ESTAMOS ESTRENANDO NUEVO CANAL DE YOUTUBE! SOLO TENEMOS 17 SUSCRIPTORES, SÉ UNO DE LOS PRIMEROS! Y COMENTANOS QUE TE PARECEN NUESTRO VIDEOS Y ALUMN@S!

*ESTAMOS ESTRENANDO NUEVO CANAL DE YOUTUBE! SOLO TENEMOS 17 SUSCRIPTORES, SÉ UNO DE LOS PRIMEROS! Y COMENTANOS QUE TE PARECEN NUESTRO VIDEOS,ALUMN@S! *POR FAVOR DARLE LIKE A NUESTROS NUEVOS VIDEOS DE YOUTUBE (FINALMENTE ESTAMOS EN YOUTUBE) Y SUSCRIBIRSE A NUESTRO COMPLETAMENTE NUEVO CANAL : CANAL DE PRONUNCIACIONES EN INGLÉS | GRACIAS! (ACEPTAMOS PEDIDOS EN LOS COMENTARIOS DE CUALQUIER CANCIÓN SOLAMENTE EN YOUTUBE COMPLETAMENTE GRATIS SI LAS PIDES POR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE! AHORA!) TAMBIÉN TENEMOS VIDEOS CON CANCIONES EN ESTILO KARAOKE PARA PRACTICAR EN POCO TIEMPO!

Gucci Mane – Bruno Mars – Kodak Black – Wake Up in The Sky-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Gucci Mane, Bruno Mars & Kodak Black Lyrics
“Wake Up In The Sky”

[Bruno Mars & Gucci Mane:]
Fly, fly, fly
It’s Gucci (it’s Gucci)
Huh? Fly (woo)

I drink ‘til I’m drunk (yeah), smoke til I’m high (yeah)
Castle on the hill (well damn), wake up in the sky
You can’t tell me I ain’t fly (you can’t tell me I ain’t fly)
I know I’m super fly (I know), I know I’m super fly (I know)
The ladies love the luxury (yeah),
That’s why they all fuck with me (woo)
Out here with the moves (yeesh) like I invented smooth
You can’t tell me I ain’t fly (you can’t tell me I ain’t fly)
I know I’m super fly (I know), I know I’m super fly

[Gucci Mane:]
Huh, huh, huh
I stay fresh as hell, take a pic, I might as well, hell
Drop the top and take a selfie, my car drives itself
I got white girls blushin’, homie, college girls rushin’ on me (woo)
All my diamonds custom so they clutchin’ and they touchin’ on me
Ooh, pick his vegetables
Ooh, that kid’s edible
Ooh, it’s incredible
Ooh, ooh, ooh
I smell like Bond Number 9, nine
Section full of foreign dimes
Bitch is starin’ at me sayin’, “Wow”
Unforgettable like Nat King Cole
Gucci berry wine, don’t sneak and tell your ho (well damn)
Her one night show, a human bank roll (whoa)
She lost in the sauce ‘cause Gucci got the glow (huh)

[Bruno Mars & Gucci Mane:]
I drink ‘til I’m drunk (brra), smoke ‘til I’m high (it’s Guc’)
Castle on the hill (heh), wake up in the sky (you won’t)
You can’t tell me I ain’t fly (you can’t tell me I ain’t fly)
I know I’m super fly (I know), I know I’m super fly (I know)
The ladies love the luxury, that’s why they all fuck with me
Out here with the moves like I invented smooth
You can’t tell me I ain’t fly (you can’t tell me I ain’t fly)
I know I’m super fly (I know), I know I’m super fly (I know)

Now watch me fly, fly
Now watch me fly, fly
You can’t tell me I ain’t fly
You can’t tell me I ain’t fly
I know I’m super fly, I know I’m super fly

[Kodak Black:]
Kodak, Kodak
Mine so fly, don’t need no flight attendant
Big Cuban link, don’t need no pendant
I ain’t never had no pot to piss in, yeah
Now all my records trendin’
Oh my, I came from stealing bikes to flying on a G5
I don’t know why I been smokin’ this Cherry Pie so much
But this my life
I’m on adderall, I be smellin’ Hi-Tec when I piss
Like it’s basketball, I drop 50-pointer on my wrist
It’s Lil Kodak take a pic
I came home to drop the heat
All these diamonds got me sick, I’m actin’ spoiled
Cutlass sittin’ high, I feel like I can fly
So fresh to death it’s crazy, I feel like I can die
I done finally got my wings, they make me wanna sing (glee)

[Bruno Mars & Kodak Black:]
I drink ‘til I’m drunk (‘til I’m drunk),
Smoke ‘til I’m high (‘til I’m high)
Castle on the hill (ayy), wake up in the sky
You can’t tell me I ain’t fly (you can’t tell me I ain’t fly, baby)
I know I’m super fly (I know it),
I know I’m super fly (I know it)
The ladies love in luxury, that’s why they all fuck with me (ayy)
Out here with the moves like I invented smooth (yo, yo)
You can’t tell me I ain’t fly (you can’t tell me I don’t fly, baby)
I know I’m super fly (I know it),
I know I’m super fly (I know it)

