pronunciaciones

Grease-Greased Lightning-John Travolta-Vaselina-Pronunciación Letra Traducción y Video

Grease-Greased Lightning-John Travolta-Vaselina-Cursos de Inglés Gratis

“Greased Lightning”

[Ryder:]
Why this car is automatic
It’s systematic
It’s hydromatic
Why it’s grease lightning ([Sam:] Grease lightning)
We’ll get some overhead lifters and some four barrel quads
oh yeah

[Sam:]
Keep talking whoa keep talking

[Ryder:]
A fuel injection cutoff and chrome plated rods oh yeah

[Sam:]
I’ll get the money I’ll kill to get the money

[Ryder:]
With a four speed on the floor they’ll be waiting at the door
You know that ain’t no crap we’ll be getting lots of that
In Grease Lightning

[New Direction Boys and Mike:]
Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go

[Ryder:]
Go grease lightning you’re burning up the quarter mile

[New Direction Boys and Mike:]
Grease lightning go grease lightning

[Ryder:]
Go grease lightning you’re coasting through the heat lap trial

[New Direction Boys and Mike:]
Grease lightning go grease lightning

[Ryder (New Direction Boys and Mike):]
You are supreme (Oh oh!) the chicks’ll scream (Oh oh!) for grease lightning

[New Direction Boys and Mike:]
Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go

[Ryder:]
We’ll get some purple french tail lights and thirty inch fins
oh yeah
A Palomino dashboard and duel muffler twins
oh yeah
With new pistons, plugs, and shocks I can get off my rocks
You know that I ain’t bragging she’s a real honey wagon
Grease lightning

[Ryder:]
Go grease lightning you’re burning up the quarter mile

[New Direction Boys and Mike:]
Grease lightning go grease lightning

[Ryder:]
Go grease lighting you’re coasting through the heat lap trial

[New Direction Boys and Mike:]
Grease lightning go grease lightning

[Ryder (New Direction Boys and Mike):]
You are supreme (Oh oh!) the chicks’ll scream (Oh oh!) for grease lightning

[New Direction Boys and Mike:]
Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go

[Ryder:]
Go grease lightning you’re burning up the quarter mile

[New Direction Boys and Mike:]
Grease lightning go grease lightning

[Ryder:]
Go grease lighting you’re coasting through the hit lap trial

[New Direction Boys and Mike:]
Grease lightning go grease lightning

[Ryder (New Direction Boys and Mike):]
You are supreme (Oh oh!) the chicks’ll scream (Oh oh!) for grease lightning

[New Direction Boys and Mike:]
Lightning, lightning, lightning
Lightning, lightning, lightning
Lightning

[Ryder:]
Yeah!

#Pronunciación de Nivel Avanzado

ɡrist laitəniŋ

<[ryder>: <]>
wai ðis kɑr z ɒtəmætik
its sistəmætik
its <hydromatic>
wai its ɡris laitəniŋ <[sam>: <]> ɡris laitəniŋ
wil ɡet səm ouvəhed liftərz ənd səm fɔr bærəl kwɑdz
ou jæ

<[sam>: <]>
kip tɔkiŋ wou kip tɔkiŋ

<[ryder>: <]>
ə fjuəl inǰekšən kətɒf ənd kroum pleitəd rɑdz ou jæ

<[sam>: <]>
ail ɡet ðə mʌni ail kil tə ɡet ðə mʌni

<[ryder>: <]>
wiθ ə fɔr spid ɑn ðə flɔr ðeil bi weitiŋ ət ðə dɔr
ju nou ðət eint nou kræp wil bi ɡetiŋ lɑts əv ðæt
in ɡris laitəniŋ

<[new> dərekšən bɔiz ənd maik: <]>
ɡou, ɡou, ɡou, ɡou, ɡou, ɡou, ɡou, ɡou, ɡou, ɡou

<[ryder>: <]>
ɡou ɡris laitəniŋ jər bərniŋ ʌp ðə kwɔrtər mail

<[new> dərekšən bɔiz ənd maik: <]>
ɡris laitəniŋ ɡou ɡris laitəniŋ

<[ryder>: <]>
ɡou ɡris laitəniŋ jər koustiŋ θru ðə hit læp traiəl

<[new> dərekšən bɔiz ənd maik: <]>
ɡris laitəniŋ ɡou ɡris laitəniŋ

<[ryder> nu dərekšən bɔiz ənd maik: <]>
ju ər səprim ou ou! ðə <chicksll> skrim ou ou! fər ɡris laitəniŋ

<[new> dərekšən bɔiz ənd maik: <]>
ɡou, ɡou, ɡou, ɡou, ɡou, ɡou, ɡou, ɡou, ɡou, ɡou

<[ryder>: <]>
wil ɡet səm pərpəl frenč teil laits ənd θərti inč finz
ou jæ
ə pæləminou dæšbɔrd ənd duəl mʌflər twinz
ou jæ
wiθ nu pistənz, pləɡz, ənd šɑks ai kən ɡet ɒf mai rɑks
ju nou ðət ai eint bræɡiŋ šiz ə riəl hʌni wæɡən
ɡris laitəniŋ

<[ryder>: <]>
ɡou ɡris laitəniŋ jər bərniŋ ʌp ðə kwɔrtər mail

<[new> dərekšən bɔiz ənd maik: <]>
ɡris laitəniŋ ɡou ɡris laitəniŋ

<[ryder>: <]>
ɡou ɡris laitiŋ jər koustiŋ θru ðə hit læp traiəl

<[new> dərekšən bɔiz ənd maik: <]>
ɡris laitəniŋ ɡou ɡris laitəniŋ

<[ryder> nu dərekšən bɔiz ənd maik: <]>
ju ər səprim ou ou! ðə <chicksll> skrim ou ou! fər ɡris laitəniŋ

<[new> dərekšən bɔiz ənd maik: <]>
ɡou, ɡou, ɡou, ɡou, ɡou, ɡou, ɡou, ɡou, ɡou, ɡou

<[ryder>: <]>
ɡou ɡris laitəniŋ jər bərniŋ ʌp ðə kwɔrtər mail

<[new> dərekšən bɔiz ənd maik: <]>
ɡris laitəniŋ ɡou ɡris laitəniŋ

<[ryder>: <]>
ɡou ɡris laitiŋ jər koustiŋ θru ðə hit læp traiəl

<[new> dərekšən bɔiz ənd maik: <]>
ɡris laitəniŋ ɡou ɡris laitəniŋ

<[ryder> nu dərekšən bɔiz ənd maik: <]>
ju ər səprim ou ou! ðə <chicksll> skrim ou ou! fər ɡris laitəniŋ

<[new> dərekšən bɔiz ənd maik: <]>
laitəniŋ, laitəniŋ, laitəniŋ
laitəniŋ, laitəniŋ, laitəniŋ
laitəniŋ

<[ryder>: <]>
jæ!