Gyal You A Party Animal-Charly Black-Pronunciación Letra y Video

Gyal You A Party Animal-Charly Black-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en América

CHARLY BLACK LYRICS
“Gyal You A Party Animal”

My girl come flip it like a flipper gyal
Flip it like a flipper gyal
Make ya bumpa flip like a flipper gyal
Flip it like a flipper gyal
Flip it like a flipper gyal

Gyal wine up pon me body gyal
Wine like its a carnival
Gyal me love the way that you wine for me
Gyal your wine is so emotional
So wine up pon me body gyal
Me want you come wine your waistline for me

Baby you bubblin, you bubblin, you bubblin baby,
Gyal you a party animal
Gyal you active no you no lazy
Gyal you a party animal
Look how you wine you drive me crazy
Gyal you a party animal
You wine so good, you just so good
Gyal me love how you party

She took one shot, two shot, three shot, four
After 9 minutes she come back for more
She take of her shoes and pon di dancefloor
and she start to brock out brock out like a sore
Then she approach me just like a cure
Me know that she like me tonight me a score
She sexy, she beautiful and she pure
Gyal a you me adore

So wine up pon me body gyal
Wine just like a carnival
Gyal me love the way that you wine for me
Gyal your wine is so emotional
So wine up pon me body gyal
Me want you come wine your waistline for me

Baby you bubblin, you bubblin, you bubblin baby,
Gyal you a party animal
Look how you wine you drive me crazy
Gyal you a party animal
Gyal you active no you no lazy
Gyal you a party animal
You dance so good, you just so good
Gyal me love how you party

No worry bout your friends they are with my friends
After the club a party pon mi benz
So gyal just flip it like a flipper gyal, flip it like a flipper gyal
Righty this moment

Wine up pon me body gyal
Wine just like a carnival
Gyal me love the way that you wine for me
Gyal your wine is so emotional
So wine up pon me body gyal
Me want you come wine your waistline for me

Baby you bubblin, you bubblin, you bubblin baby,
Gyal you a party animal
Gyal you active no you no lazy
Gyal you a party animal
Look how you wine you drive me crazy
Gyal you a party animal
You just so good, you wine so good
Gyal me love how you

Wine up pon me body gyal
Wine like a carnival
Gyal me love the way that you wine for me
Emotional
Body gyal
Me want you come wine your waistline for me

Bubblin, you bubblin, you bubblin baby,
Gyal you a party animal
Gyal you a party animal
Gyal you a party animal
Gyal you a party animal
Gyal you a party animal

#Pronunciación de Nivel Básico

Mai gerl kom flepet laik a fleper gial
Flepet laik a fleper gial
Meik ya bumpa flep laik a fleper gial
Flepet laik a fleper gial
Flepet laik a fleper gial
Gial buain ap pon me badi gial
Buain laik its a karneval
Gial mi lav de buei dad yu buain for mi
Gial yor buain is so emoushonal
So buain ap pon me badi gial
Mi buant yu kom buain yor bueistlain for mi
Beibe yu bablin, yu bablin, yu bablin beibe
Gial yu a pari animal
Gial yu aktiv nou yu nou leize
Gial yu a pari animal
Luk jau yu buain yu draiv mi creize
Gial yu a pari animal
Yu buain so gud, yu yost so gud
Gial mi lav jau yu pari
Shi tuk guan shat, tu shat, tri shat, for
After nain minets shi kom bak for mor
Shi teik of jer shus an pon di densflor
An shi estar tu brok aut brok aut laik a suor
Den shi aproch mi yost laik a kiur
Mi nou dad shi laik mi tunaig mi a eskor
Shi sexi, shi biudifol an shi piur
Gial a yu mi ador
So buain ap pon me badi gial
Buain laik its a karneval
Gial mi lav de buei dad yu buain for mi
Gial yor buain is so emoushonal
So buain ap pon me badi gial
Mi buant yu kom buain yor bueistlain for mi
Beibe yu bablin, yu bablin, yu bablin beibe
Gial yu a pari animal
Luk jau yu buain yu draiv mi creize
Gial yu a pari animal
Gyal yu activ nou yu nou leize
Gial yu a pari animal
Yu dens so gud, yu yost so gud
Gial mi lav jau yu pari
Gial ya tain babli, babli, babli
Mi na nou buer ya from bat ya tain babli
Gad a send ya fa mit mi tunaig
Mi a folou yu mornen ol dei
Nou buorri baut yor frens dei ar buit mai frens
After de clab a pari pon mi ends
So gial yost flepet laik a Flepgram, flepet laik a Flepgram
Raig dis moument
Buain ap pon me badi gial
Buain laik its a karneval
Gial mi lav de buei dad yu buain for mi
Gial yor buain is so emoushonal
So buain ap pon me badi gial
Mi buant yu kom buain yor bueistlain for mi
Beibe yu bablin, yu bablin, yu bablin beibe
Gial yu a pari animal
Gial yu aktiv nou yu nou leize
Gial yu a pari animal
Luk jau yu buain yu draiv mi creize
Gial yu a pari animal
Yu yost so gud, yu buain so gud
Gial mi lav jau yu pari
Buain ap pon me badi gial
Buain laik its a karneval
Gial mi lav de buei dad yu buain for mi
Emoushonal
Badi gial
Mi buant yu kom buain yor bueistlain for mi
Bablin, yu bablin, yu bablin beibe
Gial yu a pari animal
Gial yu a pari animal
Gial yu a pari animal