[Bruno Mars:]
Now, now watch me fly, fly
Now watch me fly, fly
You can’t tell me I ain’t fly
I know I’m super fly, I know I’m super fly…

#Pronunciación de la Canción

ɡuči mein, brunou mɑrz ənd kodæk blæk liriks
weik ʌp in ðə skai

<[bruno> mɑrz ənd ɡuči mein: <]>
flai, flai, flai
its ɡuči its ɡuči
hə? flai wu

ai driŋk til aim drəŋk jæ, smouk til aim hai jæ
kæsəl ɑn ðə hil wel dæm, weik ʌp in ðə skai
ju kænt tel mi ai eint flai ju kænt tel mi ai eint flai
ai nou aim supər flai ai nou, ai nou aim supər flai ai nou
ðə leidiz lʌv ðə lʌɡžəri jæ,
ðæts wai ðei ɔl fək wiθ mi wu
aut hiər wiθ ðə muvz <yeesh> laik ai inventəd smuð
ju kænt tel mi ai eint flai ju kænt tel mi ai eint flai
ai nou aim supər flai ai nou, ai nou aim supər flai

<[gucci> mein: <]>
hə, hə, hə
ai stei freš əz hel, teik ə pik, ai mait əz wel, hel
drɑp ðə tɑp ənd teik ə <selfie>, mai kɑr draivz ətself
ai ɡɑt wait ɡərlz <blushin>, homi, kɑliǰ ɡərlz rəšin ɑn mi wu
ɔl mai daiməndz kʌstəm sou ðei <clutchin> ənd ðei <touchin> ɑn mi
u, pik iz veǰtəbəlz
u, ðət kidz edəbəl
u, its inkredəbəl
u, u, u
ai smel laik bɑnd nʌmbᵊr nain, nain
sekšən ful əv fɔrən daimz
bič iz stærin ət mi <sayin>, wau
ʌnfərɡetəbəl laik næt kiŋ kol
ɡuči beri wain, dount snik ənd tel jər hou wel dæm
hər wʌn nait šou, ə hjumən bæŋk roul wou
ši lɒst in ðə sɒs kəz ɡuči ɡɑt ðə ɡlou hə

<[bruno> mɑrz ənd ɡuči mein: <]>
ai driŋk til aim drəŋk <brra>, smouk til aim hai its <guc>
kæsəl ɑn ðə hil he, weik ʌp in ðə skai ju wount
ju kænt tel mi ai eint flai ju kænt tel mi ai eint flai
ai nou aim supər flai ai nou, ai nou aim supər flai ai nou
ðə leidiz lʌv ðə lʌɡžəri, ðæts wai ðei ɔl fək wiθ mi
aut hiər wiθ ðə muvz laik ai inventəd smuð
ju kænt tel mi ai eint flai ju kænt tel mi ai eint flai
ai nou aim supər flai ai nou, ai nou aim supər flai ai nou

nau wɑč mi flai, flai
nau wɑč mi flai, flai
ju kænt tel mi ai eint flai
ju kænt tel mi ai eint flai
ai nou aim supər flai, ai nou aim supər flai

<[kodak> blæk: <]>
kodæk, kodæk
main sou flai, dount nid nou flait ətendənt
biɡ kjubən liŋk, dount nid nou pendənt
ai eint nevər həd nou pɑt tə pis in, jæ
nau ɔl mai rəkɔrdz <trendin>
ou mai, ai keim frəm stiliŋ baiks tə flaiiŋ ɑn ə <g5>
ai dount nou wai ai bin <smokin> ðis čeri pai sou mʌč
bət ðis mai laif
aim ɑn <adderall>, ai bi <smellin> <hi-tec> hwen ai pis
laik its bæskətbɒl, ai drɑp <50-pointer> ɑn mai rist
its lil kodæk teik ə pik
ai keim houm tə drɑp ðə hit
ɔl ðiz daiməndz ɡɑt mi sik, aim æktən spɔild
kʌtləs <sittin> hai, ai fil laik ai kən flai
sou freš tə deθ its kreizi, ai fil laik ai kən dai
ai dən fainəli ɡɑt mai wiŋz, ðei meik mi wɑnə siŋ ɡli

<[bruno> mɑrz ənd kodæk blæk: <]>
ai driŋk til aim drəŋk til aim drəŋk,
smouk til aim hai til aim hai
kæsəl ɑn ðə hil <ayy>, weik ʌp in ðə skai
ju kænt tel mi ai eint flai ju kænt tel mi ai eint flai, beibi
ai nou aim supər flai ai nou it,
ai nou aim supər flai ai nou it
ðə leidiz lʌv in lʌɡžəri, ðæts wai ðei ɔl fək wiθ mi <ayy>
aut hiər wiθ ðə muvz laik ai inventəd smuð jou, jou
ju kænt tel mi ai eint flai ju kænt tel mi ai dount flai, beibi
ai nou aim supər flai ai nou it,
ai nou aim supər flai ai nou it

<[bruno> mɑrz: <]>
nau, nau wɑč mi flai, flai
nau wɑč mi flai, flai
ju kænt tel mi ai eint flai
ai nou aim supər flai, ai nou aim supər flai…

simbolos foneticos

NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!