pronunciaciones

Guns N’ Roses-Paradise City-Pronunciación Letra Traducción y Video

Guns N’ Roses-Paradise City-Como Aprender a Cantarla

GUNS N’ ROSES LYRICS
“Paradise City”

[Chorus 2x:]
Take me down
To the paradise city
Where the grass is green
And the girls are pretty
Oh, won’t you please take me home

Just a’ urchin livin’ under the street
I’m a hard case that’s tough to beat
I’m your charity case
So buy me somethin’ to eat
I’ll pay you at another time
Take it to the end of the line

Ragz to richez or so they say
Ya gotta-keep pushin’ for the fortune and fame
It’s all a gamble
When it’s just a game
You treat it like a capital crime
Everybody’s doin’ their time

[Chorus:]
Take me down
To the paradise city
Where the grass is green
And the girls are pretty
Oh, won’t you please take me home
Take me down
To the paradise city
Where the grass is green
And the girls are pretty
Take me home

Strapped in the chair of the city’s gas chamber
Why I’m here I can’t quite remember
The surgeon general says it’s hazardous to breathe
I’d have another cigarette, but I can’t see
Tell me who you’re gonna believe

[Chorus:]
Take me down
To the paradise city
Where the grass is green
And the girls are pretty
Take me home
Take me down
To the paradise city
Where the grass is green
And the girls are pretty
Oh, won’t you please take me home

So far away [4x]

Captain America’s been torn apart
Now he’s a court jester with a broken heart
He said—
Turn me around and take me back to the start
I must be losin’ my mind—”Are you blind?”
I’ve seen it all a million times

[Chorus 2x:]
Take me down
To the paradise city
Where the grass is green
And the girls are pretty
Take me home
Take me down
To the paradise city
Where the grass is green
And the girls are pretty
Oh, won’t you please take me home

Home [2x]
I wanna go [2x]
Oh won’t you please take me home.
I wanna see,
Oh won’t you please take me home.

[Chorus:]
Take me down
To the paradise city
Where the grass is green
And the girls are pretty
Take me home
Take me down
To the paradise city
Where the grass is green
And the girls are pretty
Oh, won’t you please take me home

#Pronunciación de Nivel Avanzado

ɡənz <n> rouziz liriks
perədais siti

<[chorus> <2x>: <]>
teik mi daun
tə ðə perədais siti
hweᵊr ðə ɡræs iz ɡrin
ənd ðə ɡərlz ər priti
ou, wount ju pliz teik mi houm

ǰəst <a> ərčən <livin> ʌndᵊr ðə strit
aim ə hɑrd keis ðæts təf tə bit
aim jər čerəti keis
sou bai mi sʌmθiŋ tə it
ail pei ju ət ənʌðᵊr taim
teik it tə ði end əv ðə lain

<ragz> tə <richez> ɔr sou ðei sei
jɑ <gotta-keep> <pushin> fər ðə fɔrčən ənd feim
its ɔl ə ɡæmbəl
hwen its ǰəst ə ɡeim
ju trit it laik ə kæpətəl kraim
evribɒdiz <doin> ðer taim

<[chorus>: <]>
teik mi daun
tə ðə perədais siti
hweᵊr ðə ɡræs iz ɡrin
ənd ðə ɡərlz ər priti
ou, wount ju pliz teik mi houm
teik mi daun
tə ðə perədais siti
hweᵊr ðə ɡræs iz ɡrin
ənd ðə ɡərlz ər priti
teik mi houm

stræpt in ðə čer əv ðə sitiz ɡæs čeimbər
wai aim hiər ai kænt kwait rəmembər
ðə sərǰən ǰenᵊrəl sez its hæzərdəs tə brið
aid həv ənʌðᵊr siɡəret, bət ai kænt si
tel mi hu jər ɡɑnə bəliv

<[chorus>: <]>
teik mi daun
tə ðə perədais siti
hweᵊr ðə ɡræs iz ɡrin
ənd ðə ɡərlz ər priti
teik mi houm
teik mi daun
tə ðə perədais siti
hweᵊr ðə ɡræs iz ɡrin
ənd ðə ɡərlz ər priti
ou, wount ju pliz teik mi houm

sou fɑr əwei <[4x]>

kæptən əmerikəz bin tɔrn əpɑrt
nau hiz ə kɔrt ǰestər wiθ ə broukən hɑrt
hi sed
tərn mi əraund ənd teik mi bæk tə ðə stɑrt
ai məst bi <losin> mai maind ər ju blaind?
aiv sin it ɔl ə miljən taimz

<[chorus> <2x>: <]>
teik mi daun
tə ðə perədais siti
hweᵊr ðə ɡræs iz ɡrin
ənd ðə ɡərlz ər priti
teik mi houm
teik mi daun
tə ðə perədais siti
hweᵊr ðə ɡræs iz ɡrin
ənd ðə ɡərlz ər priti
ou, wount ju pliz teik mi houm

houm <[2x]>
ai wɑnə ɡou <[2x]>
ou wount ju pliz teik mi houm.
ai wɑnə si,
ou wount ju pliz teik mi houm.

<[chorus>: <]>
teik mi daun
tə ðə perədais siti
hweᵊr ðə ɡræs iz ɡrin
ənd ðə ɡərlz ər priti
teik mi houm
teik mi daun
tə ðə perədais siti
hweᵊr ðə ɡræs iz ɡrin
ənd ðə ɡərlz ər priti
ou, wount ju pliz teik mi houm