#Pronunciación de Nivel Intermedio

<charly> blæk liriks
<gyal> ju ə pɑrti ænəməl

mai ɡərl kəm flip it laik ə flipər <gyal>
flip it laik ə flipər <gyal>
meik jɑ <bumpa> flip laik ə flipər <gyal>
flip it laik ə flipər <gyal>
flip it laik ə flipər <gyal>

<gyal> wain ʌp pɑn mi bɑdi <gyal>
wain laik its ə kɑrnəvəl
<gyal> mi lʌv ðə wei ðət ju wain fər mi
<gyal> jər wain z sou imoušənəl
sou wain ʌp pɑn mi bɑdi <gyal>
mi wɑnt ju kəm wain jər weistlain fər mi

beibi ju <bubblin>, ju <bubblin>, ju <bubblin> beibi,
<gyal> ju ə pɑrti ænəməl
<gyal> ju æktiv nou ju nou leizi
<gyal> ju ə pɑrti ænəməl
luk hau ju wain ju draiv mi kreizi
<gyal> ju ə pɑrti ænəməl
ju wain sou ɡud, ju ǰəst sou ɡud
<gyal> mi lʌv hau ju pɑrti

ši tuk wʌn šɑt, tu šɑt, θri šɑt, fɔr
æftər nain minəts ši kəm bæk fər mɔr
ši teik əv hər šuz ənd pɑn di <dancefloor>
ənd ši stɑrt tə brɑk aut brɑk aut laik ə sɔr
ðen ši əprouč mi ǰəst laik ə kjur
mi nou ðət ši laik mi tənait mi ə skɔr
ši seksi, ši bjutəfəl ənd ši pjur
<gyal> ə ju mi ədɔr

sou wain ʌp pɑn mi bɑdi <gyal>
wain ǰəst laik ə kɑrnəvəl
<gyal> mi lʌv ðə wei ðət ju wain fər mi
<gyal> jər wain z sou imoušənəl
sou wain ʌp pɑn mi bɑdi <gyal>
mi wɑnt ju kəm wain jər weistlain fər mi

beibi ju <bubblin>, ju <bubblin>, ju <bubblin> beibi,
<gyal> ju ə pɑrti ænəməl
luk hau ju wain ju draiv mi kreizi
<gyal> ju ə pɑrti ænəməl
<gyal> ju æktiv nou ju nou leizi
<gyal> ju ə pɑrti ænəməl
ju dæns sou ɡud, ju ǰəst sou ɡud
<gyal> mi lʌv hau ju pɑrti

nou wəri baut jər frendz ðei ər wiθ mai frendz
æftər ðə kləb ə pɑrti pɑn mi benz
sou <gyal> ǰəst flip it laik ə flipər <gyal>, flip it laik ə flipər <gyal>
raiti ðis moumənt

wain ʌp pɑn mi bɑdi <gyal>
wain ǰəst laik ə kɑrnəvəl
<gyal> mi lʌv ðə wei ðət ju wain fər mi
<gyal> jər wain z sou imoušənəl
sou wain ʌp pɑn mi bɑdi <gyal>
mi wɑnt ju kəm wain jər weistlain fər mi

beibi ju <bubblin>, ju <bubblin>, ju <bubblin> beibi,
<gyal> ju ə pɑrti ænəməl
<gyal> ju æktiv nou ju nou leizi
<gyal> ju ə pɑrti ænəməl
luk hau ju wain ju draiv mi kreizi
<gyal> ju ə pɑrti ænəməl
ju ǰəst sou ɡud, ju wain sou ɡud
<gyal> mi lʌv hau ju

wain ʌp pɑn mi bɑdi <gyal>
wain laik ə kɑrnəvəl
<gyal> mi lʌv ðə wei ðət ju wain fər mi
imoušənəl
bɑdi <gyal>
mi wɑnt ju kəm wain jər weistlain fər mi

<bubblin>, ju <bubblin>, ju <bubblin> beibi,
<gyal> ju ə pɑrti ænəməl
<gyal> ju ə pɑrti ænəməl
<gyal> ju ə pɑrti ænəməl
<gyal> ju ə pɑrti ænəməl
<gyal> ju ə pɑrti ænəməl

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!