Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

half·alive – RUNAWAY- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

half·alive – RUNAWAY- Cómo se pronuncia en inglés-español-portugues rápido y fácil subtitulada

half•alive Lyrics
“RUNAWAY”


I’ve been searching, nothing’s working
I’ve been tripping, no one’s perfect
Chasing vision, just the surface
Shirt’s on backwards, not on purpose, yeah
I’ve been learning, something bigger
Expectations, feet were failing
I found blessings flowing from
The sight of heaven

Staring into my reflection, redirecting my perfection somewhere else
When there isn’t any progress, lean on truth inside the promise, it is well

I hold my life out in front of me, dreams of who I want to be
I’m seeing every empty page
But I find that everything I am is everything I should be
I don’t need to run away
I don’t need to run away
Yeah I don’t need to run away

Something’s working, heart is turning
Vision’s clear, and still I’m learning
That what I am, what I am, what I am, what I am
Is something more than I can plan
Go, tell me now!
I don’t need to run away

I’ve been standing on a stage with just a mirror, forced to face who I’ve become
Searching for a new escape, I scan the exits that embrace an easy out

I hold my life out in front of me, dreams of who I want to be
I’m seeing every empty page
I find that everything I am is everything I should be
I don’t need to run away
I don’t need to run away
(I don’t need to run away)
I don’t need to run away
I don’t need to run away
I don’t need to run away
No, I don’t need to run away

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

 

<half•alive> liriks
rʌnəwe

aiv bin sərčiŋ, nʌθiŋz wərkiŋ
aiv bin tripiŋ, nou wʌnz pərfekt
čeisiŋ vižən, ǰəst ðə sərfəs
šərtiz ɑn bækwərdz, nɑt ɑn pərpəs, jæ
aiv bin lərniŋ, sʌmθiŋ biɡər
ekspekteišənz, fit wər feiliŋ
ai faund blesiŋz flouiŋ frʌm
ðə sait əv hevən

steriŋ intu mai rəflekšən, ridərektiŋ mai pərfekšən sʌmwer els
hwen ðər izənt eni prɑɡres, lin ɑn truθ insaid ðə prɑməs, it s wel

ai hould mai laif aut in frənt əv mi, drimz əv hu ai wɑnt tə bi
aim siiŋ evri empti peiǰ
bət ai faind ðət evriθiŋ ai əm z evriθiŋ ai šəd bi
ai dount nid tə rən əwei
ai dount nid tə rən əwei
jæ ai dount nid tə rən əwei

sʌmθiŋz wərkiŋ, hɑrt s tərniŋ
vižənz klir, ənd stil aim lərniŋ
ðət hwʌt ai æm, hwʌt ai æm, hwʌt ai æm, hwʌt ai æm
iz sʌmθiŋ mɔr ðən ai kən plæn
ɡou, tel mi nau!
ai dount nid tə rən əwei

aiv bin stændiŋ ɑn ə steiǰ wiθ ǰəst ə mirər, fɔrst tə feis hu aiv bikʌm
sərčiŋ fər ə nu əskeip, ai skæn ði eɡzəts ðət embreis ən izi aut

ai hould mai laif aut in frənt əv mi, drimz əv hu ai wɑnt tə bi
aim siiŋ evri empti peiǰ
ai faind ðət evriθiŋ ai əm z evriθiŋ ai šəd bi
ai dount nid tə rən əwei
ai dount nid tə rən əwei
ai dount nid tə rən əwei
ai dount nid tə rən əwei
ai dount nid tə rən əwei
ai dount nid tə rən əwei
nou, ai dount nid tə rən əwei

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!