como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Halsey – Bad At Love-Pronunciación Letra Traducción

Halsey – Bad At Love-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Halsey Lyrics
“Bad At Love”

Got a boy back home in Michigan
And it tastes like Jack when I’m kissing him
So I told him that I never really liked his friends
Now he’s gone and he’s calling me a bitch again
There’s a guy that lives in a garden state
And he told me that we’d make it ‘til we graduate
So I told him that the music would be worth the wait
But he wants me in the kitchen with a dinner plate

I believe, I believe, I believe, I believe
That we’re meant to be
But jealousy, jealousy, jealousy, jealousy
Get the best of me
Look, I don’t mean to frustrate,
But I always make the same mistakes, yeah
Always make the same mistakes ‘cause…

I’m bad at love, ooh-ooh
But you can’t blame me for tryin’
You know I’d be lyin’ sayin’
You were the one, ooh-ooh
That could finally fix me
Lookin’ at my history
I’m bad at love

Got a girl with California eyes
And I thought that she could really be the one this time
But I never got the chance to make her mine
Because she fell in love with little thin white lines
London girl with an attitude
We never told no one but we look so cute
Both got way better things to do
But I always think about it when I’m riding through

I believe, I believe, I believe, I believe
That I’m in too deep
And jealousy, jealousy, jealousy, jealousy
Get the best in me
Look, I don’t mean to frustrate,
But I always make the same mistakes, yeah
Always make the same mistakes ‘cause…

I’m bad at love, ooh-ooh
But you can’t blame me for tryin’
You know I’d be lyin’ sayin’
You were the one, ooh-ooh
That could finally fix me
Lookin’ at my history
I’m bad at love, ooh-ooh
Oh, you know, you know, you know, you know
I’m bad at love, ooh-ooh
I’m bad at love, ooh-ooh

I know that you’re afraid
I’m gonna walk away
Each time the feeling fades
Each time the feeling fades
I know that you’re afraid
I’m gonna walk away
Each time the feeling fades

You know I’m bad at love, ooh-ooh
But you can’t blame me for tryin’
You know I’d be lyin’ sayin’
You were the one, ooh-ooh
That could finally fix me
Lookin’ at my history
I’m bad at love, ooh-ooh
Oh, you know, you know, you know, you know
I’m bad at love, ooh-ooh
Oh, oh

#Pronunciación de la Canción

 

hælsi liriks
bæd ət lʌv

ɡɑt ə bɔi bæk houm in mišiɡən
ənd it teists laik ǰæk hwen aim kisiŋ im
sou ai tould im ðət ai nevər rili laikt iz frendz
nau hiz ɡɒn ənd hiz kɒliŋ mi ə bič əɡen
ðerz ə ɡai ðət livz in ə ɡɑrdən steit
ənd hi tould mi ðət wid meik it til wi ɡræǰəwət
sou ai tould im ðət ðə mjuzik wud bi wərθ ðə weit
bət hi wɑnts mi in ðə kičən wiθ ə dinər pleit

ai bəliv, ai bəliv, ai bəliv, ai bəliv
ðət wir ment tə bi
bət ǰeləsi, ǰeləsi, ǰeləsi, ǰeləsi
ɡet ðə best əv mi
luk, ai dount min tə frəstret,
bət ai ɔlweiz meik ðə seim misteiks, jæ
ɔlweiz meik ðə seim misteiks kəz…

aim bæd ət lʌv, <ooh-ooh>
bət ju kænt bleim mi fər <tryin>
ju nou aid bi <lyin> <sayin>
ju wər ðə wʌn, <ooh-ooh>
ðət kəd fainəli fiks mi
<lookin> ət mai histᵊri
aim bæd ət lʌv

ɡɑt ə ɡərl wiθ kæləfɔrnjə aiz
ənd ai θɔt ðət ši kəd rili bi ðə wʌn ðis taim
bət ai nevər ɡɑt ðə čæns tə meik hər main
bikɒz ši fel in lʌv wiθ litəl θin wait lainz
lʌndən ɡərl wiθ ən ætətud
wi nevər tould nou wʌn bət wi luk sou kjut
bouθ ɡɑt wei betər θiŋz tə du
bət ai ɔlweiz θiŋk əbaut it hwen aim raidiŋ θru

ai bəliv, ai bəliv, ai bəliv, ai bəliv
ðət aim in tu dip
ənd ǰeləsi, ǰeləsi, ǰeləsi, ǰeləsi
ɡet ðə best in mi
luk, ai dount min tə frəstret,
bət ai ɔlweiz meik ðə seim misteiks, jæ
ɔlweiz meik ðə seim misteiks kəz…

aim bæd ət lʌv, <ooh-ooh>
bət ju kænt bleim mi fər <tryin>
ju nou aid bi <lyin> <sayin>
ju wər ðə wʌn, <ooh-ooh>
ðət kəd fainəli fiks mi
<lookin> ət mai histᵊri
aim bæd ət lʌv, <ooh-ooh>
ou, ju nou, ju nou, ju nou, ju nou
aim bæd ət lʌv, <ooh-ooh>
aim bæd ət lʌv, <ooh-ooh>

ai nou ðət jər əfreid
aim ɡɑnə wɑk əwei
ič taim ðə filiŋ feidz
ič taim ðə filiŋ feidz
ai nou ðət jər əfreid
aim ɡɑnə wɑk əwei
ič taim ðə filiŋ feidz

ju nou aim bæd ət lʌv, <ooh-ooh>
bət ju kænt bleim mi fər <tryin>
ju nou aid bi <lyin> <sayin>
ju wər ðə wʌn, <ooh-ooh>
ðət kəd fainəli fiks mi
<lookin> ət mai histᵊri
aim bæd ət lʌv, <ooh-ooh>
ou, ju nou, ju nou, ju nou, ju nou
aim bæd ət lʌv, <ooh-ooh>
ou, ou

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!