonlight
And I, I, I was dancing in the moonlight

[Verse 2]
Now she lost her way
And she forgets to smile
Never gets a break
From this life in denial

[Pre-Chorus]
A doll made out of glass
All her friends think that she’s great
But I can see through it all
And she’s about to break, oh!

[Chorus]
Remember last year when you told me
To always stay here and never leave me
The light from your eyes made it feel like
We-e-e, we’re dancing in the moonlight
Remember last year when you told me
There needs to be life without sorrys
The light from your eyes made it feel like
We-e-e, we’re dancing in the moonlight

[Post-Chorus]
You-ou-ou were dancing in the moonlight
And I, I, I was dancing in the moonlight

[Bridge]
I, I, I, miss those me-mo-ries
We used to share
Just you and me

[Chorus]
I remember last year when I told you
I would always stay here and never leave you
I told you the light in your eyes made it look like
We-e-e, we’re dancing In the moonlight
Remember last year when you told me
To always stay here and never leave me
The light from your eyes made it feel like
We-e-e, we’re dancing In the moonlight

[Outro]
The light from your eyes made it feel like
Dancing In the moonlight

#Pronunciación de la Canción

<[verse> <1]>
ši ɔlweiz həz ə smail
frəm mɔrniŋ tə ðə nait
ðə pərfekt poustə čaild
ðət wəz wəns in mai laif

<[pre-chorus]>
ə dɑl meid aut əv ɡlæs
ɔl hər frendz θiŋk ðət šiz ɡreit
bət ai kən si θru it ɔl
ənd šiz əbaut tə breik

<[chorus]>
rəmembər læst jiᵊr hwen ju tould mi
tə ɔlweiz stei hiər ənd nevər liv mi
ðə lait frəm jər aiz meid it fil laik
<we-e-e> wər dænsiŋ in ðə munlait
rəmembər læst jiᵊr hwen ju tould mi
ðər nidz tə bi laif wiðaut <sorrys>
ðə lait frəm jər aiz meid it fil laik
<we-e-e>, wir dænsiŋ in ðə munlait

<[post-chorus]>
<you-ou-ou> wər dænsiŋ in ðə munlait
ənd ai, ai, ai wəz dænsiŋ in ðə munlait

<[verse> <2]>
nau ši lɒst hər wei
ənd ši fərɡets tə smail
nevər ɡets ə breik
frəm ðis laif in dənaiəl

<[pre-chorus]>
ə dɑl meid aut əv ɡlæs
ɔl hər frendz θiŋk ðət šiz ɡreit
bət ai kən si θru it ɔl
ənd šiz əbaut tə breik, ou!

<[chorus]>
rəmembər læst jiᵊr hwen ju tould mi
tə ɔlweiz stei hiər ənd nevər liv mi
ðə lait frəm jər aiz meid it fil laik
<we-e-e>, wir dænsiŋ in ðə munlait
rəmembər læst jiᵊr hwen ju tould mi
ðər nidz tə bi laif wiðaut <sorrys>
ðə lait frəm jər aiz meid it fil laik
<we-e-e>, wir dænsiŋ in ðə munlait

<[post-chorus]>
<you-ou-ou> wər dænsiŋ in ðə munlait
ənd ai, ai, ai wəz dænsiŋ in ðə munlait

<[bridge]>
ai, ai, ai, mis ðouz meməriz
wi just tə šer
ǰəst ju ənd mi

<[chorus]>
ai rəmembər læst jiᵊr hwen ai tould ju
ai wud ɔlweiz stei hiər ənd nevər liv ju
ai tould ju ðə lait in jər aiz meid it luk laik
<we-e-e>, wir dænsiŋ in ðə munlait
rəmembər læst jiᵊr hwen ju tould mi
tə ɔlweiz stei hiər ənd nevər liv mi
ðə lait frəm jər aiz meid it fil laik
<we-e-e>, wir dænsiŋ in ðə munlait

<[outro]>
ðə lait frəm jər aiz meid it fil laik
dænsiŋ in ðə munlait